A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Winfried Dung

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung
Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung
Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung

ID: 1134 - Cony Island

Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b....UX1...U5...cD...2U...EvK3YqXcB8.zzuUjOald/kDnTfRIrq/.QpxfXaQmv/.VOO7qUUuW0k
................................j0tcQIvGB/2........Y./.........E........I/2...wD
...Uz6/...Eh/....sU1/.....EiD...V2...2E......Aac3qd8xHiD/..eu.uD...Y/dkpXm1.aNat
.VEnAnID12../2UaNaNaNa9../..........OaNaNaNaFy9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDUqfAvFxCwv9L3uTvzWXzyKjlbQi9zmhD.vybg7ZYvvPjpyzP0TywyoLb7aWXQWjjf2YSVMob
gv1iXe0IEMIxyOmeNucRS0kjU....8Ym91.......2....kD.M....2E..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Lvm..2i91.kuiA..pvm..wj91.E0jA..Hwm..eu.uDW.....x/
.....CQxcz1.......kz/wzzz1.N..6......w1....8....g0CS0I5..UEB....O/...Unz....wt5A
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1..0c..zbDw..kQhUXI/1xD4Eot8VlJaz1...........U.8.EEMU/.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EV0.waQA0..R8Zc4xRkzgluvBTuCfxD/.6.......EF0c..
zAYI.............0...................IU.8..oE1B............8....................
JI01xzJBd...05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....E....U0....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........kAnAnAnwN6./..........................................................
................................................................................
.....................k...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................AnAnAnAH.zDeNaNaNaNSynAnAnAnAnxz...........................
................................................................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/........aNaNaNadxz1BnAnAnAPzzAnAnAnAHtzDnAnAnAnoyz1.....
..Qtz...........................................................................
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................EnAnAnAnQzz...........nAnAnAXTM/2.....
.....kAnAnAnAvyD................................................................
........................................}


ID: 1092 - Divine Chathedral

Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b.....O/...M7...w....2.....7ziXh7nYzzKTzKzIzw2zD3xCW/yQ4Vz1ACQJ4wwG..VMZh4LyQUzj
................................x9jKQd.4k.2........Y./.................UK/2...wD
...Uz.....Ev/.../M.0/......g8...s/...2E3.....Q1c62ttYUlD/..........m0dkpXm1....U
./EnAnID12../2.........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sD0MY6Eq5zhu1TNnJLe69ry44wkcUoXUnjdrDBg0pqqwHNAQhywfl5zar8qhu0KagDL.2TAGK5
TwfunsAiddhBzi6D2cZMpbhD......2Tf.............sD06....sD..E.0...................
.............oAnAt1...sD....z.Lvi9.2ivi.kuiv0.pvi9.wjvi.E0jv0.Hwi9......G....k1.
..................kz6wzzz1.U..6.g....UD...EB....d..06I6..U.F....6/...o/.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.3c..zrxR..kvrEtMc7xD4A72QifFzy9..........2.28.kcx/3.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............G0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....A....E.....I....g....EHdV5IdtqQfZ4B.IaQ................................Ak.1
Ak.1................./........zD........kz1........sz.........yD................
................................................................................
.....................6.....3....6....2YEjVrIkVKNmJqHaNqQZF5BY/..................
.Q.........1Ak.................E........Uz1........wz...........................
................................................................................
................................1....A....U.....I7LOXxaQi/EGiF56ExqR.kKNn/......
..........................................A........wz...........................
................................................................................
............................................}


ID: 1085

Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...M7...w....E....EZC4yzXyNuz8c7wnUJC0yjsTbjF32fMznYiWdn3f9pzEScUOfJxVyj
................................ropB7j03W/2........Y./..................y.2...wD
...Uz.....UF0.../M.0/......PA...R/...2E3.....w54otHiS.iD/..........m0dkpXm1....U
./EnAnID12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sD1QtnrdOW0vvb0EEK9SExysnCjmMkHVjDFgE5xrOBvvf9Y5QZJuqty.wMTzfPkZijoYwIYsl6
lvP2FVF0L6Lxy8Xj1fMzb1jD......Igi0............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.Lv.A.2i1k.kuC.1.pv.A.wj1k.E0D.1.Hw.A......C....k1.
..................kzAwzzz5UU.s5.c/....2...EB....t0.06c3..U.F....6/....3.....SF5X
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zjBP..kvrEtMc7xD4ocyFE0ujz1............28.kOHF1.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............d/...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....A....U.....I....k....EHZtqNZ7rGjB4OK71...............................U/4MU/
4M.................0./........zD..........E4JJJJJJJpz...........................
..............................................zD................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.0x4S............................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................0....E/...E.....GZKNh3aPi/kI.ILP..kPr71.n/......
................0MU/4MU/1Ak.16..........U.2.....................................
...wz...........................................................................
............................................}


ID: 1051 - Flower Power

Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b.....x/...o5...ET...EA....Ti4HrwKC6.HPbJ2SnCn.kgIFilQEMnynTd7L9ts5JzQqReJSqP10k
................................SkhgkEvHh/2........Y.Jy5.......E........N/2...wD
...Uz6/...Eh1....A/1/....2kE0...T2....E0.....2Cuw9XyKAhD/AFie0uDOaN4zoAnAp1.WW0s
zkk53iaD12../2kUNaNaNaN../................................U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0DSQZPsEs3FvnyyezwuHQUykBLPzVor1gjEP1zfXXyLuPvegEeE8joykecTbILqldjX8eHmMDj
.vnYeWJoY5Vcy2xmYXl202hDU.....ohJ...8E....kX0LbD.I....sD0.G.....................
................./2...sD....z.Lvu3.2ifL.kuiS/.pvu3.wjfL.E0jS/.Hwu3Eyah1ET.....x/
.....CQxcz1.......kz3I5Ij./K.g4.u....c2...kD....9/yJ6c3..Uk9...../....H0....Sm5A
...U.qoJNBdojO7Q....BhvVL/6..2nz2Tgm...pMnDnNqyj4YXppZd1..A............6lwzXs35.
.2F.bU9F1.2.XAcaDqm/.D..........2.UHwXMUi/..G/SgoGdezYnxNo9WAKuD.6PZEEErU.w60s..
zzzzA1.U.........06..........0.......2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................cLZw0ENnxbvmDWh/PB.iRKGbfxFpp5n.Ubo
9vhsdViui1EmrubvGo4uevC.uxqGij6Qcfiv.ktYrtinnViui1.geOdvyP5uevC.zzDrivWScfiv.gxo
puSQxViui1kzzngv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.YL9H/LMXJK9HVqPopGAmsWOkR4.kR4.
E....M....E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
...................wz...........................................................
................................................................................
.....................c...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zDOaNaNaNatyXNaNaNaNatz...........................
................................................................................
................................0....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/..................2........../.........E..........2.....
................................................................................
..........................................E.....I....c....kHXFLM4J5PgZYFH/....EN
s/........................U/4MU/4M...Ak.0............/........zD................
..............................................................................zD
.....................................................2.....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...................UzD........Uz1.....
...wz........E/E........I.2........3./..................kz1.....................
................................................................3....E/...E/....
/7oPspoPYhIMgZ4.............................5s............................2.....
.............U0E...................0./..........................................
..............................................6tLXv1........................}


ID: 1038 - Titanic

Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b.....k1...E9...w....2A...U5i8Hdpvxvz8azF0qzi.zDcLyvl2FmEznJxHICIaUszAcN6Cd/Mcyj
................................FFW8Cem8q.2........A./..................y.2...wD
...Uz.....Uf1.../M.0/.....Um7...t.....E3.....AsMbOhm8djD/..........G1dkpXm1....k
./EnAnQD12..5..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDCplMxqeBbwfdndUY4M.4zU5EY7lPBPjD8AIEp06wIwPtV/vmNwZ7zu3JG0K336lD06jrdLc8
8wHyX43.RSo0z243xJA.7WmD......oDv1............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.Lvt9.2ibj.kuSy0.pvt9.wjbj.E0Ty0.Hwt9......7....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....U0...s/....F....6/...I1.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj4sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....A....E.....I....6....UFpdbSt/.P.sqM........................................
...................6./........zj........kz9........../..................U.2.....
................................................................................
..........................kzzzzz................................................
..............................0E................................................
................................................................................
................................/....E/....0....5JaPZ7LMg3JRVF5.................
..........U.06U.06U.0...................E.2........2./.........k........6.A.....
...0.1........zD........kz1........../........................................yD
........Uz1........sz.........yD............}


ID: 0978 - Back to earth

Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b.....O/...g2...61...2....kEJh64vY3szymhoLGr2Q2ERBgGmJ7q0wXUC3ctOP43.xNW6gIBK.yj
................................Lvui5Vdpz/2........Y./.........E.......kG/2...wD
...Uz6/...Uv..../s.0/.....UQ5...L1...2E0.....cZ7KSykcVgD/..eu.uDMxzD.dkpXm1.BnA1
.VEnAnID12../2.........../..........g53iSIsulz9...........U0.....y1...sD...../..
.wXKpbbDE1i7wQqm/vntrgqb5H9kyGe.84qCE1aj/r2MC7uJ.vfS2CCFX8JkyCeKxl9zdJejFIR0l6Wo
Pu14pIQE403cy6v9vC4EETgjU.....2tJ/.........3iSoD.2....cD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Lvx9.2irj.kuSz0.pvx9.wjrj.E0Tz0.Hwx9.eu.uDL....UA.
.....CQxcz1.....2/kz2kQY42.O.A4.r....U3...ER....O0kB5g6.EA.3....0/....p6...UJx5V
aE4U.idXtlzVCKOgx5iX12SA2.U61c..l4d9/..UEkti4xvD4.6bqxm4Iz1..0........k2I..CAu7.
.Eot8VlJqy9.dhSA5XWrzC...........AX0.oKQ10..R8Zc4xRkzIslrlkCx9xj.gM3ZaYq1z9.0c..
cN5V..EbG7eFT5uDyBqyTr69/.2..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................ItRS/Eo5zPomWUWhl2.zKPezWI3gKtQ..4L
K/KDSocXK0.tZTytPLma845.x7bMxVJAUisL.IE/2IkV2RsUu/kk/rvkLsJX7S6.QhpKQVAPHeMR.wPj
qyvxv/uXb/.jqS8j...y3q/bee0k.1wmIJ3yATIjwy5y3qVq................................
E....E....E.....I....2....EHnl4RjJqItpqA.o4.371.......................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0..........wz.........yD........kz1.....................................
...................................wz...........................................
.....................c...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zj........q.AdkpX0LD8xz...........................
................................................................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................6.2........0./.......U.E........6.2.....
................................................................................
...........................................6....I....E....kLcZrMnEIOiN5.d/......
................................................................................
...wzoAnAnAnAnzD................................................................
........................................................}


ID: 0937

Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b.....x/...o5...ET....Q...E.aqivFm...3MxYiFG00.E4MFwWGnt2.IHvW7CQdtvzY6n0sQnk..E
................................QGHZ13Pzj/2........Y./.........E........c.2...wD
...Uz.....US..../M./7....6kf8...K/....E......kI92aRcx3hD/..........m0dkpXmX.BnAH
z.EnAnID12../2kX0LD8Qx.6.dkpX0LD8wzDqX0LD8QxF.2............u1....y1...sD...../..
.w1...sDIF5.wJvHZvnl6Is4mbnpygp1k8/HlYijY/l0YrqFfvnRoGDcMO.iyCRdOa37lKiDSEo6LUq7
2v1phJ8lcs4wyGmyxyBT3Lhj......YTX........2....kD.2....sD.2E...........zD........
Kz1..........oAnAt1...sD....z.Lvg9.2ini.kuCv0.pvg9.wjni.E0Dv0.Hwg9......8....UA.
.....AQxcz1.....2.kz.wzzz1kP.A5.J....62....6....P1...I2....B....c....E21..EnQF5I
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...1c..zzzz..kuvBTuCfwD4wXl59h0Bz1..SVwAeaMz0k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........U2V0.6oKp/..0PJWp1PyzslYEkti4xvD............Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj1iySnbiney9..........Yl28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...uBZ.EHVMFHRnFoTu2.cxo7c/X7k/8w.g5P
DhrBlt6Ul/kF.VnFhx5crI0.B3W3BBtTUSH7.oI6Ko2vz/uBZ.EHVMFH5.6crI0.B3W3B3/UUSH7.oI6
Koo2.0uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....A....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................dNaNaNaNauDaNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................Y/...U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................E........o.A........0./........zD................
................................................................................
................................/....E/...E.....TB3QcJaQZNoPgFKOiRKA............
...........0..............................2.....................................
................................................................................
............................................}


ID: 0912 - Bubble Flower

Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b....Uy....u1...61....Q...E/Mv81ltJyzciqWwMfYI.EZOTY3rIK2.YOUxxjkg0qzEqCY.9oVrzD
................................DO8aubK1k.2........Y./.........E........C/2...wD
...Uz.........../M.//....6k76...9/...........cKG2QZkh3mD/..........G0dkpXmX.BnAn
y.EnAnQD12../2k53iSIsu/5.JsuFVf53y.Eg53iSIsu1.2............u1....y1...sD...../..
.w1...sDKOI7PTEyZvXrYVA2xe3pygQk3OHXd3nDRcr5hrLBlwPRjjCI3rL/zk2xPIuLZEiD3f8JyrEM
3wvaZqasjSHAzGwUiLl2TfhD......YJ4.............kD.2....sD.2E...........zD........
Kz1..........oAnAt1...sD....z.Lvl9.2i5j.kuSw0.pvl9.wj5j.E0Tw0.Hwl9......7....UA.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1.M..6.7....I1...E5....40...w3....B....c....E31..EnQF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...1c..zzzz..kuvBTuCfwD4A72QifFzy9..SVwAeaMz0k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........U2V0.6oKp/..0PJWp1PyzslYEkti4xvD............Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........Ul28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
.6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...uBZ.EHVMFHRnFoTu2.cxo7c/X7k/8w.g5P
DhrBlt6Ul/kF.VnFhx5crI0.B3W3BBtTUSH7.oI6Ko2vz/uBZ.EHVMFH5.6crI0.B3W3B3/UUSH7.oI6
Koo2.0uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................h53iSIsuFrDaNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................61...U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................E........o.A........0./........zD................
................................................................................
................................}


ID: 0843 - Iron Tower

Mandlebulb 3D parameters by Winfried Dung
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
b.....o0....D...w..........u94zWOAkdzanIIrVNxOujYzDey/WvzzHjYY9dNULkyuDWFnidpPuj
................................J6tnl8sMd12........Y./.........E........i.2...wD
...Uz6/...Ul/.../M.0/.....EF0...I2...6E3.....smlDUj7QuYD/..........m0dkpXm1....U
./EnAnID12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDz9CVacQpJsXSKg.jGZdPy69sBpfgWpUjgVXAWYbeXtnIkb6hCZWtxiPM3BqtoRaDVswEBRaQ
btHz7wK69kW4yCUmFrY7dCajU.....IB5/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Lvq..2iP1.kuiB..pvq..wjP1.E0jB..Hwq.......R....k1.
.....CQxcz1.......kz.wzzz1UT..6.C....62..../....y0...E0....F....6/...Y0.....SF5Y
...U.0aZczDM6/nzLUIazLdmz16.0c..zrhe..kuvBTuCfwD4Eot8VlJ4z9...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....I.....3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UyzzzzzzzvzwzzzzzzzzvDPaNaNaNahz1.....................................
................................................................................
.....................E.....3....8....AIMiFrPmZYFH/.S..pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................2....E/..../....TB5QcJaQZVJOiN5.iRKA............
........................................................................kz1.....
........................Uz1.............................kz1.....................
..........................................U.....I....E....kLmJqMd/bQjBKMgdpAW/..
.....................MV3..................EQxckpX0Ltz2LD8QxckJyD........kz1.....
...wz...........................................................................
................DsyneGrafix..........................2.....3.........wZIkxqRn..6
ExqRZ75.......................................................0E................
................................................................................
................................................................}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs