A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Vah Pall

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Vah Pall Mandlebulb 3D parameters by Vah Pall

ID: 1168

Mandlebulb 3D parameters by Vah Pall
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....E/...o0...w....26....bWbwC6q8..Dh.OnBaHb3ESO1AznNtUzPa1iy3EQRyz8jZvfIthuzD
........................................kz1........A.Vg9................y.2....E
...Uz6.....6..../MU0/.....Un1...8.....E3.....wwUvCfRPLpD/.......JXnx0dkpXm1.LrRj
./EnAnQD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDYKClVJXlJxHaMjaMs8u2zWnAeks.5RlDqcgARxS2rt1eE.BXZS9IzEWIly8NdkoDT2QXQ5.R
Sw975cAbpr.HzKPgcfDOb0pDU.....If3.............sD5E....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................0....k1.
.....Ksulz1.......kzIwzzz1.U..6.A1...U5...EB....m.9X4c3.Ul.H....6/...I1.....SP52
...U.qFG9yzb2zzzHBpIzD7...6.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f..1Ai.bPb/......................
E...16E.F2E.....I....c....kGgJKOi7IMbJ4P7NoI..........................U1C....6U.
0.U.2..............yz..........E...............................EOaNaNaNaty1.....
...wz...................kz1........wz..........E...................wz..........E
.....................2.....3....5....ApMV7LMWZYFH/UFH/..........................
.sU1....0....6U/4M...........UyDNaNaNaNaxz1.......E..DnAnAnAnAwjAnAnAnAnQzHaNaNa
NaNxz.........zD........................................E.2.....................
...................yz...........}
{Titel: Klien bagel~0.1}


ID: 1117

Mandlebulb 3D parameters by Vah Pall
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2A...kmzg00UpZtzIWkndILt54EIPFd9gls6.gxXGsqHgPzzADNiHz4UPzD
................................zfeBTpn4I.2........Y./.........E........I/2...wD
...Uz6/..slh/.../M.1/......oD...n.....E4.....6SYnTg6xnlD/.......0/251dkpXm1....E
./EnAnID16..1.UaNaNaNaNuzOaNaNaNaT/E........mz1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnIDk7Cg8aNLpv1JfzstdJQ6zQoUeijtl7jDTTv0M1htVwPgTlEnpAUxyUbRcPUdrsgjRzM8HYX/
OvfNnDkBtfOwyaEpRnPuq5mDUcNaNwnEJ.........UNaNqD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................8....k1.
.....Ksulz1.....f.kzLwzzzbUU.66.m....k4....B....t0fQAQ2..jEG....y....Ihq...UJH5Y
...U.W1KEyzlcisz.1Akzrjvte0.oc..zzSi..U401y6tIxD6.Dbqxm4Yz1..........I.2m.kFrA0.
.w/dlzE/8.A.7CY65vH../UO1F57T8.E320D.oU1a...DgktCAP..vFxwPX7Nlyj.sIMe6YhizH/Uc..
7Z5h..E66x0OA7.k.OK2zZXl4.2.zNwefafqz2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c..X9e/rN........................
E....AU.V2E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
..........EnAnAnAnA0.hNaNaNaNSzDnAnAnAnAHz9.....................................
................................................................................
.....................2....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0.........................k/EaNaNaNaNiz9.......E/./..........................
................................................................................
................................/....E/...E/....TBJOiZ3.b/WEjV5.................
..........U./2E./.......................W.INaNaNaNapz0........yj........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: col 02}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs