A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Wojciech Glanc

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Wojciech Glanc Mandlebulb 3D parameters by Wojciech Glanc Mandlebulb 3D parameters by Wojciech Glanc Mandlebulb 3D parameters by Wojciech Glanc
Mandlebulb 3D parameters by Wojciech Glanc Mandlebulb 3D parameters by Wojciech Glanc Mandlebulb 3D parameters by Wojciech Glanc

ID: 0327 - entropy inverter t8

Mandlebulb 3D parameters by Wojciech Glanc
Back to top | Back to Index
Tweak of Matthew Haggett parameters

Mandelbulb3Dv18{
g....kR/...V1...ET...2A...U7BdPNh8jzzM4JC/.RV/.E4kaNMTWh/.obwS2uvBt0.xlrk17jPwzD
................................FxKNtTvFr/2........Y.h.6.......E.......UK/2...wD
...Uz6/....L..../w/1/......D3...h/...2E4.....w4U79/04.hD/wF89nuD..si/xckpn1.7AHf
zEEnAnQD12../2......................OaNaNaNa3.A...........U0......2...sD...../..
.wHnAnQDRmrMB4ySBvX1WlCoebPeykQIiYHlGKfjL5SdLulxru15SDmhJh8eyqFN8klMHogDZvNOMZn2
SuX5DViKAWgny4v8A0iLc.fjU.....o/B...86/.......cD/A....PE/.G...........zDOaNaNaNa
7z1........0.pAnAt1...sD....zw1...................................UymX6EF.....x/
.....Ksulz1.......UpEiyw//U6.U9.Y....g2...UZ....z.iqAg1..CUB....C/...I04..k5SF5Q
...U.qFG9qms2FK9J6k/hA09P.c.4s..zXCcX..QrEtMc7xD6gWyFE0ujz1.h/........0UC.UQSR2.
.sHPGbz9Fz9.TBpWPD3/.D..........0EU0.wzzzH...0........0U......../.6.......E.2c..
Zzzz............f....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................Etnt0kzzzjvZS.jWbB.zzzziPp11LQt.wzz
zvSALkQYR0kzzzjvKnFoXPB.zzzzirD6QuQs.wzzzvySYEAnI0kzzzjvecWp45A.zzzzin6K687m.wzz
zvyzzVtib1kzzzjv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....I.3/3./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........BnAnAnAHxzoAnAnAnA1yjBnAnAnAnYz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................E.....3....8....woMo34OZFaQjtKG4B3.........................
.....MU/4MU/4........kAnAnAnAH.EpX0LD8QxyznAnAnAnAnozeNaNaNaN4xj................
...uz0.......Uyj........sz1........yz........6.E................................
................................3....E/...E/....T/pPgZbFjl4NdtqN................
................................nAnAnAn66/YNaNaNaNapzOaNaNaNaNxjOaNaNaNadzPnAnAn
AnAyz...........................................................................
..........................................k.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................NaNaNaNK12EOaNaNaN4H.2.....
..............................................................................yD
........Uz9..........................................U.....3....3....w3IjlKS4x4P
YZaPb/...............................................AnAnAnAXo2EOaNaNaNaZzXaNaNa
NaNwzoAnAnAnA1yjBnAnAnAngz1.....................................................
................................................................}
{Titel: matthew haggett entropy inverter t8}


ID: 0258 - Gates of Psychosis

Mandlebulb 3D parameters by Wojciech Glanc
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....kR/...V1...ET...IA...Ue0kXxtEn5.1j4uAIeVv/kuTr54cC6rzPBdRCbgVUczMTJeVgZdv/k
................................h4XpPBFb7/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...UB..../M.1/...........g4....k0.....27JhSSeUojD/.E60s4Em1Hi0xa21k1.LKAP
z6EnAnID12../2.........../........zjaNaNaNaNyz9..........YW0.....y1...sD...../..
.wHnAnIDstGONRM5XuH36.d2KwFzyuRuUCH7nRaD3L8Dk3V0ruXTYHpr4NoQy2yOiSLVLojDshaWXbT3
xvvnMGk0vHkcyCHL8gF7DQfDU....5I84.............kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................UxNEEj.....x/
.....Ksulz1.....gzzh2c3AI.E2.w9.W....Q2...UB....r/WC6Q2..TU3....T....cJB..U4wR5Y
ps0U.yYJ6KL9loIE002Ef2IE//..JCqzx8gm..kmoxK2kV.k661r/BGh0.2.JzHmWnv4.1kU8.EHKl4.
............kndRjg/pz0UfzHx6d2yDUIsMz5MXD0..M4n5/A7mzM1Fbf24LNvD/czYfTLkRz16nu..
EB3J...X7swuJ6.k.e4quuU47.A.WRvgcbtsz8k28..QCVHc.6fEPzv.0.A8CrZC6Nm1./kL2Q4JB1zj
WEV0..bHsQ8.hSbk8yU../E6BIuD5./E.ErGRiXZjz9...6E..EHVMFHdlkzwa5.cxo7c7t6.Hqo.g5P
Dh5H1t6Ul/kF.VnFVHpz9T7.B3W3Bt8R2HAl.oI6KoYev/uBZ.EHVMFH1m5crI0.B3W3BhNTUSH7.oI6
KooHy/uBZ.EHVMFH..UXMRHN0uleOGraj54fMCbarzbX.4rU................................
E....I.3/3.7....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz.........wjsuFVf53iiz1.....................................
................................................................................
.....................E.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4.U......AnAnAnAnk.EjSIsuFVftznAnAnAnAnyz6nAnAnAngxD........W.2.....
.............O/E................................................................
................................1....E/....1....17rPnBbEdNoPgF4.m3qAY/..........
................4MU/4MU/........OaNaNaNa0.InAnAnAnAtz0..................kz9.....
...................................................................wz........U.E
..........................................E/....I....w....EE0x4SElKMoZaPpp4.....
......................k/.MU/4....ok.1Ak.0.UNaNaNaNK0.BnAnAnAnAwjnAnAnAnAxz1.....
..U..1.......s0E...................................................wz...........
........................................UDA......ULi9W/....3....0....wJEh3aSdtqN
0x4S..pPr/.......................Q...6...............oAnAnAnAH.E........mz9.....
...wz.........zj................................................................
........Uz1........sz0....................kzBBiegthf8E..uh98gel0}
{Titel: Mandelbulb 3D}


ID: 0243 - Space Station

Mandlebulb 3D parameters by Wojciech Glanc
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....kR/...V1...w....2I...EiKVF19o7..z0/LZ7MH0.krztcxZci1.IeJX1K6nz..VsSbLWnP0.k
................................xOjVq8J6s02........Y./..................7/2...wD
...Uz6....kF.....M.1/......SI...i0...2E3.....oDMW842fvcD/.......tzoE0dkpXm1....f
z.kX0LDD12..02kAnAnAnAngz...........BnAnAnAnuz1...........U0.....y1...sD...../..
.znX0LDDQkaIMSTCnt9U.YXMy2.XyY6qynDxB5bjJbeE1mNtGtPAi/4wJAHQywMHlCxcOqcDwwhcZWaG
BuXlZky7wHwQyAyGodoHN2XjU.....2Lw.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................H....k1.
.....Ksulz1.......kz..m/uU.R.o4.Y....29...UM....Z0...A....kE....5/...64.....SH52
..Ucs.aZcb7M6/HrCk0LWi2fUj7./e..Hdxo...wQOr9PEzj6IsffaWe2.A...........EY8.U9q.5.
.AL9s6JkUz9.ilEhAIrxz0...........Ic0.YnFP/..np0CG3Aszu/wQOr9PExj..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............D....................
/EU0.wzzz1...................................wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b..1AmsWOkR4.....................
E....Ek.l2k0....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm.UQ..........................k/.MU/4...
.ok.1.....UNaNaNaN4wz.........xD........kz1.....................................
...sz..............................wz...........................................
.....................I.....3....2....wZMjV5RdlKOiR4.............................
.............6.......AnAnAnAnc/EoAnAnAnA7.ozzzzzzzz5.NaNaNaNap/E................
................................................................................
................................1....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.................
........................0.......OaNaNaNaG.oAnAnAnAnxzcNaNaNaNqyD........Uz1.....
...uz0....................k7lU.fQc3pzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........wz...........
..........................................k/....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6..........................wzcNaNaNaNavj..........2.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: space station 12-12-2013-1-small}


ID: 0239 - Coccon

Mandlebulb 3D parameters by Wojciech Glanc
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....kR/..k92...ET....Q...Ug1xx21392.V9ppGpUl0/EfFzXpL9qB.gU4NG7B3b/.NCbUqGIl0/E
................................7wK3Mwmql12........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...kH..../M.1/.....U/9...M0....E0.....QxAIme1YHZD/.......TVVv/dkpXm1.rnnH
z.EnAnID12..02................................2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnIDV1M3tEVU3tfO.CG6vQ2HykUfW3onwLYDkxsABfZVAt1LWIUymWEHysMbXWu8U9XjVGURskee
3t9X0g3its2BygysIUjCU2ZjU.....I6p.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................F.....x/
.....Ksulz1.....2.kz.wzzz1kV.I6.G....M1.........E1...62....8....Y....o21..EnQN5Y
...U.GLVDyjeYFnz/i6azbUGX...1c..zzzz..kQhUXI/1yD6.Dbqxm4Iz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........V2V0.6oKp/..0PJWp1PyzslYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..EHVMFH1Dkzwa5.cxo7c3k0IaQm.g5P
DhLTKs6Ul/kF.VnFMnlzzzD.B3W3Bh.Azzzz.oI6KoIl./6E..EHVMFHVIpzzzD.B3W3BxLPzzzz.oI6
KoIIyxTeH/EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....I.3/3k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.................................4...
.ok.1.............YD./........wjBnAnAnAnYz9........szqAnAnAnAnwD................
................................................................................
.....................g...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zDNaNaNaNLWz9......sAwz...........................
................................................................................
................................/....E/...E.....TB3QcJaQZNoPgFKOiRKA............
...........0....4MU/4MU/0.......OaNaNaNa7z1........wz0........7E................
................................................................................
..........................................E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI....
..........................U/4MU/4M................././........zD................
................................................................................
.....................................................c....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........t.A.....
...3./........zD................................................................
................................................................}
{Titel: c-small}


ID: 0238

Mandlebulb 3D parameters by Wojciech Glanc
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....kR/...V1...cD...2U...ERnaNMrnhfz0O3Oq1g01.EBEtvA3xqC.g0dz2/dyXtzws0GjmUYiuD
................................yna5mIcJ./2........Y./.........E........C/2...wD
...Uz6/...U9..../sU1/......gd...n3....E......gEkV9s/JPkD/..lImuDCfe7/dkpXm1....E
.VU0LDGD12../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wX0LDGDFpHnNO/LPvnoLOq65Q..zA05pSGW9zjDj0OL7bfY0wXmI7yZmMYxy4U8/EH7iniD5xybg6Qe
tv1tOI5VB8vxykLxFu2RdpjjU....8Y2h.............kD.M....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................lImuDa....Uy.
.....Ksulz1.....D/kY.sefi0UW.U1.d....k4...kA....11...k6....A....X....cKt..EieN5g
...U.ydelWum2G3eI6F8c0.....63e..Tytb..EbG7eFT5uj6Ak5eP./czH...........kUC.kXWF1.
.sM93P58iz9.M4n5/A7yz...........U2M1zXu1i...KZajjzXyzslD4Tgo8ozj/.........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfujHiySnbiney9..........2l.8.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..EHVMFHXMlzwa5.E/cYG06Evqxz.g5P
DhbYZt6Ul/kF.VnFFcrz9T7.5d4SshZTzXPZ.oI6KoYly/uBZ.EHVMFHNw5crI0.B3W3BRsTUSH7.oI6
KooZz/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....I.B/3k/....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........EXLua210guzoAnAnAnAL0E........kz1..........InAnAnAnAvj................
................................................................................
.....................k/..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................AnAnAnAn2zD........EznNaNaNaNazz...........................
................................................................................
................................2....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......OaNaNaNa8.YaNaNaNa7..ZNaNaNaN4.E........Uz1.....
...uz0....................k7lU.fQc3pzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........wz...........
..........................................E7....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................EnAnAnAnQ/.dNaNaNaN4zjaNaNaNaNkz1.U.2.
.....cNaNaNaNazD..yj............................................................
.....................................................Q/....3....3....wpMjBLPV75R
dt4.Y/...............................................cNaNaNaNC.EaNaNaNaNiz9.....
..U..dNaNaNaNy.EaNaNaNaNyznSIsuFVf5Zz...........................................
................................................................}
{Titel: something nice8b}


ID: 0229 - holy grail room2

Mandlebulb 3D parameters by Wojciech Glanc
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{

g....kR/...V1...ET...2A...keIR.Fas.0.14NoxbA5a8EZsEULIT6G.gfIMDf3p5zz.i7UFuZvC.k

................................sdC84X4dP.2........Y./.........E........y.2...wD

...Uz6/...kM..../c/1/.....UUD...A/...2E4.....gCp494PxfmD/.EEIb5EO.2b0dkpXm1.XmA3

./U0LDGD12../2......................OaNaNaNa3.A...........U0......2...sD...../..

.wX0LDGDQD5LM/boewH/72kAHUpxyqdsr5gPLQhDTLixMrOVouvzvqDkxA3/zAsGwlgj/emDiDgoOKp.

sv94ZV1eUWZ8zmw.l5k5VEkDU.....ouL.............uD.6....PE/.G...........zDOaNaNaNa

7z1........0.pAnAt1...sD....zw1...................................EEIb5EB.....x/

.....Ksulz1.......U95wzzz1kM.U7.z....c4...kD....Q/CO2...EeU5....8/...c45...UJNTf

...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0e..zrhe...Fbf24LNyD6w8pJs/mpzH...........UYXxjQgk0.

.Eot8VlJaz1.kndRjg/pz0..........UMd1.Ivyv1..R8Zc4xRczIakKZMxkayD............palz

GfhH..ktPnvka6zDXpdIWOorly1..........2U.8.kzzzD............8....................

/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn

5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV

RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................

E....ME3F3k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......

..........UCXx4Z0yBwzAG2EBIhAnyD........kz1........wz...........................

........................I.A.....................................................

.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................

.............................U2E................................................

................................................................................

................................/....I....U/....0J5PWx4S.6rPiZYFH/..............

............5g..7Y........................2........sz.........zD........kz1.....

...../.........E................................................................

..........................................U.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.

.....................c..6..........................wz........42E7fcCXWo6G.2.....

..............................................................................yD

........Uz9..........................................2.....3....3....w3IjlKS4x4P

YZaPb/.......................................................B3E0kP/GElDwzX70bSo

GA1vz.........zj........oz1.....................................................

................................................................/....E/...U.....

TBpMVlKN1F1N.QLNm/......................................................a.2.....

..U7./..........................................................................

............................................................................}

{Titel: holy grail room2 by Wojciech Glanc}


ID: 0037 - Martian Colloseum

Mandlebulb 3D parameters by Wojciech Glanc
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....kR/...V1...w....2U...Utk6mx8UiC.9SdLteJM41kdrOYbmMDzzXBmTgmfs9..FQwbw.7Le1k
................................ViSePLJcb.2........Y./.........E.......EE/2...wD
...Uz6/...UB/....M.1/.....EO0...L3...2k0.....cQYaZcVGylD/.k3IzsDARHp0pAnAn1.wab5
z.EnAnID1AE./2kVsKBL9t02.hMR6qXn40zD.....................sV0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD398cr/QX/v1GuSHwENh3zapYDBIE9LljNdEIW61SSwHnIc5OIE3yykc1j/.sgNjjkqcXBWRU
.wXlwEyAixC3z87eTAh7ZMlDU....6YEE.........EnAnYD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UPoU9EZ.....x/
.....Ksulz1.....yzzz.UpI1/UL.c4../...o0...EI....M0...E0...k2....X....w14..EiJR5I
iA1U.ydelyZeYFnHWF3F/BX5D..6Fc..2JoH...osMgdlHzD6UNAT2kY6z1............28.UBy22.
.AL9s6JkUz9.np0CG3Asz0...........2U0.UZNq/..2RiGMQZhzuluvBTuCfxD/gM3ZaYq1z9..c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ck5eP./cz9..........oF68szdNJ0..ApKQUUTuz18kRdIp0byz..kKTKW1q/k
UQV0.AsIb...kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...6E..EHVMFHXMlzwa5.cxo7c/6Evqxz.g5P
DhbYZt6Ul/kF.VnFFcrz9T7.B3W3BhZTUSH7.oI6KoYly/uBZ.EHVMFHNw5crI0.B3W3BRsTUSH7.oI6
KooZz/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....I.B/3.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EujZ3Buv1wzUf53iSIsuwDNaNaNaNadz1.....................................
................................................................................
...........................3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................I/EBnAnAnAngz1.....................................
................................................................................
................................0....E/...k0....BZ4SEZaPnhKOo.EOiRKA............
.................k.1Ak.1A.......yHBSdPGImz1........wzoAnAnAnAnzD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA.I5PV/.IjR5.
..........................U/4MU/4M........kg4Edwzzz/.dNaNaNaNC/E........E.2.....
...../..........................................................................
.....................................................2.....3....6....2YEjVrIhxqP
oVaFjl4N.........................Q...6..0.U/.........sv3TFvlfC.E........Uz1.....
...wz...................M.YNaNaNaNq../......../EnAnAnAnAHz1.....................
................HalTenny/Lenord/rfschenk/Lenord.................}
{Titel: martian colloseum}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs