A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Trenton Shuck

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck? Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck

ID: 1175 - Undergrid

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...8....2A...EQijKmMh12.LfczW3UmQ4E.4PRBBwIZzvNCgjnZEptzCX2Xd5rtr.k
................................EFwMYrAGc.2.......kS.tW/...............k0/2...wD
OaNay6....E3J....M.1/....2......O/....E4.....Qzv4fqR.skD/.UVsMEEzIXU1dkpXo1.OaNa
./....cD12../..........wz................................MU0.cNaNw1...sD...../..
.zXaNadDXYEJv.sYawf/jIQAExq6zMPcppOK4mjjgZFMaNucEwvD4rZsL4Q.z84xMxaCvlmDv.16bn/v
Vwnlc7O6tia7zk0rjUIbp3lDU.....29t0........UaNalD02....sD..G.....................
..................2...sD....zw1...................................EDVJ9E8....k1.
.....Ksulz1.....uyDv.IXKpVdO.68.W....o1...UG....Q/...k2....A....H/...Yom..UG.xTe
G6G7uVHOZKnXZJYKU33XpxMN3/76oc..zzSi...wQOr9PEyD6.Dbqxm4ozH..........2m.8.kXWF1.
..........6.R8Zc4xRcz...........//U0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/.........E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD............5....................
/6U0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE.w4RjBHCl.X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....I.//3k.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
...................yzCnAnAnAnQyDBnAnAnAnUz1.....................................
...4./.......M2ktRhviviPTznzzzzzzze..ZaNaNaNip/EnAnAnAnAny1.....................
.....................2.....3....9.....pIkVKNmJKG4B3.4B3.........................
.sU1....0...06.......AnAnAnAnK/EBnAnAnAHL.YaNaNaNat/.PaNaNaNa7.k..........kAnAnA
nA1..1..........orDpsZitW.InAnAnAnI2.1........zD..............................zD
................................/....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06...............................oAnAnAnAHxD................
...................................wz...................kz1.....................
..........................................E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3.....
.....................6E./2E./2U/4MU.02E...........EK./..........................
...kzcNaNaNaNawDOaNaNaNa7zXaNaNaNatxz.........................................zD
........kz1...................zD.....................2.....3....B....UKNsRaQdFKG
4B3..............................sU1....0MU/4E.......gaNaNaNaNxjnAnAnAnAN.oAnAnA
nA1/.1..................sz9........yz...........................................
.......Ua/oAnAnAnAnszMaNaNaNatxD................................}
{Titel: batjorge-fraterchaos- trenton - trans-koch tweak - The Undergrid}


ID: 1165 - Mechanical Beast

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...kXFw7kIhdvzGlVLuM8TJ0EAdmXFhLx7w93HKfJy/1zzc9a7RE8kyxj
................................P/7Bx/ZLU.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....Uj9....M.1/.....Ux0...J0....E3.....2AwlbpO/NlD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDT4.3MhKEqw1..........0L42xqIv6ajIFuJb34YPtXJJKOJPCG9zEbMW7rrG1nDSQ5bgXir
Lt1qfiwQT9BAz8sonApaXomDU.....I8L/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................D....k1.
.....Ksulz1.......kz.IX9c..U..6.R.....2...EB....u/...Y0....I....1/...61.....SF52
...U.yoPxJHEGdZ9....cAG6s.6.0c..mN5S..EbG7eFT5uj66gJ7KDgdz1...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.2RiGMQZtz............6U0.YnFP/..2RiGMQZhzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....AU.V2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
..........UNaNaNaN4xz........6/k........Y.2........wz........./E................
................................................................................
.....................A.....3....A....EoPYJqMVVKNY7rPiZYFHJ4S....................
.....MU/4MU/4.U......A8QxckpXe.EaNaNaNaNwzXNaNaNaN4xz........EzD................
................................................LYhnrDpstz1........5./..........
................................1....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/................sz1.......././.......E.E........2.2.....
................................................................................
............................................}
{Titel: Mechanical Beast}


ID: 1138 - Undergrid City

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...8....2A...UozSKlNYQ1.1Ju9Tmd6k1EarY0CA96YzfrwiOZXz5vzm9zrBWgRp.k
.................................G5E6EuzF/2.......kS.tW/...............k0/2...wD
OaNay6...........M.1/....2......I/....E4.....o9kBgsMxEiD/.U1nLyDTIXU2dkpXo1.OaNa
.3....cD12..1..........wz................................MU0.cNaNw1...sD...../..
.zXaNadDgYmeikSRyv9sdaomVXXyysmbk6THyAhjCGJbeUoQavvZ4SGNKIzpyikuNFGnqAkDKUWMUHb9
sv1kxJLk./YzyouhvPiYCSiDU.....oCA.........UaNalD02....sD..G.....................
..................2...sD....zw1...................................U92o.E8....k1.
.....Ksulz1.....uyDv.IXKpVtP.68.m....o1...kD....Q/...k2....A....H/...Yom..UG.xTe
K.E7uVHOZKnXZJYKU33XpxMN3/76oc..zzSi...wQOr9PEyD6w8pJs/mpz1...........m.8.kXWF1.
.U0dRIRSkz1.R8Zc4xRcz...........//U0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/.........E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD............5....................
/6U0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE.w4RjBHCl.X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....I.//3./....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
..........UNaNaNaNazzCnAnAnAnQyDBnAnAnAnUz1.....................................
...4./.......M2ktRhviviPTznzzzzzzze..ZaNaNaNip/EnAnAnAnAny1.....................
.....................2.....3....9.....pIkVKNmJKG4B3.4B3.........................
.sU1....0...06...............O/EOaNaNaN4R.YaNaNaNat/.PaNaNaNa7.k..........kAnAnA
nA1..1..........orDpsZitW.InAnAnAnI2.1........zD..............................zD
................................0....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06...............................oAnAnAnAHxD................
...................................wz...................kz1.....................
..........................................E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3.....
.....................6E./2E./2U/4MU.02E...........EK./..........................
...kzcNaNaNaNawDOaNaNaNa7zXaNaNaNatxz.........................................zD
........kz1...................zD.....................2.....3....B....UKNsRaQdFKG
4B3..............................sU1....0MU/4E.......gaNaNaNaNxjnAnAnAnAN.oAnAnA
nA1/.1..................sz9........yz...........................................
.......Ua/oAnAnAnAnszMaNaNaNatxD................................}
{Titel: batjorge-fraterchaos-trenton - trans-koch tweak - Undergrid City}


ID: 1110 - Fossilized Form

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A....clULtqL5..DpISUq4VPxDxWVilIGqjzvZEfa7sAb/.zSzJIDuO/yj
................................HoeRzI.W1.2........B./..................7/2...wD
...Uz6....EJ8....M.1/.....Uy....k0....E3.....knFFtela8nD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12../2............................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDuq9kgOgdGx1..........GLTyuXzCubjM0lkeh2eitHUdHP5Q80IzgqeRP.Cq8oD5ejMIRtP
utnZ.y40sMfEzKJOOl/bW.pDU.....25D.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................J....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.I....o1...EB....Q/...k2....F....2/...w2.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKfEWDpBoWG06.oc..zzSi..EbG7eFT5uj6oa4dabdnz1..........2k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.2RiGMQZtz.........../6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....2..F2U0....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........kAnAnAnAHyzcNaNaNaNatj........kz1.......Q6.1.......K1E.......ck.2.....
................................................................................
........................}
{Titel: Fossilized Form}


ID: 1044 - Arcade

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2E...UUvZcXpCj/.9a5mXN.lC6E5TAcH1BI6xvRK5WPZzaszES/x8udwC.k
................................amHXXIXmW.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....U69....Q.1/......71...b/...2E3.....AE/QqBAXBlD/M.........m.dkpXm1.OaNa
./....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDCpuyP1nMnw1..........QBPP6Gg1zZjHMG/.qukTtHK7RayViccyy9ZBFe9XBnDnnjXxJcM
CrPFgrSdiAqAzmu.NXTc98ejU.....2/4/..3J/.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................A....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.R....o1...EB....Q/...k2...kD....v....U3.....SF52
..kP/VHOZKnXZJYK....p/...23./c..zzzz..UPAI91pRxD6.BC4POwoz1...........E28.kzgG6.
.s41pmERLz1.dA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE..1Ai.bPb/......................
E....6E.F2./....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.UNaNaNaNq0./........yDoAnAnAnAbz1.......Y8.1..........................
...................................wz...........................................
.....................6.....3....3....wZQZBaFjl4N................................
.....6...............MaNaNaNatzDOaNaNaNapz1.......k7./........zD........E.2.....
................................................................................
....................Trenton-Shuck.............}
{Titel: Arcade}


ID: 1008 - Metal Wreckquiem

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...Eev8aIYNGwzMA3ahmvEw7EcbOmTOKoUznRx/VnKB2..Now7rEOxMzD
................................I0w1LYJ8d.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kj9....M.1/......R1...50...2E3.....M4NyJXionkD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..12kAnAnAnAnuzqAnAnAnAHyD........Uz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDtAi8QLgIpwvYDnkfCFV6zMoIOoQVNohjcAinK/xwWtPsTByd.Hfwy8xQg0xbWQnjrxVR.WW4
WwPfuhbvBjIBzuhpjujlv2jDU.....okW.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTvipIop5j4...........................D....k1.
.....Ksulz1.......kz.IX9c..U..6.x.....2...EB....u/...Y0...UF...../...k1.....SF52
...U.yoPxJHEGdZ9....cMSrJ16./c..zzzz..kQhUXI/1yj6.BC4POwoz1...........E28.kzgG6.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....Ek.l2E.....I....c....kEVt4Rj7LG4B3.s/UQ..............................U/4MU/
4M........kAnAnAnA1../.......E.EOaNaNaNaVzHnAnAnAnAsz...........................
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................AnAnAnAnE.EnAnAnAnAnyfaNaNaNaNvz...........................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................nAnAnAnAC.2........szMaNaNaNaFzD................
................................................................................
..........................................E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.........
........................................................................kz1.....
...wz...........................................................................
.....................................Trenton-Shuck....................}
{Titel: Metal Wreckquiem}


ID: 1007

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...ET...2A...UsK5IOpKkwzWVj040yfT2EHfO8Vlzl8zHrNyyROfcrzqzGvTB43SyD
................................KIVrg3bNzz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6/...kYV....Y.1/....2EN/...f3...2Ei.....kU2mfqwnQnD/YklTGpDogVnilSIsq1.OaNa
.3....cD12../2EnAnAnAnAnzCnAnAnAngxDaNaNaNaNWz9............3.MaNax1...sD...../..
.zXaNadDKJFJI0dhhwnPwF2wgHuHzysfMj2PD0pjHySZsdOUKxH/Gc7EcRcBzo9l8/ZiKJjjWO1ijRFz
kwHmaxx.28.Iz8YyUE9gz.pDU.....omi0..H53.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1....................................HaW.Eb....k1.
.....Ksulz1.......UR.IX9c.7U..6.k1....2...EB....u/...Y0....A....H/...6KB...MJpzW
8c/U.yoPxJHEGdZ9....cMSrJf2.0c..mN5S..EVjiO8eGyD6IsffaWeYzf...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.2RiGMQZtzA...........6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD/.........E.2c..
Zzzz............I1...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....6E.F2E.....I....2....kL4lKOkVJKX/Emg/...........................6..........
...................wz.......Uq1E........Z.AGVf53iSowzckpX0LD8U.E........kz1.....
...wz........V0EaNaNaNaNqz1.....................................................
.....................c.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........InAnAnAPHzDOaNaNaNatyHNaNaNaN4../......YL0E.......mE.2.....
..g9./........tD................................................................
................................}
{Titel: DEStop104~tweak~2}


ID: 0944 - Petrified Lightning

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...UWPJ193IVyz8uWh7MitJ.ECJR2n5OZ.y13PsZtSL8wzg8LCn7GAJzj
................................EZltOzEle.2........B./..................Y.2...wD
...Uz6....UVE....M.1/.....Uz/...56....E3.....Ui7MLyMrgkD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..12UNaNaNaN4zzMaNaNaNaNyj......................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDcGqwnNUMjwHDgs8UYq88z8VqjjkTX3mjuCHq6.p5iwHYZljQXDo8zsa..1meKxlDbHWzg4m1
kvXzmwF4X6p7zKHVxRWAQ7nDU.....Y2c/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTv4oIop5j4...........................x....k1.
.....Ksulz1.......kzKwzzz1.U..6.k....M2...EB....m..06c3..Uk6....o....U4.....SF52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zrDx...alwF.HWwD66gJ7KDgdz9...........k28.kFLN7.
..cXcESLfz9.H0/bvOonz.........../6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....2..F2E4....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........EnAnAnAngwzoAnAnAnAnwD........kz1.......c8./.......K0k........I.2.....
................................................................................
...............Trenton-Shuck.........}
{Titel: Petrified Lightning}


ID: 0926 - color splash

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...kAL9fseIx4.9kLFH76xh.EIgmBrPW5vw9FjadS03Q0./eRqRo7B0/k
................................UJNti/rOpz1........A./..................y.2...wD
...Uz6....EC8....M.1/......J5...u.....E3.....MHiDrHp/2oD/..........m/dkpXm1.OaNa
./EnAnID12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD9xbMwIR.Vx1..........epgbQSIRjcjWsXm/xDM3uHXw4P7p0RJz2JkNNttMcpDxXq3Gsjr
/u1ckc6abXVKzSSERDGhELpDU.....o390............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................C....k1.
.....Ksulz1.......kzLJXKp/.U..6.P....o1...EB....Q/.06k2..UkF....6/...I1.....SF52
...U.WHOZKnXZJYK....p/....6./c..zzzz..kQhUXI/1yj6.BC4POwoz1...........E28.kzgG6.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....2..F2E.....I....I....EIp34Nm34RnE2.rJaQ....................................
..........UNaNaNaN4wzEnAnAnAn6.EOaNaNaNa7z9aNaNaNaNaz0........zD................
................................................................................
..............Trenton-Shuck...........}
{Titel: color splash 1}


ID: 0884

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck?
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k....70...c....IA...klOPQrs8Hxzq9z93SUr51E5YFUVu4iQ.QIDojoSoq/.Xb94QmeUMyj
................................IAude6FqM.2........Y.pD6...............UF/YaNatD
...Uz6/..........M.1/.....EdU...d3...2E5.....wp9r1gFGpnD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2UNaNaNaN43.1................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD2DxmPmbKetfAJ5UbwdZOymlukociJ.oj7gxzPFBKqwfGb1pcLEmBzYHDbxQOEHVj4iFYTS/7
rw1Cpr/KIXZBzUmP1rckV8bjU.....Y1T1............sD.6....sD3.G.....................
...............UlC2...sD....zw1.........................................c....k1.
.....Ksulz1.....yyD..IX9c..R.g2.10....2...UD....u/...Y0....F....6/...63.....SFjG
...U.yoPxJHEGdZ9....c.....6.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6.Dbqxm4IzH...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.M4n5/A7mz0...........6U0.YnFP/..H0/bvOonz0UkKZMxkayD/.........E.2c..
o5Ss..EbG7eFT5wDDX/YWyodYz1..........2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....MEBF3.2....I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31......................U..........
..........UNaNaNaN40./........zj................................................
................................................................................
.....................U/..../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................MaNaNaN4.zDOaNaNaNa7zHnAnAnAn2tz...........................
................................................................................
................................F....E/...E/....TBJOiZ3.........................
..........U./2E./.......................kz1..................ryD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7LG4B3QgJrQ....
..........................U/4M.....................vz..........EOaNaNaNaty1.....
...sz.............................Ugz0........yD........Uz1........sz...........
.....................................................A.....3....5....oINiRKNmZYF
H/...................................MU/4............sE9mqtvbU.EaNaNaNa/..YaNaNa
NahzzMaNaNaNaNyD............................6//E................................
................................................................0....E/..../....
TBINgFLOXpoPYJ4.........................................................6.gaNaNa
NaNiz........E/EnAnAnAngH.2.....................................................
..........................timemit.........................................E.}
{Titel: Tweak of a Tweak}


ID: 0882 - Twilight Architecture

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k....s/...w....2I...EViCgQifcdzCZTXfqU7BujvhSkH/8q..oRXrKaYWB..zuPtTdzdHuj
................................VLAJMiwWG02........Y./..................y.2...wD
...Uz6/...kP.....s.1/......Q1...p3...2E3.....k288JoPYCgD/s.........myckpXm1/OaNa
z.EnAnQD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQD6G6b4Tolvu1iLKom5Rwiy.h1YctX/PTjPsvgjeYxouHwPq0TQSDhyqCaQkZt3bfjG6UI3rWC
mu9LTYa7dWXgy2.Hzbz.aqfjU.....oa6...vD........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................e....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKpVEM.A9.U....o1....G....Q/....2...ED....r....Y2.....SH52
...C9WHOZKnXZJYKU33XpxMN3p5.0c..zrhe...UCW0tRhyD6.Dbqxm4Iz9..0........U.8.UQgk0.
..cXcESLfz1..u68Yrpuz.........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U5....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslEn.1ApsWOkR4.....................
E....6E.F2.0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................Uwzc53iSIsuFuD........kz1.....................................
................................................................................
.....................w.....3....8....oINiRKNmB1.................................
.....MU/4MU/4........QaNaNaNadzDOaNaNaNatzHnAnAnAnAvzMaNaNaNatzD........a.2.....
...0./..........................................................................
................................}
{Titel: Twilight Architecture}


ID: 0880 - Within the Surf

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k....s/...w....2Q...EcipxRdMP/.NZAQ5r9rg/EFq1V9LSJmw18k.laYdW/.3JTi4kqVN.E
................................vBuOpY9V4/2........Y./.................UF/2...wD
...Uz6...........M.1/.....kw/...k2...2E3......GKNh2Nh.lD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDe3Tz7FK9Ew1..........A4gFgNE/eXjI7L80zfKusH7vkgVaZsqyiTUPZssJ.lDn2KbithX
4s9ykHfWXL/2zGXswFcN7ihjU.....Yt2.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................V....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....M2...EB....m....c3...UD....x....o2.....SF52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.pc..zXCc..EbG7eFT5uj6U0dRIRSkz1............28.kFrA0.
.Eot8VlJqy9.M4n5/A7mz.........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............2....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cns0QiR4.........................
E....AU.V2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
...................wzoAnAnAnAT.k........Y.2........wz........./E................
................................................................................
.....................M.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...................MzD........UzXaNaNaNaNtz........E/E........4.2.....
..g7./..........................................................................
................................0....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/........AnAnAnAn0.YaNaNaNatzzcNaNaNaN4yD......../.2.....
..g9./......UG1k................................................................
...............................Trenton-Shuck.............}
{Titel: Within the Surf}


ID: 0872 - Hall of the Dragon Lord

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k....s/...w....2Q...kgBEENaq6/.Bsm61ACc8/EWjk6ru85lwXpoWBzHZz/./VCXJoUXH.E
................................0ReQnJuUK/2........Y./..................7/2...wD
...Uz6.....N/.../M.1/.....UW/...Y2....E3.....Q4kqya8i.kD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDIUoKidW9.w1..........otGSrXV0eWjw7PNUMnicsnlMPS1FuotyeZvP1tVksjDed3epyw3
HsPFzEqY50Xzy4PJmjEYCRijU.....2G5.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................V....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.P....Y1...EB....S3...k2...UD....//...o2.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6.pc..zXCc..EbG7eFT5uj6gySnbinOz1............28.kFrA0.
.Eot8VlJqy9.J2OLSnyyz.........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....AU.V2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
...................wzoAnAnAnAT.k........Y.2........wz........./E................
................................................................................
.....................E.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...................MzD........UzXaNaNaNaNtz........E/E........I.2.....
...3./..........................................................................
................................0....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/........aNaNaNaN1.2........xz........UyD......../.2.....
................................................................................
.................................Trenton-Shuck...........}
{Titel: Hall of the Dragon Lord}


ID: 0869 - In the Green

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k....s/...w....2Q...ks77LnfqK2.FOItIFdsQ2EYW0ctRl7/.A.7RJjLnHyzSJQ7k/z5Q/E
................................yad49x5Y3.2........B./.................UF/2...wD
...Uz6....Ea.....M.1/.....kY2...A/....E3......EY5IoaY1pD/..........m0dkpXm1.OaNa
z.UaNaVD12../2EnAnAnAnAtzqAnAnAnAnxjaNaNaNaN4z9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD6fAb1h7tEx1..........63pv0rPhibjHMF6r2nk/r9t2plBPGCIzsdBJ8NliKdj4mpvNxKf
vt16oO4Z3vOZyoeTmKnaY1pDU.....Yj0.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................7....k1.
.....Ksulz1.......kz2xzzz1.R.I4.d....U5....G....m..06c3..UUD....z....Uzx....SH52
...U.qFG9yzb2zzztgNVzjWVu/6.pc..zXCc..EbG7eFT5uj66HNL1YPWz1............28.kFrA0.
.odIWOorVy9.R8Zc4xRcz6........../EU0.wzzz1...........w0...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fls0QiR4.........................
E....6E.F2E/....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
...........nAnAnAnQ..RaNaNaNaN.knAnAnAnAQ.2.......Uwz........./E................
................................................................................
.....................Y/....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........kAnAnAnAXzDOaNaNaNadynAnAnAnAHyz.......UU2k.......UJ.2.....
..zE.pAnAnAnAHxD................................................................
.....................Trenton-Shuck...........}
{Titel: In the Green}


ID: 0788 - Blue Croach

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2I....J.4SSawG1.vjsoCg0d6.EmYqj7ku.oz9tISab3TevzGN.kOV9C5wj
................................6lhcFrpBlz1........B./..................7/2...wD
...Uz6.....Y5....M.1/......2/...40....E3.....IqQAPRpcIoD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12../2........UxzcNaNaNaNauDOaNaNaNa7z1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDftONSJvPRxnaUOI0oLaLz8sUGgpPL9kD9Ahpar15BxXY5wYUTsNHzISmSMmxj7qDwxznExMg
OxPWv5Oib7LKzqb0l1jU/HpDU.....IJG.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTv4oIop5j4...........................D....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/kV.U9.W....o1...EL....Q/...k2....F....A/...Eyy....SF52
...U.WHOZyqXZJoPU33XzzMN3/6.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6YqulQA8Sz9...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.2RiGMQZtz............6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslEn.1AmsWOkR4.....................
E....2..F2E4....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........UNaNaNaN4zzoAnAnAnAHyD........qz1.......kA.1......Ud1E.......Et.2.....
................................................................................
................Trenton-Shuck........}
{Titel: Blue Croach}


ID: 0767 - Portal One

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2I...UJmwjFwPU..XPhi4h0ds6EM8.4vkf2rxPShJ81AD0Sz0K6Cey9Vxzj
................................iRwYH/GNf.2........Y./.................UF/2...wD
...Uz6.....QA....M.1/......f1...30....E3......TxsReLMekD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..12kAnAnAnA1oz0..........aNaNaNaNkz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDDJRDZu3aew1..........AZsnudO7LZjzXY70ump2rXnKu9bPVd8zkcXnF2fkZdDqVAlUUKm
JtXeULdFg0LayyaR1etKMemDU.....21w.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................C....k1.
.....Ksulz1.......kzuKX9c..U..6.9/....2...EB....u/.06Y0..U.E....z....s1.....SF52
...U.yoPxJHEGdZ9....c.....6.0c..mN5S..EOf5nlcsxD6AL9s6JkUz1...........k28.kFLN7.
.gySnbinOzv01wVu4E.uzC...........6U0.YnFP/..H0/bvOonzi/Fbf24LNvj..........E/b2pz
zzzz..UcZbT6OZsj.iQyua1nOy9.eSTzPLmvzIUdtwzzzzD..gMsMEQ2ox98ZJRRTo7Qz0EV8oNKh7.E
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....Ek.l2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
...................4./..........................................................
................................................................................
.....................6...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.........................szDOaNaNaNaFzPnAnAnAnAuz...........................
................................................................................
................................0....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/........nAnAnAnA2.YNaNaNaN4yzcNaNaNaNavjnAnAnAnQbz1.....
..g9./.......O/k................................................................
.........................................../....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/......
......................k/9.................EnAnAnAnA0./........yD........kz1.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: Portal One}


ID: 0754 - Calibrating the Dawn

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....2....EFmc1fNr6yzWQ4VvCx342EQK2.nSOO0.AKwKYw2DBvz.e.UNCOcxxj
................................3jiZaWyeC.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....C..../M.0/.....ks/...20...2E3.....6WgpARq.ApD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDxcNbFbB.Hx1..........4k12XZYWwbju4ugPM4mhrH9GQgdL1kIz.C8Y33Yh6gD67s47vc6
ztH/6eiIEqWkyibyiIup.ApDU.....oy..............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................D....k1.
.....Ksulz1.......kz.IX9c.kJ..E.a/....2...EZ....u/...Y0....E....5/...I1.....SF52
...U.yoPxJHEGdZ95N3BcMSrJ16.0c..mN5S...Fbf24LNyD6sTza3whyz9...........k28.kFLN7.
.s41pmERLz1.kndRjg/pz............6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....AU.V2E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0............/........yD........kz1.....................................
...................................wz...........................................
.....................2.....3....3....wpIdtKK....................................
02E./2........................zD...................wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................Trenton-Shuck.................}
{Titel: Calibrating the Dawn}


ID: 0717 - Spacial Resonation Generator Array

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2M...kYpvUlDfN6.TAX9YXaI12EJxTEkN9NAxv.342S6nE4.nF9AY3SI30k
................................eUOOeeM6x.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....ELE....Q.1/.....EN3...J0....E3.....sgtvcyc0YjD/Q.........m0dkpXm1.OaNa
./....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDx7LhtmV.Yw1..........CaVncA0Y/Zjla2JPVgqupPTmJPiQ6.7zoHWHXA0Y/ZjpYso6X.N
Et1M4CXm6E4IyMTl5U950EmDU.....oP8/..hf........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................E....k1.
.....Ksulz1.......kz.IX9c.kg.E8.M/....2...EB....u/...Y0...EG....1/...g1.....SF52
...U.yoPxJHEGdZ9m22KcMSrJ16./c..zzzz..kQhUXI/1yD6w8pJs/mpz1...........E28.U9q.5.
.odIWOorVy9.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............Y0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....6E.F2k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........E.......UyzcNaNaNaNatD........mz1.....................................
................................................................................
.....................I...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................cNaNaNaNO.EBnAnAnAngz1.......Uyz...........................
................................................................................
.....................Trenton-Shuck...........}
{Titel: Spacial Resonation Generator Array}


ID: 0707 - Securing the Orbs

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2M...k8xAn9MR68.//6E46hyO1EqrK4bpfVd.wolXBpg7wA.1OzhrqMec0E
................................FseA2lyQG.2........Y./.................UF/2....E
...Uz6.....Z9....Q.1/....2EI4...h6....E7.....kUlXi6qxCmD/QEhxT/E..US1pAnAr1.OaNa
./EnAnID12..12UaNaNaNaNtzqAnAnAnAL.E.......................3.oAnAv1...sD...../..
.zHnAnQD40qFh3h1pvvtKU.rlz29zwufvoWpe7ojffUVzdbZ1xv8lvtriXu1z.YpAZ4YRRkD6V3ozuCx
Gw1joulKG8ZEz2x44qQwHjmDU.....2JM1..O82...kAnAnD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................CsrLEx....k1.
.....Ksulz1..........IXKp/7U..6.9/...o1...EB....Q/...k2....A....H/...sH6..UG.pz9
Ww/U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3Z7./c..zzzz..k.Tci/2Uyj66gJ7KDgdz9...........E28.U9q.5.
.gySnbinOz1.IXBzAbNvzA........../6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD/.........E.0c..
Zzzz............1/...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.m6......2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/kAW/........................k/9.......
...................../........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2/....3....1....wJEh3aSdtqN0x4SHBJFm.......................
.Qk0.................YNaNaNaNqyDOaNaNaNatyXNaNaNaNCvz...........................
................................................................................
................................5....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/........nAnAnAnYvznAnAnAnAXyzCnAnAnAnmzD........8.2.....
.......................6..A.....................................................
..........................................k.....I....o....kIdJaQkZaPnhKO4J5Pg/..
..........................U/4MU/4M...6....UaNaNaNatzz0.........kNaNaNaNatz9.....
...wz................................................................AnAnAnAnI.E
oAnAnAnQl.2.............................................}
{Titel: Ping Pong 6 - Securing the Orbs - Jorge-Trenton}


ID: 0706

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A....GxpzlpXI1.Hgd4HKMd5.kugAlXhL8..YlbBX2/Jicz.SI7zUCvo.k
................................CWMqyZ4a/02........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kz8....M.1/.....Ef0...e0...2E3.....cK9TNQ6oGfD/..8PetDsOcL2dkpXm1.OaNa
.7....cD12..1.EnAnAnAnArzeNaNaNaNKzjnAnAnAnAbz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDi5dc250hIv1..........CqJybXrp1Uj9QXZpRPmfofvF88lVE9py6c5GWXrp1UjxtVYssRx
.sHMLtTCSLD.yMbxZ9Q6oGhDU.....Yp20............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTvypIuZhLqB..IZLqBxri/.........kemyyDG....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.R....20...EB....M0...Q2...ED....z....63.....SEDH
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.oc..zzSi..UkKZMxkayD66HNL1YPWzn...........k28.kFLN7.
.AL9s6JkUz9.H0/bvOonzC........../6U0.YnFP/..H0/bvOonzOWkKZMxkayD..........E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b................................
E....AU.V2E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.........................................
..U/4MU............6./..................A.wAnAnAnAngzyIlZvivivxDpi0HJJJJJz1.....
...../........zD..........EhfkIJJJJpz...........................................
.....................M.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....Bak.1AU..oAnAnAnAL.E........UzHnAnAnAng../.................Uq.2.....
..............................................zD................................
................................/....E/...U0....13aPoxaQ7NoI.6bN.wqR............
................4MU/4MU/........aNaNaNaN4.InAnAnAnAtz0.......I.E........kz1.....
..............................................................................yj
..............sNB/..........................}
{Titel: ping pong Steven Trenton 10~2}


ID: 0699

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2Q...Us3fzLJqnyzg1hw3UTa25EV/8xrGQ9qwnJq5.VRmY/.ftU82erGg.E
................................D5pkimT01.2........B./..................7/2...wD
...Uz6.....a7.../M.1/.....kM/...G0...2E3.....sAZaubDWAnD/..........m0dkpXm1.OaNa
./....cD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDk9f261HbSx1..........uMmRpTCIYcjb0scb2Vj3u1TMa6rEDcHzo55bxyU8epDV5l340rz
stnZH2Ow1ecKzWkGubBo1uoDU.....oXM.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................G....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/kP.Q3.P....o1...kF....Q/...k2....F....6/...I1.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6.pc..zXCc..EbG7eFT5uj6s41pmERLz9..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....AU.V2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
...................wz........U.k........Y.2........wz........./E................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZFjl4NdtqN1FJNo7LMnE4.....................
06U...........................zD........kz1.....................................
................................................................................
................................8....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........aNaNaNaNuzXaNaNaNaNszAnAnAnAnAzD.........z1.....
..EC.1.......c/E................................................................
............................................}
{Titel: Within the Abyssal Trench}


ID: 0670 - Time Machine Tweak

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w.....E...kmOjGPx.W4.HVoEHZ7It5Eo611w7rVXyPDd1ob18eYzQ0rk2cY0H.k
................................Avax/7Jgiz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/..........s.1/.....k10...B0...2k......QhZ4YyrwSoD/..........m0dkpXm1.OaNa
./....cD12..12UNaNaNaN4yz........I.knAnAnAnA1z9...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDyBEDSvZ5.xvqsXhF5EqNzCRROzQhxLkDvlBQdFFMbx1LJqNPIw.EzumEWK.aoklDe8RCyFjv
Nwv/2qz/ekn1zo1Vvpz0sSqDU.....2Pb.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/.....IZLqBxri/B3Rxlf/........E....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.f....20...EB....M0...Q2...UC....0/...s2x...UPJ52
DR2...aZczDM6/nz....zX6dE16.lc..zzzz..kuvBTuCfxD6U.Ehl2Ilz9...........E28.UQgk0.
.Eot8VlJaz9.6.IPA/JwzA........../2X0.wzzz1...........s/...................E.lc..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b................................
E....Ek.l2./....I.........kL4x4PYZaPbxoMo/Uqn/.......................c..........
..........kAnAnAnAnyz0........xD........E02.....................................
................................................................................
.....................6.....3..../....wpIkVKNmJaFjl4NdtqNl.......................
6....................oAnAnAnAXzD.......2102......kJY./..........................
................................................................................
................................3....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................nAnAnAnA/.2........sz........UyD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M.................0./........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
.........................DsyneGrafix....................}
{Titel: Time Machine tweak 2}


ID: 0669 - The Contraption Trap

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2I...U9EU/7z1L7.JbnGFKeeA3El5S9MI/tU.AoStG.xr4A.DtO2lbQeU0E
................................Zidyuc594.2........Y./.................k0/2....E
...Uz6....UhB....Q.1/....2.o0...P5....E7.....s11z8Ulh/nD/QEhxT/E..US1pAnAr1.OaNa
./....cD12..1..........wz..................................3.oAnAv1...sD...../..
.zXaNadDyRjzNZy1IvHpSiUMLw0DzS64J5tXiqoDgnTWQo7PExXrD5aj/qzxy2J1LjhGPRhDup06ILE9
svP8tYY5ykOHz.Sj3TgviknDU.....2Gw/..pf1...kAnAnD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................CsrLEp....k1.
.....Ksulz1.....0..v0yzzzXNK..6.c/...E1....D....M0.06Q2..U.A....H/...Q2...UG.x5Y
8ME7u/aZczDM6/nzMg2czX6dE17./c..k/5Q..UkKZMxkayD6odIWOorVy1...........E28.U9q.5.
.s41pmERLz9.kndRjg/pzC..........//U0.wzga/..0PJWp1PuzYVB3skNKgzj/.........E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD............5....................
/6U0.wzzz1...................................wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b.w4RjBHCl.X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.m6U0....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.......................k/9.......
..U/4MU...kAnAnAnAnuzcNaNaNaNatDaNaNaNa/kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....A....wZFjl4NdtqNK3aQ.YaPb/......................
................46...oAnAnAnAhxD........................................kz1.....
...................................wz...........................................
...............U5RQeeCC.....wRfC5....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/...............s..InAnAnAn2pzCnAnAnAnmzD........8.2.....
................................................................................
..........................................E.....I....o....kIdJaQkZaPnhKO4J5Pg/..
..........................U/4MU/4M...6k.0............/........zDNaNaNaNatz9.....
...wz................................................................AnAnAnAnI.E
oAnAnAnQl.2.............................................}
{Titel: Ping Pong 4 - The Contraption Trap - Jorge-Trenton}


ID: 0661 - Golden Gargoyle

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2I...Uzv7upL4Dyz0iVzR/xS90ENEflsnZfwzXCOGBoZXAtzOXQWquCTpxj
................................uxq6yjIR9.2........Y./..................7/2...wD
...Uz6...........M.1/.....UP/...u0...2E3.....E7ckVFh6emD/..8PetDzda12dkpXm1.OaNa
.7....cD12..12........./.pAnAnAnA9zjBnAnAnAnIz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDF/hBKI9W8x1uf8ATYlr2v0vW9pTZwKbjwfxMF6CFjtnEbIoUNwaEzYkz9cjmJAoDltxiOLwA
itHcMLuy8LlEz8KGt4M4j7oDU.....I41.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTvypIuZhLqB..IZLqBxri/.........kemyyDJ....k1.
.....Ksulz1.......kz.ocQREUT.c4......w0....M....Q/...Q3...kF....z....Y2.....SF51
...U.WHOZyzXZJ2az16.a72XH06./c..zzzz..EbG7eFT5uj6U0dRIRSkz1...........E28.U9q.5.
.odIWOorVy9.0PJWp1PuzA...........6U0.YnFP/..R8Zc4xRczuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....6E.F2E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.........................................
..U/4MU............4./..........BnAnAnAnwzvAnAnAnAngzyIlZvivivxDpi0HJJJJJz1.....
...../........zD..........EhfkIJJJJpz...........................................
.....................c.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/kPr/......................
.Q..4MU/.6...........AnAnAnAnwzDOaNaNaNatyfNaNaNaNayz........i1E........I.2.....
...3./.............................................................sz0..........
...Ubp2.........................}
{Titel: Ping Pong 8 - Golden Gargoyle - Trenton-Steven}


ID: 0650

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...Ezqh4vKX9xzqEHIUrOKF2EYAk9Wfn8P.guqUA8j655.9lF8s4iK/sj
................................gwSWDxrR5.2........Y./.................k0/2...wD
...Uz6...........M.1/....2.G/...R1...2E7.....2l02.v1AwmD/..yw18E...m0pAnAr1.OaNa
./....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDQ4u5/9mcJvPcUqRe8jkHz6OfcwjxDWhjBO5hpP3DPvXlTW4omb4qyiVFs3Mi9wojnLyAy4w0
Dxv67SUlyrQpyuQ1HMk2OghjU.....YT0.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UjTWGEL....k1.
.....Ksulz1.....uyDv.wzzzX7U..6......20...EB....M0...Q2....A....H/...k2...UG.x5Y
46E7u/aZczDM6/nzMg2czX6dE17./Qozzzzz..EbG7eFT5wj6QwRAgHzmzH...........E28.U9q.5.
.Eot8VlJqy9.bjBj1PWwz0..........//U0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/.........E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD............5....................
/6U0.wzzz1...................................wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b.w4RjBHCl.X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU6V2U0....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/............................k/........
..........EAnAnAnAnuzcNaNaNaNavj................................................
................................................................................
.....................U.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAn..EOaNaNaNatynAnAnAnAnyzAnAnAnAnY.E................
................................................................................
................................0....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/........AnAnAnAHI.gNaNaNaNayzcNaNaNaNizD........kz1.....
................................................................................
..........................sF5beeX1.....Trenton/Jorge.....}
{Titel: Structures in Metallic Formations - Pong Jorge -02}


ID: 0638 - Midnight Blooms In the Alien Garden of Ornamental Delights

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...ET...2A...E3t1RrTDSUzCPiROlr0P3Eci38Wd....gBWtFYOiCyzeQL/ZlA84wD
................................4JwWXhjtt.2........B./.........E........7/2...wD
...Uz6/....YH.../s.1/.....Eh.....5...2kC.....k6u0M8jUkjD/.UKjMsD..6J1Nua2h1.OaNa
//....cD12..12kX0LD8Qx6yz0/KtE9mq/zDpsZi7lU.lz1...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDUCLWAoe/SunYHxm2e005zsbCZ1K.lTcj2TBgQNa0LwnFBAfW2NrbyW3YA2OAW.ljpppVRFX6
Ew9nAGnjeeOTy6r2Xi9S8QljU....32jK/............oD4U....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD.....EJSNroTv4oIop5j4......................IkJwDET...2..
.....Ksulz1.....zzzz.IXKpVUP.Y5.a....o1...ER....Q/...k2...k2....S....YX1..EiJLLI
Px2U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6./c..zzzz..EbG7eFT5uj6.cXcESLfzH...........E28.U9q.5.
.odIWOorVy9.dA8E5Exwz4........../EW0.UZNq/..2RiGMQZhzuVAZRBEi7yj/gM3ZaYq1zP.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ck5eP./cz9..........YF68.kdNJ0C.MrKQUUTuzX4yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
VQV0.AsIb...kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A..AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE.w4PX/0PdR4OotKOiRa9e/rN..U9e/rN
E....2..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........UAnAnAn2Twzsuzzzzzz5sjBnAnAnAvsz1.......Uwz.......UY1kTIsuFVfTZ.A.....
...........................................................Trenton........}
{Titel: Midnight Blooms In the Alien Garden of Ornamental Delights}


ID: 0637

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b......1...U5...ET...2M...E92V5wY6p5.nzgAREQKS1EQjAdp4LIvz1fXX6H7rM8.7hcXZm4qv.k
................................2smRnocUiz1........B./..................y.2...wD
...Uz.....ErB.../M.1/.....EN/...U3....E3.....UiXsfpEVToD/..........m.dkpXm1/OaNa
z.EnAnYD12../2kkpX0LD8QwzCnAnAnAnQzj........oz1............u1....y1...sD...../..
.zHnAnYDeS795ld4nxHyRLG5dYfCwI5TkJflAxdjyQ.zigutFuHb6e.L4PpPz0VWVK5HPLqDtGLtH52f
NufAcPrRAhRNzKBWdZZlKxqj......Igl.............sD.6....sD..E.0...................
.............oAnAt1...sD....z.rb2D.2UGw.k08l1.Jc2D.wVGw.E88l1.nc2D......M/...k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1kV.U7.P....E1....C....p....w.....G....7/...I1.....SF52
...Ui.aZczDM6/nzMg2czX6dEP2.0c..zrhe..UoK/nl2xvj4sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........EB....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffns0QiR4.........................
E....6.....D....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........EnAnAnAnAxz...........nAnAnAnAvz1.......././.......M1kBnAnAnAnI.A.....
................................................................................
.....................2.....3....0....wZGplKOVBJNoB5.............................
............................../EOaNaNaNa7z1.....................................
................................................................................
................................}


ID: 0634 - Rec Cant Surf

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...E2oIOccQd..jMtyvujV/.kXJ0OMD48XwXFKWZTgbdxzIr3C5C6n7.k
................................fhgSsXtoe/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6...........M.1/.....ER/...t3...2E3.....oc.0M9dcggD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..12kwzzzzzzNSw0.......Uxj......................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDgSginG88fv1..........MbD9zjazMVjnzgB3jCpJsXkLYWX.qClyKorzmQOaeiDzyF3XqB7
lr9ThkjndNeuya2fbl6UhHgjU.....ox1.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................c....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6......o1...EB....Q/...k2...ED....x....s1.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6./c..zzzz..EbG7eFT5uj6IsffaWeYz1...........E28.kzgG6.
.Eot8VlJqy9.ilEhAIrpz0...........6U0.YnFP/..R8Zc4xRczultPnvka6zj..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....AU.V2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
..........UaNaNaNaNyz........U.k........Y.2........wz........./E................
................................................................................
.....................E.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAnwzDnAnAnAnAtz1........xz.........zD................
................................................................................
................................6....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........nAnAnAnApz1........sz.........zD........I.2.....
...3./.......E/E................................................................
............................................}
{Titel: Rec Cant Surf}


ID: 0627 - Bone Storm

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k....s/...w....2Q...UFuhwKz86zz4.iQCMKWp/EZamx9W06MwvjUuZMQUoszIWZpoLEnpyj
................................PO4KGwoVF.2........B./..................y.2...wD
...Uz6....Uc.....M.1/.....kD5...d1....E3.....6dAilIJ6HoD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.EnAnID12../2UNaNaNaNapz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD7Jyf8J3m2x1..........SKbQofO42bj1U87uDrZVtH9X5Fm7hQEzgsHa4FMtJnDLvarP7q7
htXrqBr2VZLBzilkHSQG95oDU.....oQ5.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTv4oIop5j4...........................S....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....c4...EB....D/...c3...UE....t....I1.....SF52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...Fbf24LNvj6QwRAgHzmz1..........2k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.2RiGMQZtz.........../6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....6E.F2E.....I....I....kLiRqPi71.U.pPrJaQ....................................
..........UNaNaNaN45.pAnAnAnA1yD................................................
................................................................................
.....................Y/....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........cNaNaNaNKzD........UznAnAnAnAntz........41k.......kY.A.....
..sC./...............................Iv8AJJJJJxD................................
................................}
{Titel: Bone Storm}


ID: 0614 - Arkidor

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2I...UWYF80TTVxz4P1k3gXcuzDUmn9TrSoUwPEP5PVDhUvz.SB9rhE6Gzj
................................wGCSBrhU2/2........Y./..................2/2...wD
...Uz6...........M.1/.....EV0...i0....E3.....E0Zj67f05jD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..12UNaNaNaNayzAnAnAnAnQyj......................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDNU2IoqeOQw1..........qb3WgeO5RYj6ZIUfC3r/t1zXy5IbaX2z6g9X40RBLlDBLuokH1r
xsnXXRr6opQ3zSREsvodt6lDU.....IR1.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................I....k1.
.....Ksulz1.......kzzKX9c..U..6.P.....2...EB....u/.06Y0..UU5....Z....I1.....SF52
...U.yoPxJHEGdZ95N3BcMSrJ16./c..zzzz..EbG7eFT5uj6A72QifFDz1...........E28.U9q.5.
.odIWOorVyv0R8Zc4xRkzC........../EU0.wzzz1...........g0...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....AU.V2E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.rJaQ....................................
..U/4MU............4./...............................Iv8AJJJJJxDpi0HJJJJJz1.....
...../........zD..........EhfkIJJJJpz...........................................
.....................A.....3....3....2YEjVLHjFaA.w4S............................
.Q.............................E........UzXNaNaNaN4yz........UzD........Uz1.....
................................................................................
................................6....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/........aNaNaNaN1.oAnAnAnAnyz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: Arkidor}


ID: 0605 - Inter Sect

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k....s/...w....2A...krijJUeo7xziktbX3n3P1EQoLAYpZSyxH.dv3TmV4vzUSdybx1mjyj
................................dlkJpaJAW.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....Uf.....M.1/.....Et3...P1....E3.....kydxrT34EnD/..........m0dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDFMuHwLV/ow1..........OryS2WGb/aj0HAkrJ8SKtXULN3oJqG9zMK4agTFihmDgRHjBKlt
LtnXfALz3tq8zKqjXrQZhomDU.....IG6.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................O....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.x....20...EB....M0...Q2...kC....z....w2.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16./c..zzzz..EbG7eFT5uj6YqulQA8Sz1...........E28.U9q.5.
.odIWOorVy9.J2OLSnyyz0..........3EWHyDpIH/..YhSsQs0MzuFMFZ.Sq9yD.obagHAQwyH.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b................................
E....Ek.l2U/....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/............................k/........
..........kzzzzzzzTwz.........yD................................................
................................................................................
.....................A.....3....C....gqPXVqLnJbQa/kRZ75.........................
.............MU/46............0E................................pi0HJJJJJzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................1....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/........BnAnAnAn/.InAnAnAnAnzoAnAnAnAnxD........kz1.....
................................................................................
..........................................U.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M........EnAnAnAnQ2.NaNaNaNadzDOaNaNaNavz1.....
...wz...........................................................................
.....................................Soldeus............}
{Titel: Inter Sect-small render}


ID: 0595 - Psydonica

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2E...U4/zwf5usrzSIY7UfHKqxjjPitWFncxzHyBfUMqRzHz8ZJwRpYAyxj
................................raitec8uS12........Y./.........E........C/2...wD
...Uz6/...EiS....M.0/.....UE1...H0....E4.....AIJQlkLGSZD/.ky9DHE0/.61pfC5f1.WnAn
./UaNaVD12..12......................OaNaNaNa5.wAnAnAnAnoz.U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDXJ1oJVJzItH/a2IZwsbUyqsbAg29yGZDMEW5PPzHrtXap4xy5xl8yGXY8k1VWqbj0bqWmcQ9
xtXOUm4lz/JLy67WyTtSyObDU....yHo11............kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/.....HTnaQtunTFJSNroTv4ky9DHEO....k1.
.....Ksulz1.....0.kz.IXKp/.U..6.M/...o1...EB....Q/...k2...k7....X....cqm....fP5Q
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/../c..zzzz..EbG7eFT5uj6.BC4POwoz1...........E28.kzgG6.
.Eot8VlJqy9.IXBzAbNvz...........UQV0.c6N8/..R8Zc4xRczulYEkti4xyD.gM3ZaYq1zP7LQF.
yZpF..Uge4kvqdzD.8gRoeCkvz9.QQIg9Nc..ZF28.kdNJ0A...........8...........kKTKW1q/k
/QV0.QF10.1......................ctwMy5pQ.A..AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE.Y4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E....Ek2l2U.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.jR5.................................
...................7./.................U./A.....................................
................................................................................
.....................U...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................AnAnAnAnQzD..........kRyyd4joBuz.........zD................
...................................3.1..........................................
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.ZF1N.E1N........
............5g............................2..........oAnAnAnAnyD................
................................................................................
..........................................U.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......Y3k........6.2.....
..............................................................................yD
........Uz9..........DsyneGrafix/Trenton........................}
{Titel: Psydonica}


ID: 0594 - Treeatron

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...U1TFWxQx4/.HPVA9RcQD.kwq4ioeJ4atXWFzqL8SZdzAJwXi1IhF.k
................................F8B55YDSh02........Y./.........E.......kL/2...wD
...Uz6/...ExB....M.1/.....UG/...74...6E4.....co7zzYQsWcD/.ky9DHE...m0pfC5f1.OaNa
./....cD12..1.......................nAnAnAnA5.wAnAnAnAnoz.U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDNd1wL5glnu9g5RJ4t37Mvw8gxFGOn.SDINiNef0RIrXsst6JIoefy8v8x4anrXeD/H52SsH6
NrHdOJxMCTDeyEJhv533hueDU....yXnX.............kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zAxBPmZfDz3JtZRHzhP...................ky9DHEn....k1.
.....Ksulz1.....0.kz.wzzz1.U..6.D/...U5...EB....m....c3...E4....Z....Mom....fP5Q
...U.qFG9yzb2zzz/AE/zHWRz1.Elc...1Ak............6odIWOor/z9...........o38..Dcc/.
.Eot8VlJqy9.qIU1bNlyz...........UQV0.c6N8/..R8Zc4xRczulfILV56Lzj.gM3ZaYq1z97LQF.
yZpF..Uge4kvqdzD.8gRoeCkvz9.QQIg9Nc..VF28.kdNJ0A...........8...........kKTKW1q/k
.QV0.QF10.1......................ctwMy5pQ.A..2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.Y4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E....Ek.l2.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnAnSwzAnAnAnAnMxDnAnAnAnQiz1.....................................
................................................................................
.....................M.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........kAnAnAngC.EyzzzzzzztznAnAnAnAHyzcNaNaNaNO.E.......Uq.2.....
................................................................................
................................0....E/...E/..../7oPspoPY71.....................
............5...................aNaNaNaN6.2........szcNaNaNaNC.E........sz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.........
........................................................................kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: Treeatron}


ID: 0592 - Impossible City

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2M....AFypG7u4/.T83Wi.YGE.kJ83RwO5N7tniDIo4CKXdz6rornUuhF.k
................................v4STcZqF612........Y./.................kL/2...wD
...Uz6....kTC....M.1/......4/...y5...2E3.....wXvKry90saD/.EiwlUE...m0dkpXm1.BnAX
./....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDL0cIfzW.Cu9l6WD8uDGCvEn8RpqDJWPDjU87NcszgqHqA.Q/wi1WyOEEPX.ym4cDs.wIdZVq
nqXnKRZ0s9PUy29drC.jvUcDU.....o2E/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAxBPmZfDz3JtZRHzhP...................EaGYwDo....k1.
.....Ksulz1.......kzyyzzz1.U..6.L....20...EB....M0.06Q2..Uk9....u....Y0.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16./c..zzzz..EbG7eFT5uj6IsffaWeYz9...........E28.U9q.5.
.odIWOorVyv03yuedc8/.D........../6U0.YnFP/..fjrwdvgezqIbG7eFT5wD..........E/bkVx
zzzz..UnZTNC7fZjNpEn8Wb3ay1.b3aist4/.Lk7IMzzzzD..6PxQU/9mt18kdjKRyUdz..ScOlXiF.k
3QW8uzzzz1.......................A8mg5eP2.A..wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b..1AlsWOkR4.....................
E....Ek.l2.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kAnAnAnA3xzAnAnAnAnMxDnAnAnAnQiz1.....................................
................................................................................
.....................M.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........kAnAnAngC.Eyzzzzzzztz1........wzcNaNaNaNO.E.......Uq.2.....
................................................................................
................................0....E/...E/..../7oPspoPY71.....................
............5.............................2........sz.........zD........sz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.........
........................................................................kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: Impossible City}


ID: 0587 - Drama Zone

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2I...E1iy7K2GEyz4DO7XCNobzDGnCGMniU6yf..PFRTMJxzAbBx/FTXOzj
................................C/iBiGeuu.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6........../M.1/.....Ei/...s1....E3.....w4j4fyMFgjD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD8FotBmLQZwnvCcbZcLmlyO/FXcwpnTjj5rUwj400VsvjD.vjlxL7zAkIRsFP8HjjtfmSIk46
svHsxRwxUO7xyAtuGbhn7JmDU.....oW1.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................P....k1.
.....Ksulz1.......kzyyzzz1.U..6.P....20...EB....M0.06Q2..U.F....6/...I1.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16./c..zzzz..EbG7eFT5uj6Ak5eP./cz1...........E28.U9q.5.
..........k06.IPA/Jwz6.U.........EU0.wzzz1...........wWPAI91pRxD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b................................
E....Ek.l2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EaNaNaNaNxzcNaNaNaNatDzzzzzzzzbz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.................................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.........
........................................................................kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: Drama Zone}


ID: 0564 - Life Support

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...EaR46.J98yziwvQUSLIc3E9A2g5peIXwPhiSqTl0.xzs4ykG6PKSzj
................................me.kmElnA/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....qE....M.1/.....UF4...10....E3.....6aIUthC8ZiD/..........m/dkpXm1....k
./....cD12..12.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDOZHEQfXG7w1..........GFQ.q4grGXjvcZrjABZVsnkxHsq3Oi/zMsevew8qJjDECf0cEdk
ms1xBW6nfMLxyeEBNaRVaPkDU.....ovD/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAxBPmZfDz3JtZRHzhvJHTnaQtunTFJSNroTv4......E....k1.
.....Ksulz1.......kz5IX9c..U..6.J0....2...EB....u/.06Y0..UED...../...A/.....SF52
...U.yoPxJHEGdZ95sU1cE4NY/6.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6gySnbinOz1...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.2RiGMQZtz0...........6U0.YnFP/..H0/bvOonzaVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....Ek.l2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
..........EnAnAnAnAwz........U.k........Y.2........wz........./E................
................................................................................
.....................A...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................QaNaNaNaZ.E........Mz1........wz...........................
................................................................................
................................0....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/..................oAnAnAnAnqz0.......E.EBnAnAnAnuz9.....
.............g0k................................................................
..........................................k.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.........
..........................................EnAnAnAnAzz0.......Uzj........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: Life Support}


ID: 0558 - Golden Ambush

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...ET...2I...UmiK2BnsdzzQMkYZjcCh3E7IWAij9d5.Y2QB0KoNA1.fWDbzERewzD
................................GgEgxZAYP/2........Y./.........E........7/2...wD
...Uz6/...E59....s.1/......z/...W4...2E......Q4YyFjDidhD/..lImuD....1dkpXm1.OaNa
.V....cD12../2UNaNaNaNK..BnAnAnAnAyDnAnAnAnAny1...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadD2eU8WvZfovvP2w7aPp/uyQ/sAUFXbNiDl2tLnjz1Zvvy9tUPTI6oy6bnU8pBXTjjwpfIlatG
dv9W23jASSmxyqV.OCcQdYfDU....82MZ/............kD.M....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................lImuDo.....x/
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.h....20...EB....Q/...Q2....A....c....YI2...UiJjf
DF3U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1..0c..mN5S..EbG7eFT5uD6QwRAgHzmz9...........k28.kFLN7.
.odIWOorVy9.H0/bvOonz............6U0.YnFP/..R8Zc4xRkzu/Fbf24LNvD..........E..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b................................
E../.EkAl2./....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........U/.......yz2.......d0EnAnAnAnAny1.....................................
................................................................................
.....................6...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................EaNaNaNaVzDaNaNaNaNazfNaNaNaN4zz...........................
................................................................................
................................1....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......aNaNaNaNyzXNaNaNaN4yz..........E........kzXsWwMY
.MLsz0....................EKu1R/prmmzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........../..........
..........................................k.....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................kAnAnAnAHxz...........................
.......................U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: Golden Ambush 2}


ID: 0556 - Integer's Fury

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Parameters:
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2Q...kZfVB9kUowzaLCt/phYW/ErrlPvm5mMxnvmxxA4rErzQ728pORdJyj
................................ZS262NTrR.2........A./..................y.2...wD
...Uz6....kTC....M.1/.....kc7...n....2E3.....A4oVfzqYVlD/..........m/dkpXm1....k
./EnAnID12../2.........sz0..........nAnAnAnAfz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD0RzRhAyU1x1..........OlaG.lEtzaj/qqG1Gs8ctn9uLz2MoMCzY49T0o5/qnDUj5SMPbv
YtXR4XlET2MDzGIFF5/4BanDU.....IdU1............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................9....k1.
.....Ksulz1.......kz5IXKp/.U..6.k1...o1...EU....Q/.06k2..UUF....5/...I1.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKcN3ZptXDy.6./c..zzzz..EbG7eFT5uj6A72QifFDz1...........E28.U9q.5.
.odIWOorVy9.np0CG3Asz.........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....2..F2U..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................6.dNaNaNaNayj................................................
................................................................................
........................}
{Titel: Integer's Fury}


ID: 0542 - Containment Grid

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...D....2A...UI8bZW0Fw..vflouuR5q1Enkzd96a2YwXP7ms3oA8xzKslPr8Q.WzD
........................................kz1........A./..................y.2...wD
...Uz6....kZN.../M.1/.....k9/...v.....E3.....UzIXLua2PoD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDolFZd9iBmx1..........KzJxr2fLrdjgAZeBnNCHuHP4fJZymxOzslPySyorRqDPaV0iHmo
KuHDcNPuHTrNzayP2AdjQjqDU.....2qK1............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................D....k1.
.....Ksulz1.......kz.IX9c..U..6.......2...EB....u/...Y0....F....j....I1.....SF52
...U.yoPxJHEGdZ9.1AkcMSrJ16.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6IsffaWeYz9...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.jGR3SUQxz............6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....AU.V2E.....I....U.....IjlKS4x4PYZYFH/UQ.............................MU/46..
................................................................................
...3.VF92FpyVY.E................................................................
.....................2.....3....8....UKNsFrNmZ4N7NoI............................
.sU1....0MU/4.................zD..........2................................iSIsu
FVfjz.........zD................................................................
................................/....E/...E0....H/5O13qNZZYFH/..................
............Cs....U.06..................UzXaNaNaNaNsz...........................
.....g53iSIsuFsD........kz1........6./.......E1E................................
............................................}
{Titel: Containment Grid}


ID: 0538 - Inner Core

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A....AvIKYFp/xzaf32Jt5t80EEZ4NhoLbZzX9zxZWp.7tzIeepDJQeVyj
................................S.fZXixXS.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6........../M.1/.....EZ1...N0...2E3.....s9Ln5PrKTlD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..12EnAnAnAnAwzoAnAnAnAnyD......................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDleqwjqhpLw1..........SJv89wR5CYjLojSyqL8tsn.Nk5iuiX2zs9NBpT7rukDaoJjMitr
xsXY.2yzZQf1zaYWoPfiv6lDU.....os/.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................F....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.2/...o1...UD....Q/...k2...kD....y....I1.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKQQ/8phoG9/6./c..zzzz..EbG7eFT5uj66gJ7KDgdz1...........E28.U9q.5.
.odIWOorVy9.EXXla4Dxz0..........2QG1zzzzz1..sHmvJuQtzs/oW0OJKvxj.Q6wKoEcYzH.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek.l2U5....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UaNaNaNad../........zjOaNaNaNaZz1.....................................
................................................................................
.....................E.....3....8....oINiRKNmB1.................................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................C....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/................sz1........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZpA....
.....................M/............................sz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Inner Core}


ID: 0524 - Orbital Coreography

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...ET...IA...EqZfU3e5Oxzu.tIq1.7C/EZGqsG7OiLzP5OH8cgzEpzkKhqWH4kysD
................................Hqhvi.c34.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/..........M.1/.....EY/...o4...2E......cGLTvd5y/nD/.U0RC4Ed6mL.dkpXm1.OaNa
./....cD12..12kAnAnAnAH1.pAnAnAnAHyjBnAnAnAnUz9...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDpQ0.Lxk5dwflsb/6Ew76zwHiOwA9WfljVyfow6wYVwPtcYiuKqx8zeaGszzKqaijixvKJK7J
Mw9yxCwhr3w/zI69cZ6IIsmDU.....YV2.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4E5/....x/
.....Ksulz1.....pyzz.IXKp/.g..6.a....o1...kA....Q/...k2...EG....t....QH2...fJnLG
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3h4.0c..zrhe............6EBqwnQahz1...........F38.UQgk0.
............R8Zc4xRkz.kMZKSNLMlj2Ql7yr7vJ0...........s/...........nEcxlPCzP.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD...........EA....................
/6U0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslEls0QiR4.........................
E....AU2V2U5....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kNaNaNaNavz...................uz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNK.EOaNaNaNaH.2........2./.........E................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................2........sz.........zD................
...wz...........................................................................
............................................}
{Titel: ID 0033 Tweak 3 - Orbital Coreography}


ID: 0522

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...ET...IA...E2Oy/YqmQtzWbO969a8DzDljJyIZJXmyPyCnIz.OOczwdLRFmLh0xj
................................FkPr3.8kV.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....C4....M.1/.....Ef/...25...2E......wr33rxC3GlD/.U0RC4Ed6mL.dkpXm1.OaNa
./....cD12..12kAnAnAnAH1.pAnAnAnAHyj......................U0.....y1...sD...../..
.wXaNadD2qh9GKHmswPMYgvjsjKkyMX9Glzb58ljrY6jjegDYuvVHnFYyKHCz0rIK4nei1ijNzmlDzLW
GwvIE4zJFZ4syiKcy/yq5XnDU.....o6//............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4Em.....x/
.....Ksulz1.....pyzz.wzzz1.g..6.P....20...kA....M0...Q2...EG....5/...QH2...fJnLG
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dEj4.0c..zrhe............6EBqwnQahz1...........F38.UQgk0.
............R8Zc4xRkz.kMZKSNLMlj2Ql7yr7vJ0...........s/...........nEcxlPCzP.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD...........EA....................
/6U0.wzzz1...................................wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/bns0QiR4.........................
E....AU2V2U5....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kNaNaNaNavz...................sz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNK.EOaNaNaNaH.2........2./.........E................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................2........sz.........zD................
...wz...........................................................................
............................................}
{Titel: ID 0033 Tweak 2}


ID: 0509 - Sierp Ruins

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...krGPD98Ei4.vRqyci3tw1EO4WmHqcVJzn/lVvaOP6yzAY3wkkbuW/k
................................s9HtJHRwP.2........Y./..................7/2...wD
...Uz6.....I9.../M.1/......60...W5...2E3.....cQGRRNRGclD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDOHK9JKb2uw1..........uKOz8thPJajF27L3YLHVt1npvYPP6d9zU45RbX2TInDkm9hTKm0
NtHMk8uCGwFBzuKRyiq4GumDU.....IGV/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................o....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.P....o1...EB....Q/...k2....C....r....I1.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6.Dbqxm4oz1...........k28.kFLN7.
.gySnbiney9.M4n5/A7yz............6U0.YnFP/..R8Zc4xRczuVAZRBEi7yD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....AU.V2U.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M.................yz.........zD........kz1........wz...........................
...............................................E........kz1.....................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
..cB./....................................................2........wz...........
................................0....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/........nAnAnAnAbz1........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: Sierp Ruins}


ID: 0507 - Colebra

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A....nUzvEqTP6.TQikZoEIa4ESaA4Dq0.syX2W1qOkGAZzwdMtbgfxI/k
.................................qWQIAM/lz1........Y./..................7/2...wD
...Uz6........../M.1/.....E20...Q1...2E3.....QrL0lnnaJoD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDVjpFeqnKYxn8ufA0UmaGzuUeBFYCi4iDKTjz/ocK8x1xswvjt13NzwoUPmM3TLmDitO24poA
DwfRFDL2CO57zeDNTtzZPJqDU.....IR1.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................K....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....20...EB....M0...Q2...kD....x....U3.....SF52
...U.0aZczDM6/nz....z1....6.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6A72QifFjz1...........k28.kFLN7.
.gySnbiney9.ilEhAIrpz0...........6U0.YnFP/..R8Zc4xRczu/0.p4HE3zD..........E.2c..
zzzzO..U.........06..........0.......2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b................................
E....Ek.l2k.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M................UxzoAnAnAnA9.EOaNaNaNa7.2.......././..........................
...............................................E........kz1.....................
.....................A.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4................6/E........kz1........wz.........zD................
..cB./....................................................2........wz...........
................................0....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/........zzzzzzzzLz1........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
..........................................U.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZpA....
.....................M/............................sz...........................
................................................................................
...........................................Trenton.............}
{Titel: Colebra}


ID: 0506 - Trethardan

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Parameters:
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...UxWvOwjeX4.1rZPrzAnh.kvZ0ggy381.gxfm7MNJHhzQb/WCKeHU/k
................................CZDesKC2Q.2........Y./..................7/2...wD
...Uz6........../M.1/.....kR0...j2...2E3.....UvihEPapblD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDky8nlOnkmwn3bJguCd/AzKPnXBe4Xylj/vMHsrXlawXZBE775SMzyYXdL5vM/RnDcpVLf7Ti
fwPcEpnQJQ2Bz85GqYSU91mDU.....Ia2.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................T....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.G.U7.d....20...UH....M0...Q2...kD....x....U3.....SF52
...U.0aZczDM6/nz....z1....6.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6A72QifFjz1...........k28.kFLN7.
.gySnbiney9.ilEhAIrpz0...........6U0.YnFP/..R8Zc4xRczu/0.p4HE3zD..........E.2c..
zzzzO..U.........06..........0.......2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b................................
E....Ek.l2k.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M................UxzoAnAnAnA9.EOaNaNaNa7.2.......././..........................
...............................................E........kz1.....................
.....................I.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAnY.EnAnAnAnAXzHnAnAnAnArz0........zD................
..cB./....................................................2........wz...........
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/........aNaNaNaNWz1........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
..........................................U.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZpA....
.....................M/............................sz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Trethardan}


ID: 0478 - The Hungry Grid

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A....R3PRpdyExzuGQ1F6mgE0ENtWxFySgrzXniyiqiGVszQ5HllPdmiyj
................................7Fh4lp6kU.2........B./..................y.2...wD
...Uz6........../M.1/.....Ex/...f/...2E3.....AO6SC6uyKlD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..12UaNaNaNaNuz0.......Mzj........qz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDQRUc5W6xevfeNSLJbuOBzECVLYZXZPjjg9Vj.de4nwPZiQ..xbDfy4wnYM/V4HmDO4GbdFFh
YwnCrRwrhqcyyEh9ZcXwAAnDU.....YwI.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................A....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.60...o1...EB....Q/...k2....F....5/...c4.....SF52
...U.WHOZKnXZJYK....p/....6.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6IsffaWeYz9...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.2RiGMQZtz............6U0.YnFP/..R8Zc4xRczuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....6E.F2.3....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
...................yzAnAnAnAngxjaNaNaNaN0.2........../......Um1E........2.gaNaNa
NaNmz...........................................................................
.....................c.....3....C....gqPXVqLnJbQa/..............................
.............MU/46...sAnAnAnAT/E................................pi0HJJJJJzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................}
{Titel: The Hungry Grid}


ID: 0459 - Beyond the Quantum Folds

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2M...kqmv4Wlkg/.z7FQiKwd.tj5C11BMTLzu1NJrA20AIwz6izK7bcyL.k
................................vzalkwjn0/2........Y./.................UF/2...wD
...Uz6...........M.1/......E0...G0...2E3.....IweyEFESBjD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDHsfbG2YLHw1..........CvoMicavyXjdq7MxpRvesHF/UM46bM2zE9uOvafj/kDBfctbv.j
wsXzTj1Qiy4.z0zLDU/m74lDU.....2Y0.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................M....k1.
.....Ksulz1.......kz.IX9c..U..6.R/....2...EB....u/...Y0...UE....v....o0.....SF52
...U.yoPxJHEGdZ9n.oJcMSrJ16.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6A72QifFDz1...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.0PJWp1Puz............6U0.YnFP/..R8Zc4xRczuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....Ek.l2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaNa..BnAnAnAnAxDnAnAnAnAnz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........oAnAnAnAn.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/....1..../pKMuZaPb7oPs71.................
............5.U/4M....E11A................2........sz.........zD................
........................Uz1.............................kz1.....................
..........................................E.....I....E....kLmJqMd/bQjBKMgZpAW/..
.....................MV3..................EQxckpX0Ltz2LD8QxckJyD........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: Beyond the Quantum Folds}


ID: 0456 - Quantum Folder

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2M...kqmv4Wlkg/.z7FQiKwd.tj5C11BMTLzu1NJrA20AIwz6izK7bcyL.k
................................vzalkwjn0/2........Y./.................UF/2...wD
...Uz6....Uu9....M.1/.....kx/...N0...2E3.....IweyEFESBjD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDHsfbG2YLHw1..........CvoMicavyXjdq7MxpRvesHF/UM46bM2zE9uOvafj/kDBfctbv.j
wsXzTj1Qiy4.z0zLDU/m74lDU.....Inc.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAxBPmZfDz3JtZRHzhP.HTnaQtunTFJSNroTv4......E....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.k....o1...EB....Q/...k2...UE....v....o2.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6A72QifFDz1...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.0PJWp1Puz............6U0.YnFP/..R8Zc4xRczuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek.l2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaNa..BnAnAnAnAxDnAnAnAnA3.2.....................................
................................................................................
.....................A.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........oAnAnAnAn.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/....1..../pKMuZaPb7oPs71.................
............5.U/4M....E11A................2........sz.........zD................
........................Uz1.............................kz1.....................
..........................................E.....I....E....kLmJqMd/bQjBKMgZpAW/..
.....................MV3..................EQxckpX0Ltz2LD8QxckJyD........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: Quantum Folder}


ID: 0412 - The Windows of Tiatran

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...UpKV7x.xjzzaC/f5USwh5EJkf5KQodezHxKpiO/NTbzkkoF1hpEexD
................................6rhmHPWftz1........Y./iA................y.IQxcuD
...Uz6...........M.1/....2kh/...C4....Eb.....kQJrPxySlnD/.kR8B3E...m/pAnAp1.OaNa
./....cD12..12.......E00./.......QwjaNaNaNaNuy9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDaU14hzFOTwHgSTBgSozKzSXXO6f0H1nD5r/g6SlEQxXq2CXwlCq4zMQwwVIhAnljTuBnJkRK
MwHqUzco86IAzsR3c7MvzjpDU.....oK5........2EnAnYD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEAgRtUYaSAN........IZLqBxri/.........kS732Ek....k1.
.....Ksulz1.......Ez.IX9ck7U..6.n0....2...EB....u/...Y0....A....H/...cqz...O6pjF
62UntxoPxJHEGdZ9ooYJcMSrJ16.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6IsffaWeYzf...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.2RiGMQZtz6...........6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E/oY/z
dYG8..UaRk4mQtzD5UaF4S25Yy1.glR4.lRlzolBXwDDwk1..wFotar0tz186fqFL8rtz0.km2ldqNxj
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU2V2UA....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UQ..........................k/C.......
..........kNaNaNaNCxzAnAnAnAn3xj7nAnAnA58z1nAnAnAnaszkAnAnAnYXyD................
................................................................................
.....................2....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0.........................E/ENaNaNatjm/YaNaNaNaE../..........................
................................................................................
................................O....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/........bNaNaNaNC.InAnAnAn6..NaNaNaNa/zDNIJJJJJJJz1.....
...................................................................wz...........
............................................}
{Titel: Jan 8 Challenge - The Windows of Tiatran}


ID: 0394 - Edge of Xerlox Nomin

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...k7niOvoG5/.f0MyBf0bF.kIt/nOLB2dv9Zl/8r8bOdzI7MewSfoF.k
................................ggzeCYYFF22........Y./.................kL/2...wD
...Uz6.....5M....M.1/......Q/...T3....E3.....s7D5luXKIWD/..........m2dkpXm1....U
./....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDFhbfv2aWwsPcn.1QLhwCycoI8gzrliWjJxY2URx2ssPrcpybgWv5yazu0dpaO1YDny/HM50b
nsn0R0K/LQfDygK66fInvIXDU.....YuJ/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAxBPmZfDz3JtZRHzhP.........................b....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6......o1...EB..../0...k2...kE....s....M2.....SH52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6./c..zzzz..EbG7eFT5uj6.Dbqxm4oz9...........E28.kzgG6.
.odIWOorVy9.M4n5/A7yz............EU0.wzzzr...0.......s/U..........6.......E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD.................................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE..1AksWOkR4.....................
E....Ek.l2.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EaNaNaNaNyzoAnAnAnAzxDOaNaNaNakz1.....................................
................................................................................
.....................Q.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAHA.EBnAnAnAn7.oAnAnAnA10.xzzzzzzzjyD................
................................................................................
................................0....E/...E/..../7oPspoPY71.....................
............5....MU/4MU/..................2........sz.........zD........sz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.........
..........................U.............................................kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: The Edge of Xerlox Nomin}


ID: 0379 - Interlude Five

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k....s/...ET...2I...E06JQyMbdzzcX/0wlZv04EVv7Ym3Tc5.2cL8Fx4k11.LoDdQGH4xzD
................................xqDOXvoOK/2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/....L.....s.1/.....EM3...x4...2E......o0NFNmiz.kD/..lImuD.....dkpXm1.OaNa
zU....cD12../2........U..dNaNaNaNaxDnAnAnAnAny1...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDjn3jq/i1vvvS9i79iwTwyo9G0Wmqa9djPclULBBzOuXdUU5AgZQSyoWNm64Lz.kjKiGWsYcz
lvfPmkanxwkyyiJ0U9E4EFdjU....82Q8.............kD.M....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................lImuDv/....x/
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.h....M0...EB....50...k2....A....c....6X2...UiJ5g
M73U.WHOZKnXZJYKsYKdpxMN3/..0c..mN5S..UPAI91pRxD66gJ7KDgdz1...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.2RiGMQZtz............6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E../.EkAl2./....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........U/.......yz2.......d0EnAnAnAnAny1.....................................
................................................................................
.....................6...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................EaNaNaNaVzDaNaNaNaNazfNaNaNaN4zz...........................
................................................................................
................................1....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......aNaNaNaNyzXNaNaNaN4yz..........E........kzXsWwMY
.MLsz0....................EKu1R/prmmzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........../..........
..........................................k.....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................kAnAnAnAHxz...........................
.......................U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: Interlude Five}


ID: 0378 - The Halls of Goyless Proxen

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k....s/...ET...2I....youIJ4SZzzscAAMTzeY4ENvkfg9Zs5.oUk5053u11.LHCRzUAQxzD
................................aD6tJoTeB/2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/....L.....s.1/.....EB3...N5...2E.......mfRIKaDWkD/..lImuD.....dkpXm1.OaNa
zU....cD12../2UaNaNaNad..dNaNaNaNaxDnAnAnAnAny1...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDIA53T.Lu2wPedUkm27Qyy6gXluwyTqdjNHqq4iLNYuH29UE4corUyo8ztPW0DWkjmr.170Jk
tvfyYPMyuaC/zKT47ur4kqdjU....8I2B.............kD.M....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....z6Bxspt/dAgQrVDbqB..IZLqBxriTBxBPmZfD5.lImuDET....x/
.....Ksulz1.......kz.IX9c..U..6.h.....2...EB....u/...o1....A....c....Exx...UiJ5g
zA2U.yoPxJHEGdZ95N3BcMSrJ1..0c..mN5S..UPAI91pRxD6.cXcESLfz1...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.2RiGMQZtz............6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E../.EkAl2./....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........U/.......yz2.......d0EnAnAnAnAny1.....................................
................................................................................
.....................6...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................szzzzzzz5zDaNaNaNaNazfNaNaNaN4zz...........................
................................................................................
................................1....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......aNaNaNaN..2........../.........E........kzXsWwMY
.MLsz0....................EKu1R/prmmzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........../..........
..........................................k.....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................kAnAnAnAHxz...........................
.......................U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: The Halls of Goyless Proxen}


ID: 0370 - Fade Array

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....k....s/...w....2A...UQpg793X/..5CrO/GCf00EHYh9GD8Nqxv4TrDnkHa/.HZODLZ0qhzj
................................T5v2XpwVd.2........Y./.........E.......U4/2...wD
...Uz6/...Ub.....sC1/.....ET/...l0...2E/.....wBCUGNa7mmD/.UTuQEE...m.dkpXm1.OaNa
zk....cD12../2..............................U.A...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDqqS.GsMWgw9SGSGiQaIayk0gCSkZ9NejxklfUEt/cuPqWVWueKR7z4XHR8duT7mDvsRvSOQp
FuP5BYpvpzZ6zgUIZ2AfJLmDU.....IL0.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UTuQEEK....k1.
.....Ksulz1.....t.kz.IXKp/EP.E0.0....o1...kD....Q/...k2....E...../...o11..kAfF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/../c..zzzz...Fbf24LNvj66HNL1YPWz9...........E28.kzgG6.
.Eot8VlJqy9.dhSA5XWrz0..........N3V0.6oKp/..R8Zc4xRczu/Fbf24LNvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....I.3/3U0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UAnAnAnAnyzcNaNaNaNawDAnAnAnAncz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....A....AYQjBrQ0ZaFjl4N.65.r/......................
.....MU/4MU/4..................E..............................zj................
........................................................kz1........0./..........
................................1....E/...U0....13aPoxaQ7NoI.E56ExqR............
................4MU/4MU/........aNaNaNaNwz1.......././........zD........kz1.....
...................................................................../........zD
..........................................E.....I....Q....EE0x4SKBpIc34QZB5.oE4.
......................k/..U........................../........yD........sz1.....
.............c0E........szH5OFqCTzItz..............................wz0........zD
.....................................................2.....3....2....w3Gj/rIl75R
N/.RU.pPr/......................................................................
...wz.........zD................................................................
..........2........wz...........................................}
{Titel: jan6challenge- Fade Array}


ID: 0357 - Blue Remnant

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...k/p5d/r9M..j3rbacNVzzjRd6GKlOeby1Q69emqfKxzwgE0MFtt3.k
................................IirYpF2d802........Y./.................kG/2...wD
...Uz6....Ur9....M.1/.....kN/...v2...2E3.....6XXdH4tMheD/.UigM5E...m0dkpXm1.nAnw
./....cD12..12UaNaNaNav0.PaNaNaNa3.kBnAnAnAnAz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDfBW0Qxg79vHD7jAEE3wVyIEku28w1RdDA5aE.ohh6u9ZSzTPGnnjyOM1voc6ZNgDMOW1OLu.
Lunj39tDgMalyu2hvrRfMvfjU.....o29/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................Ej..CEX....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/UO.k9.31...o1....F....Q/...k2....G....//...k3.....SFj0
...U.WHOZKnXZJYKU33XpFoMF06./c..zzzz..EbG7eFT5uj66HNL1YPWz1...........E28.U9q.5.
.odIWOorVy9.kndRjg/pz0........../QW0.YnFP/...........sllrlkCx9zD.oPb8RSa/.Q.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek.l2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
..........EnAnAnAngyzcNaNaNaNa.kOaNaNaNjY.2........wz........./E................
................................................................................
.....................Q.....3....C....gqPXVqLnJbQa/..............................
.............MU/46............0E...................qzCnAnAnAnAvjhfkIJJJJtzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................I....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........mAnAnAn2rzXNaNaNaNapz4.......wyD........g.2.....
..63.1.......E/E................................................................
...............................Soldeus....U.....I....c....EHZtqNZ7rA.gKOo..IjR5.
..........................U/4MU/4M........kAnAnAnAnwz.........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
........Uz9.............................................}
{Titel: Blue Remnant}


ID: 0356

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....IA...U3mYXzP/w/.HSXUemFi37EHUB616JwJ.QdGJGRxHgdzSHIXSvA7uzj
................................q8SgxPySA.2........Y./..................7/2...wD
...Uz6...........M.1/.....E00...30...2E3.....klb3043IamD/..8PetDpfYh/dkpXm1.OaNa
.7....cD12..12UNaNaNat/6.pAnAnAnAHyD........oz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDcJEhnEja5xX0lctuJCvAzG5UCSnkCXgjt8ccGTignwv53bDHGVtFza3jfLeVMQjjXz0UZNj6
Mvn71mVYQ6cxy.mJw/CPFaojU.....II2.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTvypIuZhLqB..IZLqBxri/.........kemyyDH....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.K/...o1...EB....X/...k2...EE....z....w2.....SFz0
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6.oc..uOgz...Fbf24LNvj6Eot8VlJaz9...........k.8.UEv76.
.odIWOorVy9.kndRjg/xz............6U0.YnFP/..R8Zc4xRczu/8YqFpt/zD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek.l2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
..........EnAnAnAXJ..xzzzzzzr//koAnAnAnFb.oAnAnAnAnoz........./E................
................................................................................
.....................M.....3....C....gqPXVqLnJbQa/..............................
.............MU/46..........k.0EnAnAnAnArz9nAnAnAnAuzCnAnAnAnAvjDJQtivivSzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................I....E/...k1..../7oPs/3PVFLOiJLP0/..............
............5.U/4M....E11Ak.16..aNaNaNaN6.2........sz.........zD................
........................................................kz1.....................
................................oldeus....U.....I....c....EHZtqNZ7rA.gKOo..IjR5.
..........................U/4MU/4M........kAnAnAnAnwz.........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
........Uz9..............SKH............................}
{Titel: Trenton-Steven Ping Pong 6 - Rintarithin Two}


ID: 0340 - Maziritan

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A....hPe9pCY0yzikvQxS31RzjvF0pPKkpczfJR7TF9LBuz2gHq8hLJUzj
................................uLyKOR1X602........Y./..................N/2...wD
...Uz6....UcA.../M.1/.....U21...F2...2E3.....ApWK3u2iqeD/..........m0dkpXm1.OaNa
./....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDYgiut4IL3vnD4F5pmc7lyc2ryYCBBnYjCOLMQS2SWuX1zFC70JccyaJJkD6MnngDyOR3ci/3
2vXRrjyrMhBlyGGJezJzacejU.....Iru.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAxBPmZfDz3JtZRHzhP.........................W....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.a....o1...EB....Q/...k2...UK....h....I1.....SF52
..UqmVHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6./c..zzzz............6EBqwnQahz1..0........E28.kzgG6.
.odIWOorVy9.np0CG3Asz0........../6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslEls0QiR4.........................
E....AU.V2k/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................xzcNaNaNaNauDnAnAnAnAPz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: Maziritan}


ID: 0336 - Resolution in Blue

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...klwc6RcAKyzqQNigQhkx/EG4jwbxQgZzHiqoLGhKVwz2c6nHiosJzj
................................9wS/dxuqi.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kC9....M.1/.....Up0...J0....E3.....EJaTUHGQSkD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..12UaNaNaNaNvzoAnAnAnAnyj........Ez1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDB377qY2bbw1..........yXbPLeSLBZj3T.TfYuu6tn.W36mgvU6zIhMVzzeftlD5KhH.BXZ
BtHodua.gia5zGLZxPAvC6mDU.....2xU.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAxBPmZfDz3JtZRHzhP.HTnaQtunTFJSNroTv4......X....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6......o1...EB....Q/...k2...E8....m....22.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6.Dbqxm4Iz1...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.mIqp.tasz0...........6U0.YnFP/...........s/...........6.........2c..
Zzzz.............W.Ehl2Ilz1..........2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek.l2U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........nAnAnAni..BnAnAnAnAxDOaNaNaNaZz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........6nAnAnAnJ.E........Uz9........wz.........yj................
................................................................................
................................0....E/....1..../pKMuZaPb7oPs71.................
............5.U/4M....E11A......aNaNaNaNsz1........sz.........zD................
........................Uz1.............................kz1.....................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZpA....
.....................M/............................sz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel:c}


ID: 0330 - Mech Stadium

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2M....RbvpX2zX/.DtQov9OCozjzOy7m/s0bynrSSCF/fqwzg8fLjpPGM.k
................................f4zA9EZIZ/2........Y./.................UK/2...wD
...Uz6.....ED....M.1/.....k10...G0...2E3.....YzlRTBrJ2hD/.U2wacD...m0dkpXm1.OaNa
.7....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD0kA3ME/.Vv1KUcfu77NvyQe5wyPiG/fj7HIkWhYYeuHHBvRlxwZdyEjyX4g/B2jD2tRqet3a
hvHEbsc3g0Fsy0B2LY9huSdjU.....Yjb.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAxBPmZfDz3JtZRHzhP...................k59Z2ES....k1.
.....Ksulz1.......kz.IX9c..U..6.e/....2...EB....u/...Y0...kD....z....U1.....SF52
...U.yoPxJHEGdZ9ngoJcA9lC16./c..zzzz...Fbf24LNvj6.BC4POwoz1...........E28.U9q.5.
..Dbqxm4Iz1.kndRjg/pz............6U0.YnFP/..mIqp.taszu/osMgdlHzD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....Ek.l2U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EaNaNaNa7/.pNaNaNaNatj/.......qz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAn./E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/....1..../pKMuZaPb7oPs71.................
............5.U/4M....E11A................2........sz.........zD................
........................Uz1.............................kz1.....................
..........................................E.....I....E....kLmJqMd/bQjBKMgZpAW/..
.....................MV3..................EQxckpX0Ltz2LD8QxckJyD........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: Mech Stadium}


ID: 0328 - In the Under

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2I...kVOgO7zG5/.vC0Li7PoF.kmDWhg4KLBt9Yxr1awVOdzonhWfljoF.k
................................K7CsCQDO442........Y./.................kL/2...wD
...Uz6....Ey9....M.1/.....EU/...i3...2E3.....wWVN7VP//PD/..........m2dkpXm1....U
./....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDg.5zEsKEErnSskzWAo8CuaNDViX3WeDjn244OY29Rnf3p2XwrGonxEfQiotFC5PjXK9WZQLb
tnnpGneb5tQgxMFiFyyh2xQDU.....I6p.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAxBPmZfDz3JtZRHzhP.HTnaQtunTFJSNroTv4......b....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.U....61...EB....D/...k2...kB....u....c1.....SH52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6./c..zzzz..EbG7eFT5uj6odIWOor/z9...........E28.kzgG6.
.odIWOorVy9.cEO5Jb5wz...........0EU0.wzzzr...0.......s/U..........6.......E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD.................................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE..1AksWOkR4.....................
E....Ek.l2.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kzzzzzzzPyzoAnAnAnAzxDBnAnAnAnnz1.....................................
................................................................................
.....................Q.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAH6.EOaNaNaNavznAnAnAnA10.xzzzzzzzjyD................
................................................................................
................................0....E/...E/..../7oPspoPY71.....................
............5.............................2........sz.........zD........sz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.........
........................................................................kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: In the Under}


ID: 0326 - A Momentary Lapse of Design

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...Emyxg1kXJ2.1naQj8QeD0Ero4nicfzyxXTuILFJldizcxMqMgKN7.k
................................w7oYwRDYxz1........Y./..........aNaNaNaNC/2...wD
...Uz6....E0P....M.1/.....ka/....0...2E3.....E70JBdMYWnD/..8PetD...m0dkpXm1.OaNa
.B....cD12..12kAnAnAnAQ3.PaNaNaNaNxj........Ez1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDvp1hEV/dMxX3NI6dp9fsyQiSDO0b4TiDISWPbI4KXv11pSTRX58KzGCMvC05aKkjM3fkHSAE
bvnWRHs0kwO/zo2ZR9zoVWpjU.....I2Y/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTvypIuZhLqB..IZLqBxri/.........kemyyDS....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.M0...o1...EB....Q/...k2...EE....y....s1.....SFz1
...U.WHOZKnXZJYKiAKGp/oPJ06.oc..uOgz...Fbf24LNvj6A72QifFDz1...........k.8.UEv76.
.odIWOorVy9.H0/bvOovz0...........6U0.YnFP/..H0/bvOonzultPnvka6zj..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek.l2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
..................k/.NaNaNaNa//kOaNaNaNzY.oAnAnAnAnoz........./E................
................................................................................
.....................I.....3....C....gqPXVqLnJbQa/..............................
.............MU/46...........8/E........szHnAnAnAnAszCnAnAnAnAvjDJQtivivSzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................I....E/...k1..../7oPs/3PVFLOiJLP0/..............
............5.U/4M....E11Ak.16..aNaNaNaN6.2........sz.........zD................
........................................................kz1.....................
................................oldeus....U.....I....c....EHZtqNZ7rA.gKOo..IjR5.
..........................U/4MU/4M........kAnAnAnAnwz.........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
........Uz9.............................................}
{Titel: Trenton-Steven Ping Pong 4 - A Momentary Lapse of Design}


ID: 0321 - Blue Bridge Over Teris Vall

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...UNjlMsEJk2.v/ljE5IiM1EBkrkkEq9lzXBoEJqN2pczkaSJ3Wh18/k
................................f5Vfv0Bpx.2........Y./.................UF/2...wD
...Uz6....Ut9.../M.1/.....El/...q4...2E3.....wxg2ZfJgVjD/.kyQJvD...m0dkpXm1.OaNa
.B....cD12..12UNaNaNaN4xzCnAnAnAn2zjaNaNaNaNoz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDZT1CrO3PMwvzVGW7qSimvuhuaXbu/EYDnPbR/5WL.tXZ7sMN1S/1z8yy8C1uuDlD7ip1Yao.
rsnfBUHBcfz2z6ElmAqULkkDU.....2dz.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EGigJEw....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6......o1...EB....e/...k2...UC....6/...I1.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6./c..zzzz..EbG7eFT5uj6.Dbqxm4oz1...........E28.U9q.5.
.odIWOorVy9.ilEhAIrpz0..........3Q83zzzzz1..76ImXdHwzs/eWKCPTaxD..MQeACH8.Q.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek.l2E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.rJaQ....................................
..........UNaNaNaNa..1......Ua2D........wz1........wz...........................
................................................................................
.....................c...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................YNaNaNaN4zDOaNaNaNaNzvAnAnAnAHwz...........................
................................................................................
................................5....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/........oAnAnAnArz1......../.pAnAnAnAPzD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M........kAnAnAnA1..BnAnAnAnAwDaNaNaNaNKz9.....
...wz...........................................................................
...........................................Trenton/Soldeus.............}
{Titel: The Blue Bridge Over Teris Vall}


ID: 0317 - Omnitrosis

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2M...Ui9vzxQqV/.reeXgRrolzjr5Za91N3Zyna3ZTb9adbzcI6n6PFPK.k
................................TgFE7gOeB/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6...........M.1/......B/...f3....E3.....cYaGIJrDWiD/.EX0dlD...m0dkpXm1....k
./....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDttvLSw4i5wX6LUQ8MfJuyo75oUCx.KfDNx7cc.FGbv1ZObq2RXd/zGYELbHHeuiDaedKj3Ul
IvnWP9RF.dDvyiQp/PcEHRkjU.....Iho.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAxBPmZfDz3JtZRHzhP...................klozBEn....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1EM.QB.r0...20....C....M0...Q2....C....p....o3.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..8uMY..EbG7eFT5uj6odIWOor/z9...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.3yuedc8tz............6U0.YnFP/..R8Zc4xRczu/wQOr9PEzD..........E/bQWx
zzzz..EkEBk.t1ajNFXAm8h/ay1.CvjmBv4/.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b................................
E....Ek.l2.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaNyvz........7yjaNaNaNa7hz1.....................................
................................................................................
.....................M.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........MaNaNaN4x.EmAnAnAnAjz1........wzcNaNaNaNO.E.......Uq.2.....
................................................................................
................................/....E/...E/..../7oPspoPY71.....................
............5.............................2........sz.........zD........sz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.........
........................................................................kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: Omnitrosis}


ID: 0313 - Quanticom

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2Q...kZRrPUTjw/.n0i6b2aIG1ERarUY.P9Rzv979/OYKtpzAPMTrRXPL.k
................................WJdPJcB8j.2........Y./..................7/2...wD
...Uz6....kQG....M.1/.....Uw2...J/....E3.....cEX9i6oVRkD/.kHAflD...m/dkpXm1....k
.3....cD12../2UaNaNaNatyzoAnAnAnA1/kOaNaNaNadz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDUKiNWRlJFwPmmAb8L075zKr0cvXTP/mj8.k930kbIw1XviDgYJX6ziu02kL2SHlDR8vfV565
XwPuoBs6x0gyyqng9d.RNclDU.....Ywt.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z......................................bbuzD7....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.d.A/.k1...o1...U7....Q/...k2...kD....//...I1.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6./c..zzzz..EbG7eFT5uj6YqulQA8Sz1...........E28.U9q.5.
.odIWOorVy9.mIqp.ta..1........../6U0.YnFP75..0/bvOonzu/UKZMxkayD..6.......E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek.l2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UnAnAnAngyzAnAnAnAnAzj........oz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........MaNaNaNadzDnAnAnAnA1zPnAnAnAnA0.RaNaNaNatyD................
................................................................................
................................1....E/...E0....fxqMcxpMp7KN....................
..................U/4M..........OaNaNaNavzXaNaNaNaNiz0.......E.E................
................................................................................
..........................................E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.........
........................................................................kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: Quanticom}


ID: 0300 - Connection Points

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2I...kuT9u0oml..fiMREDEl74EvATNbtNloyvzzVmxlcgnzImUzf8GR1.k
................................cPNoJu2se.2........Y./..................7/2...wD
...Uz6....Uy8....M.1/.....Ew/...n1...2E3.....EnKfCCnPgkD/.Ew4NtD...m/dkpXm1.OaNa
.3....cD12..12.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD4Ow5031zEtvB1Q2zxOL6z6j.D.WqvGmjUEHNVnw4fwHJJJJJJBYevGAWTqN3pMZjKG4BcoBb
AtvA2lQ6Oj97z8gyDfTjq3mjU.....Ybb.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAxBPmZfDz3JtZRHzhP...................kWll0EQ....k1.
.....Ksulz1.......kz7IXKp/.U..6.P....o1...EB....Q/.06k2..UkD....5/...I1.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6./c..zzzz..kQhUXI/1yj6.BC4POwoz1...........E28.kzgG6.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/..H0/bvOonziVkKZMxkayD..........E.2c..
zzzzX/.U.........06..........0.......2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek.l2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........U........wz........EyjBnAnAnAnmz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........MaNaNaNalzD........UzvAnAnAnAHyz.........zD................
................................................................................
................................7....E/...E/..../7oPspoPY71.....................
............5...................OaNaNaNa0.YaNaNaNaNxz........E.E........4.2.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.........
........................................................................kz1.....
...wz...........................................................................
........................................Soldeus/Trenton................}
{Titel: Connection Points}


ID: 0294 - Between Flesh and Machine

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2M...k5dYhM7w4/.561SNL24D.kZ/GDy44AVtPTV8wo1zUdzQa9sSyniF.k
................................9gVXI1AoU12........Y./..................t.2...wD
...Uz6...........M.1/.....UX2...R3...2E3.....E3RfkFxdKZD/..........m0dkpXm1....k
./....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD3bXKOITeptn1VQdPV35suKk70CtDz4OjchbSTvMFTq1xlzIbpv5NyyqDJ95BKAbD0Op1ZwYm
EqvrVw4RoMlQyK4nLiNxyFajU.....2x3.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAxBPmZfDz3JtZRHzhP.........................k....k1.
.....Ksulz1.......kztxzzz1.U..6.h....M2...EB....m..06c3..UEB....o....s1.....SF52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6YqulQA8Sz9...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.np0CG3Asz............6U0.YnFP/..R8Zc4xRczu.wQOr9PEzD..........E/bQWx
zzzz..EkEBk.t1ajNFXAm8h/ay1.CvjmBv4/.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek.l2.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EaNaNaNaXwzAnAnAnAnuxD.......Uiz1.....................................
................................................................................
.....................M.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4MU/46...MaNaNaN4x.EmAnAnAnAjz1........wzcNaNaNaNO.E.......Uq.2.....
................................................................................
................................/....E/...E/..../7oPspoPY71.....................
............5.............................2........sz.........zD........sz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.........
..........................U/4MU/4M......................................kz1.....
...wz...........................................................................
.......................................Soldeus/Trenton.................}
{Titel: Between Flesh and Machine}


ID: 0283 - Driadors Ediface

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2M...kzThFvx6Fxz4F7D51DwI1E9JAoJyBnnxPSc2xY1HztzoAX/kDryPxj
................................JYHEFEcWD.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6...........M.1/.....Eu/...e0....E3.....MXJJSUONQmD/..........m0dkpXm1....k
z.....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDQWId3cK4bwPJdQXQVSApvSOT0LBFg9ZDBORqntHE2tfKHvb4wAs6z8Rf7g9dtWljQWNPF31y
DtntZmFjYa94zurmPX/D1CmDU.....2h0/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAxBPmZfDz3JtZRHzhP.HTnaQtunTFJSNroTv4......F....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6......20...EB....M0...62....B....k....cZz....SH52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16./c..zzzz..EbG7eFT5uj6AL9s6JkUz1...........E28.U9q.5.
.odIWOorVy9.dhSA5XWrz.........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/bn.1AmsWOkR4.....................
E....AU.V2U.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.rJaQ....................................
..U/4MU............4./...............................YiLzV6W6WxDcvpT6W6WEz1.....
..U../........zD..........EhfkIJJJJpz...........................................
.....................I.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAnQzDnAnAnAnArznaNaNaNaNmzwzzzzzzzDzD........0.A.....
..k4.1.......O/k.......EV.A.......65.1.......g0k................................
................................6....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/................8.2.......E..NaNaNaNa/zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: Driador's Ediface}


ID: 0281 - Pilipar

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...ET...2I...Eg0xsy7rs5.THO9XpMyw/kgagsMUSwkzPl5sxDs.4gzW72kyupAy/k
................................2enJS.Suj02........Y./.................UF/2...wD
...Uz6....UXA....M.1/.....UU/...79....E3.....MS0fa4NIPcD/.k1WhtD...m/dkpXm1.OaNa
.3....cD12..12ED8QxckpB0./........tD.......o1.2...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDjY.RpigwIt1enphYu5hdy622iYXZ9LVDG6e9kDzCZuP8U4MgMrzIyY8b0jW.t0djFJuT8Nxh
EuPnfBqvEwNCygHdVuoGyIeDU.....opT/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAxBPmZfDz3JtZRHzhP...................EhmI6EL4...k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.M/...61...EB....Q/...k2...UG....7/...s1.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6./c..zzzz...Fbf24LNvj6s6QZJdbqz9...........E28.kzgG6.
.odIWOorVy9.GZwV7TN../..........06UAzbnFP76..0.......s/U..........6.......E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek.l2.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaNKwz........UxDOaNaNaNKjz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........oAnAnAnAj.EaNaNaNaNsz1........wz.........zD.......Uq.A.....
................................................................................
................................R....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................OaNaNaNimz1........ozcNaNaNaNKzD................
................................................................................
..........................................E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.........
.....................................................cNaNaNaNawD........kz1.....
...../..........................................................................
...........................................Soldeus.............}
{Titel: Pilipar}


ID: 0278 - Flutterby

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2M...EyI/34QK.yzOEqf1yi501EjayGFvqCHw9UW.Lbz/bqzsQ2hIA1uRyj
................................GuGaEb.fH.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6...........M.1/.....Ur0...r0....E3.....ESxVO5c28mD/..........m/dkpXm1....k
./....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDma23p/8V0xP72hTCPW8wveXUpvj0LtaDLWpKgdLDXt9BL095y98Dzu4RpzyWwRnj5bC.JmMR
btXtGrSw9mrBzGpb7dVzWmnDU.....oT5.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAxBPmZfDz3JtZRHzhP.HTnaQtunTFJSNroTv4......H....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6......M1...EB....e/...c3...k4....M....w2.....SF52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906./c..zzzz..EbG7eFT5uj6.Dbqxm4oz1...........E28.U9q.5.
.odIWOorVy9.2RiGMQZhz.........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2U.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.rJaQ....................................
..U/4MU............4./...............................Iv8AJJJJJxDpi0HJJJJJz1.....
...../........zD..........EhfkIJJJJpz...........................................
.....................M.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAnQzDOaNaNaNaVzHnAnAnAnAwzoAnAnAnA1zD.......EV.A.....
.......................EV.A.......65.1.......g0k................................
................................8....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/........BnAnAnAn2.2........tzMaNaNaNa/zD........kz1.....
................................................................................
............................Soldeus/Trenton................}
{Titel: Flutterby}


ID: 0270 - Cantors Conduits

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...ET...2I...kZEID.e0J6.bNY10X/UV/kRzC3Jyd6jzPfpJKaRormzKm4tkLpR10k
................................4WorY4Ppk.2........Y./.................UF/2...wD
...Uz6....E09....M.1/.....UE0...S9....E3.....IGLjbLaXKkD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12../2kpX0LD8QB0./........tD.......o1.2...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDvvSXpX7nesHIIbcO7zH7zG6Mqf3MP/kDMge5sZtcZwXJbcOpkMSsvepotTX0u4ZjnECZsL2O
FtXmXK3LUh3.zYQU/XKmzImDU.....ogB0............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAxBPmZfDz3JtZRHzhP.........................G/...k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.N....o1...EB....e1...s3....G....7/...E2.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6./c..zzzz..EbG7eFT5uj6AL9s6JkUz1...........E28.U9q.5.
.odIWOorVy9.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek.l2.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UaNaNaNaNwz........UxDOaNaNaNKjz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4................U.EnAnAnAnApz1........wz.........zD................
................................................................................
................................R....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................OaNaNaNimz1........ozcNaNaNaNKzD................
................................................................................
..........................................E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.........
.....................................................cNaNaNaNawD........kz1.....
...../..........................................................................
.......................................Soldeus.................}
{Titel: Cantor's Conduits}


ID: 0261 - Establishment of Ornamental Rule

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...EnxjbMhH5/.fct.j9n4A.k2rfwl.lTBuXB.ctmE6PdzgkL03aroF.k
................................He672Jf4.22........Y./..................i.2...wD
...Uz6....kGD....M.1/.....EKA...74...2E3.....2Mf9yHqSOXD/..........m2dkpXm1....k
./EnAnID12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDmTSdxYhbKtXON57k.hGkuWMu6bDr58MjlCqlYbFempvOxxp8/hsIy4CGzd/P5PYjuU3q5ee.
.q9lpV45gRgFyMJmvaGE9CZjU.....2Lc1............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................g....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6......M0...EB....u/...I2....8....s....o1.....SH52
...U.WHOZKnXZJYKsYKdpxMN3/6./c..zzzz..EbG7eFT5uj6Ak5eP./cz1...........E28.U9q.5.
.odIWOorVy9.IXBzAbNvz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD.................................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE..1AksWOkR4.....................
E....Ek.l2.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kAnAnAnAXxz.........yD/......Eiz1.....................................
................................................................................
.....................I.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAHU.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...E/..../7oPspoPY71.....................
............5.............................2........sz.........zD........sz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.........
........................................................................kz1.....
...wz...........................................................................
...............................................Soldeus.........}
{Titel: The Establishment of Ornamental Rule}


ID: 0257 - Golden Core

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...ULCvXCaH5/.flh1CNl4A.kZQPuoTTfBuXS8QQkWCPdzgt93YnpoF.k
................................He672Jf4.22........Y./..................i.2...wD
...Uz6...........M.1/.....k34...C4...2E3.....2Mf9yHqSOXD/..........m3dkpXm1....k
./EnAnID12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDuTSdxYhbKt1QN57k.hGkuyMu6bDr58Mjm8.RQVX3/q9Oin7gR6MEyi2.liwbPHZju6mXlyrf
gpvqf1LnTiBJycOwYwO504YjU.....2I5.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................l....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6......20...EB....M0...g2...EC....q....o1.....SH52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16./c..zzzz..EbG7eFT5uj6Ak5eP./cz1...........E28.U9q.5.
.odIWOorVy9.IXBzAbNvz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD.................................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yee0k.1A..1Ak.HJJsnwF.Udn
5VDmxVTVR..y3q/yQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b..1AksWOkR4.....................
E....Ek.l2.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................kwz.........yDcNaNaNadgz1.....................................
................................................................................
.....................I.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAHU.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...E/..../7oPspoPY71.....................
............5.............................2........sz.........zD........sz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.........
........................................................................kz1.....
...wz...........................................................................
....................................Soldeus....................}
{Titel: Through the Golden Core}


ID: 0240 - After the Accident on the Assembly Line

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
This is my tweak for Val Ewing's challenge 

Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...g....2A...EdRODPoJZ3.fxCj6qry8/kqhUwmmWWXzn.cSyhYMYtzUGfctujjM/k
................................u.MMR5acN/2........Y./.........E........7/2...wD
...Uz6/...EU5....E.1......kJ0...81....E......22v0Sb.glhD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..12U8xm1J15nszUXE3kUEp0yDc2KsuOiQJ.A...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadD5liUr7.Pwv1...............................UgQTHA.nwhyMZ/K6Q0WljD........
..UJ4MVk764zy89rr21kATfDU..../25o.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................L....k0.
.....Ksulz1.....9/kz.IX9c..F..E.c/....2...kB....u/...Y0...kC....x....wp2...UPFT2
..kTzxoPxJHEGdZ95N3BcMSrJ16./c..zzzz..kYEkti4xwD66HNL1YPWz9...........E28.U9q.5.
.odIWOor/z9.bjBj1PWwz.........../2X0.wzzz1...........s/...................E.lc..
Zzzz............D1...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....AU.V2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................../........yD........kz1........../..........................
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0...........................E........Uz1........yz...........................
................................................................................
................................/....E/...U1....fxqMcxpQp7bN.U5.................
........................4MU/0...........E.2...............................EhfkIJ
JJJpzIv8AJJJJJxD..........2........wz...........pi0HJJJJJz1.....................
............................................}
{Titel: After the Accident on the Assembly Line}


ID: 0236 - Peppermint Wreath

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...D....2M....C.dGVpozzz46TRzsgBF0EtjnVNUcGPwfFUXOrRrpZzwHIa0NDc0zj
................................M3yVxqLVD.2........A./..................y.2...wD
...Uz6....Ui9....M.1/......O/...N....2E3.....6cwWc84RQmD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDELdAcWF55x1..........ibDYeEGj9bj5bApn2POLsnVhO/vxjlFzUH3gsAVImiDfm7Ff3av
mtnaJ57o2G7vy87OacSzPQoDU.....2lL/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................5....k1.
.....Ksulz1.......kz4KXKp/.U..6.P....o1...EB....Q/.06k2..UEC....b....I1.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6./c..zzzz...Fbf24LNvj6s41pmERrz1...........E28.kzgG6.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/..H0/bvOonz8WkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....6E.F2U.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
........................................Mz1.....................................
...6./.......s1kVrHJJJJJJz1........0./........zD................................
.....................6.....3....9....QaQZJqO7NoI................................
.sU1..U.06U/4M.......QaNaNaNaNxDnAnAnAnAnz1.....................................
........................kz1.....................................................
................................}
{Titel: Peppermint Wreath-smaller}


ID: 0227 - Untitled

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2Q...kG1Ke9Zbaxzm6yLGPw9e1E2MAlzUmjyxH35B7lLgOrzwjKWBabCjwj
................................12LU6DEV7.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....Eb.....M.1/......z0...t0....E3.....UdBv9thAmoD/..........m0dkpXm1.OaNa
./....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDLoVZES9XAx1..........mfoT.FHXRbjO4HelSE/ktnYoCij4oAFzoZ25By6CCoDnJBpq9Y0
ltXN2gCtXssEzCc.Zof/BHoDU.....Il3.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................H....k1.
.....Ksulz1.......kz.IX9c..U..6.x.....2...EB....u/...Y0...kC....z....w2.....SF52
...U.yoPxJHEGdZ95N3BcMSrJ16.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6.BC4POwoz1...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.H0/bvOovz...........2EWHyDpIH/..YhSsQs0MzuFMFZ.Sq9yD.obagHAQwyH.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....Ek.l2U.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/............................k/........
..........UAnAnAnAnvz.........yD................................................
................................................................................
.....................A.....3....C....gqPXVqLnJbQa/kRZ75.........................
.............MU/46............0E................................pi0HJJJJJzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................1....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/........BnAnAnAn/.InAnAnAnAnzoAnAnAnAnxD........kz1.....
................................................................................
..........................................U.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M........EnAnAnAnQ2.NaNaNaNadzDOaNaNaNavz1.....
...wz...........................................................................
.....................................Soldeus...................}
{Titel: Untitled}


ID: 0225 - Midnight Labyrinth

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k....s/...w....2A...UH4In2JFX..rnqyOwtQ5/EzIu3e8jUgwvTn2O5RYowzIrmLh7va3.k
................................uWkGy7uw1/2........B./..................7/2...wD
...Uz6........../M.1/.....kQ/...v/...2E3.....oeZpaA907lD/..........m.dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2.........yzMaNaNaNaNxj........Mz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDUKN3BseBRw1..........49pydBWiTYjogkrHzgVvs1EfADeaMy3z.eKUU30B1lDmXhz0pzY
1tXZaYMK6oA2zODwlPe7aTlDU.....2W1.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................C....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.P....o1...EB....A/...k2...kF....z....I1.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6QyqwCg7mz1...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.0PJWp1Puz............6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....AU.V2U.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.4.U.
..U/4MU...UaNaNaNaNyz........U.k........Y.2........wz........./E................
................................................................................
.....................E.....3....C....gqPXVqLnJbQa/..............................
.............MU/46............/E...................qzCnAnAnAnAvjDJQtivivSzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................4....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0MU/........zzzzzzzzzz1........szcNaNaNaNqyD.......cn.2.....
...3./.......E/E................................................................
...............................Soldeus............}
{Titel: 18h03m56s Midnight Labyrinth}


ID: 0170 - Cube Storm

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...kOVGKKV/a1.LcKvQ0kkEzj076UntAlswPJcYH8DwKwzAKUB7UDws.k
................................XSrPbqSKg/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....q9.../M.1/.....kzB...G0...2E3.....cR8WMlimagD/..........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..12.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDE0ryDkjXov1..........GDlc.yPL1WjMvxqzFeX/snhcUyJNYxwysy1VnwbiJhDGiqokyaE
UsHHEpenTuKpy8DvxMJ4NDjDU.....Y3C0............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................F....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.0/...o1...EB....Q/...k2...EE....//...E4.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6gySnbinOz1...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.fjrwdvgqz............6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek.l2E/....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........UaNaNaNa7../........yD................................................
................................................................................
.....................6.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNm.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...U1....fxqMcxpQp7bN....................
........................4MU/0...........E.2...............................EhfkIJ
JJJpzIv8AJJJJJxD..........2........wz...........pi0HJJJJJz1.....................
..........................................E.....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm.......
......................k/.MU/4....ok.1................/........yD........kz1.....
...................................sz..............................wz...........
........................................................}
{Titel: Cube Storm}


ID: 0161 - Temple of the Blue Mist

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
g......1...U5...w....2A....GH4xEWiwwzO1lfp7AqP/ERnbTAO7bVw1O4l2nV2/..TZW9kEG0Xyj
................................xSeL3wfGU.2........Y./.........E.......U9/2...wD
...Uz6/....v9....k.1/.....Ul0...I0...2E3.....YzM3/c7QNlD/..xropD...m1dkpXm1.OaNa
.3....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDRcesXv/Lqw9ZY5EhRGMgyscVR1dfYQdj27GG4/7KLuffMIXHgr6gymPxslt5QNnDPcGHqy2U
luHFJSfUNkZBzACAeBISG0fDU....0YCO/........UaNalD.M....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt............Qlm4ED....k1.
.....Ksulz1.....0zzz.U8ez1kP.YD.D/...U5...UH....m....c2...kD....z....UJ...EiJF5A
...U.qFG9yzb2zzz/AE/zHWRz1.61c..zzzz..EbG7eFT5uj6IsffaWe2.2...........k.8.kXWF1.
.odIWOorVy9..u68Yrpuz0..........V2U0.6oKp/..0PJWp1PyzUnYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l.8.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....Ek.l2U.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........UaNaNaNaNsz...........................................................
...............................................E........kz1.....................
.....................A.....3....8....AIMiFrPmZYFH/UP7NoI........................
.....MU/4MU/4........oAnAnAng2.EnAnAnAnuE.InAnAnAnQ..BnAnAnAnQzD................
..........................................................2........wz...........
................................4....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/........BnAnAnAn4.2........wz...........x1XEsFPQAz1.....
...................................................................0./..........
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgVpA....
.....................M/............................sz...................kzndzKlW
8wP/./..........................................................................
.......................DsyneGrafix......................}
{Titel: Temple of the Blue Mist}


ID: 0156 - Construction Grid

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A..../f7xj7u4zz8vjXFCNPq/ErTg7DbQkUxXV8NpH2WLxzW/9DAYZlGyj
................................b4lt4QFi8.2........Y./.........E.......U9/2...wD
...Uz6/...Ej7....k.1/......n0...w/...2E3......rREwIZ1hmD/..........m0dkpXm1.OaNa
./....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDFNgK5ksE9xf4Kvk0lkJly6n2p664skejHdHbkgpRguv7MS.hYx0ly0tygVCX1hoDsDpCP3jJ
3vn1EG0S3CoGzoiJ.aGwoEgDU....0oby.........UaNalD.M....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................C....k1.
.....Ksulz1.....0zzz5wzzz1kP.YD......M2...kF....m..06U1..UUD...../...cK...EiJF5A
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90.61c..zzzz..EbG7eFT5uj6IsffaWe2.2...........k.8.kXWF1.
.odIWOorVy9..u68Yrpuz0..........V2U0.6oKp/..0PJWp1PyzomYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l.8.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek.l2U.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........UaNaNaNaNsz...........................................................
...............................................E........kz1.....................
.....................6.....3....8....AIMiFrPmZYFH/UP7NoI........................
.....MU/4MU/4...............UR.EBnAnAnAfnz1.......k..dNaNaNaNawD................
..........................................................2........wz...........
................................4....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/................6.2........wz...........x1XEsFPQAz1.....
...................................................................0./..........
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgVpA....
.....................M/............................sz...................kzndzKlW
8wP/./..........................................................................
.......................DsyneGrafix......................}
{Titel: Construction Grid}


ID: 0145 - Hive Station

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...ET...2A...U50YAtH6o6.bDBfUWtDl5EX7DFG6bUizfV112dNehmzSc38BIKz40k
................................kb8CMPezH.2........Y./.........E........7/2...wD
...Uz6/...EdH....sD1/......10...v5...2E0.....wR.HRJ5s6mD/..gmFvD...m0dkpXm1.OaNa
.7....cD12..12kpX0LD8QB0./........tD.......o1.2...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDCbXFSULCjv1I5KCxPQNEzcYmGyTpV9mDzWvD5ZpA0xnuOEyqP3msyO7/ZrEGBWjjyLMh0wRC
pv9.qrISj5j6z.W21MdXI4ojU.....I/9/............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........EoKqEE40....x/
.....Ksulz1.....6zzz.IXKp/dO.c6......Y1...UE....Q/...62...UE....1/...s0w..EiJnr/
..U5qVHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6EBqwnQahz9...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.mIqp.tasz............6U0.YnFP/..R8Zc4xRczuFbG7eFT5wD..........k.G6nz
mcV0X0.UvBTuCfujA.sSnbiney9..0.......EkdIkTITs/..23ZuIsLfz98OUIDNu5gz.k0TmUCk40k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE.24NUooPjt46GZqQdtqNic4Qb/.Qb/..
E....Ek2l2.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EaNaNaNaNwz........UxDNaNaNaNKjz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....8....AIMiFrPmZYFH/....pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................R....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................KnAnAnAvnz1........ozgNaNaNaNKzD................
...wz...........................................................................
..........................................E/....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.cpWN....
.....................................................YNaNaNaNawD........kzX.....
.....dNaNaNaN4zD................................................................
..........................DsyneGrafix...Soldeus................}
{Titel: Hive Station}


ID: 0142 - Nano Networking

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
 A tweak of Deliberate Misdirection
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...ET...2A....YaJiuGwY6.fh7KCoYHB/EHJhHFvptkzfg/LE2P5hvyaGuzRn2t50k
................................Yft.4ScSq.2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...kcI....sD1/.....kt0...f6....E0.....QqAyhaio.kD/.U0RC4E...m/dkpXm1.OaNa
./....cD12../2kpX0LD8QB0.hyzzzzzLa1DnAnAnAnA1.2...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDiu0EqVNsopPIU42sCql5zMsGqjdMxZYjo/e.NzyzJwn9REctYMUEyStTsZ12/Mlj40DIv.F.
Kw98HEctYMUEyKp3eQxvzLljU.....2rk/............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4E//....x/
.....Ksulz1.....6zzz.wzzz17U..6......20...k6....M0...Q2....2....H....k21..EiJnr/
..U5q/aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..mN5S............6............0........m28.kYjd2.
......................kf.........6U0.YnFP/..R8Zc4xRczu/Fbf24LNyD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfujAgySnbiney9..........2l28.EITslB...........83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b.24NUooPjt46GZqQdtqNic4Qb/.Qb/..
E....Ek2l2.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaNawz........UxDaNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....8....AIMiFrPmZYFH/....pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................I....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................KnAnAnAnmz1........ozgNaNaNaNKzD................
...wz...........................................................................
..........................................E/....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.cpWN....
.....................................................YNaNaNaNawD........kzX.....
.....dNaNaNaN4zD................................................................
..........................DsyneGrafix...Soldeus................}
{Titel: Nano Networking}


ID: 0140 - Eschers Escape Route

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...E.n1G5A7k5.jD3k12JfO8ERRR84j1kU.gGgf.aq5Htz.XmwvXJ0a.k
................................elBlhENSez1........Y./..................7/2...wD
...Uz6....EM3....Q.1/.....k61...t/...2E3.....Mxgmy9z2ioD/Q.........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..12UaNaNaNaNyz........UxjaNaNaNaN4.2...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDT2Fb7S7sPxXijAnXygM7zGt2k9DfkSqjcY3eSbdYbx12jYqh.ehAzKv.ZF8m/kpD2O3UU2Wh
pwPx0lXCX8qOzWNxAu/FUGhjU.....Yqe...gO........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................S....k1.
.....Ksulz1.......kz.IX9c..U..6.d.....2...EB....u/...I2...kE....0/...Uys....SF52
..EsjxoPxJHEGdZ95N3BcMSrJ95./c..zzzz..UAZRBEi7yD6U0dRIRSkz1...........E28.kzgG6.
.A72QifFDz9.ilEhAIrxz0........../6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/bl.X9e/rN........................
E....Ek.l2U.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
..........EnAnAnAnAzz........U.k........Y.2........wz........./E................
................................................................................
.....................6.....3....C....gqPXVqLnJbQa/..............................
.............MU/46...........U.E.....................oAnAnAnAHxDhfkIJJJJrznH3Liv
ivirz........6.E........kz1..........YwqOW6W6Wwj................................
................................1....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.................
............5s..................nAnAnAnA0.oAnAnAnAnsz.........yD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M........EnAnAnAnw1.BnAnAnAnIzD........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: Escher's Escape Route}


ID: 0139 - Monotone Mood

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k....s/...w....2I...kBTHXeVfUwzu7abkEXku3EhxkMzBN7Fw9bvPa/4t2szclkIjcLiHyj
................................c3LI2e2tT.2........Y./..................2/2...wD
...Uz6....Ub..../M.1/.....U91...51...2E3.....cvqKdwMMPnD/..........m0dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2UNaNaNaNayz........6zD.........z1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDz72P6D4qqw1..........oG5Ul1.r8ajdXMMF6dhWt1zJVn0hWtoyEVVknIrLPnD3yavmYO1
.sn.IghHRThBzGLUHaEfMChDU.....Yz3.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................P....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1EE.U4.6/...20...UB....M0...c....ED....x....g20....SH52
...U.0aZczDM6/nz....zX1Cs.6./Ylzzzzz..EbG7eFT5tj6odIWOor/z9...........E28.U9q.5.
.odIWOorVy9.R8Zc4xRkz0..........3Q02.I7.....Zj.5WW/Izsl000K8dhyj.UIij91tUyH/bUmz
wknz..UjMnrQPvyj.SMxntxSkz9.gCtoY2KkzIk7cwDDwwD..2emryL3kzHAZTpqyqKwz0E9Qqi7QlvD
/EU0.wzzz1...................................wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/bls0QiR4.........................
E....I.//3E.....I....c....kL1xaPYZ2RXxKRiFrIrVZA.....................6U.06U.06U.
06.................wz.........zD..........2........0./......../E..........2.....
...0./..................6.2........wz...........................................
.....................A.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO............................
.QU1.................oAnAnAnA1.EnAnAnAnAXzHnAnAnAnAtzkAnAnAnAnyDaNaNaNaNaz1.....
................................................................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/................uz1......../.RaNaNaNa7zj........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE....
......................k/.MU/4....ok.1Ak.0.UNaNaNaNawz.........yDBnAnAnAnUz1.....
...................................................................wz...........
.....................................................2.....3....7....gqPXVqLXJbM
Z/......................................4MU/..................zDnAnAnAnArz1.....
...wz...........................................................................
................................................................}
{Titel: Monotone Mood}


ID: 0126 - Kind of Order

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...U6k9WjIHkxzSQT.MBET65ExU8d9eDgHwPLb8z3NIrizUULSMRW7Uyj
................................M0ulohsxJ.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....Ef9.../M.1/.....k32...90....E3.....wdvKD5LJ0mD/..........G2dkpXm1.OaNa
./....cD12..12.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDjsgQmlJZ.x1..........e2eeHMafgajdLajaerxTsnQwDlcx77EzcUMig7n0CjDJkzxMKi7
ftnRU3BbA9swyWO4k4OTG0oDU.....YUH/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................C....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6......o1...EB....Q/...62....E....1/...I3.....SH52
...U0WHOZKnXZJYKU33XpxMN376./c..zzzz..kuvBTuCfuj6Eot8VlJaz1...........E28.UV4O6.
.gySnbiney9.cEO5Jb5wz0..........2QO6yrbjz1../Va1rYpAzslhqCmiONpD.MWUEC1z3.I.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........E3....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslEm6X9ktqN........................
E....ME/F3E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
...................wz........U.k........Y.2........wz........./E................
................................................................................
.....................6.....3....C....gqPXVqLnJbQa/..............................
.............MU/46............0E................................pi0HJJJJJzHhfkIJ
JJJpzAnAnAnAnE.E........ozXaNaNaNaNvzISPBF2F2lxj........Z.2.......U..1.......m/E
..........2.....................0....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.................
............5s..................BnAnAnAnsznAnAnAnAnszoAnAnAnAnxDBnAnAnAncznAnAnA
nAnoz0..........................................................................
..........................................U.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M................k/.NaNaNaNaF.EaAnAnAnAnyXaNaNa
NaNzz...........................................................................
.....................................................6.....3....9....oINiRKNmVIS
kJaQ.........................................6.......oAnAnAnAj.E........kz1.....
...wz.........yD........cz9.....................b210gmVKIzXyyd4joB7ezoAnAnAnAnyD
........kz1...................................................../....E/...k0....
BJaPbJaQ6Z5QZ75.........................................0...............6.2.....
..././........zD........Uz1........uz0....................k7lU.fQc3pzcjTel9RHWuD
BnAnAnAngz1........wz.......................................................}
{Titel: A Kind of Order - Step 6 in 6 Formula Challenge}


ID: 0123 - Ornate Steel Decor

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2I....Z3N0Fg6fwzGxJHwyVbR0EV81VbRpJRwvjaWTjNsgvz.91iTlXc5zj
................................0CaNpMH9H/2........Y./..................7/2...wD
...Uz6....UTB.../M.1/.....ES1...p1...2E3.....w1oWpF4z9iD/..........m0dkpXm1.OaNa
./....cD12..12UaNaNaNaNuz........6zD.........z1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD2shmPYlzWv1..........Ap.AsmgTwUjHraA9AoiCsH0mWSJIr.iyaWz6eum/9iD4Vqxht5h
Xr9w9j/f95gsyOt6YD3pBUfjU.....I9x/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................w....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....20...EB....M0...Q2...ED....x....I1.....SH52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16./c..zzzz...Fbf24LNvj6.cXcESLfz1...........E28.U9q.5.
.odIWOorVy9.fjrwdvgqz0........../6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........EA....................
/EU0.wzzz1...................................wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/bls0QiR4.........................
E....I.//3E.....I....c....kL1xaPYZ2RXxKRiFrIrVZA.....................6U.06U.06U.
06.................wz.........zD..........2........0./......../E..........2.....
...0./..................6.2........wz...........................................
.....................6.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO............................
.QU1.................oAnAnAnA1.EnAnAnAnAXzHnAnAnAnAtzkAnAnAnAnyDaNaNaNaNaz1.....
................................................................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/................sz1......../.dNaNaNaNCzj........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE....
......................k/.MU/4....ok.1Ak.0.UNaNaNaNawz.........yDBnAnAnAnUz1.....
...................................................................wz...........
.....................................................2.....3....7....gqPXVqLXJbM
Z/......................................4MU/..................zDnAnAnAnArz1.....
...wz...........................................................................
................................................................}
{Titel: Ornate Steel Decor - Step 5 in 6 Formula Challenge}


ID: 0120 - The Citadel - Arial View

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...ElKHowePryzK8L8babFX6EOksNIu1LG.opVrb1FNPwzIE7gHC/hZzj
................................ZPLKh6Scx.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kVA.../Q.1/.....EN1...12...2E3.....UD2G4HIKWjD/Q.........m0dkpXm1.OaNa
./....cD12..12EnAnAnAnx../.......UvjBnAnAnAnfz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD/yUUj2ZZMw1..........0s9xfTHYEYjJ5NKgqu62tHdEnSNmL6iy.6M1yLXJWlDe/SSVHi3
YrHVFBNUBK74zmk9SDaw3WfDU.....Y2W/..UL0.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................S....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6......20...EB....M0...Q2...UD....z....2Kx....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..mN5S..UAZRBEi7yD6s41pmERLz9...........k28.kFLN7.
.AL9s6JkUz9.C0LNJudxz............6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/bns0QiR4.........................
E....Ek.l2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
..........UaNaNaNaNtz........U.k........Y.2........wz........./E................
................................................................................
.....................2.....3....C....gqPXVqLnJbQa/..............................
.............MU/46............/E................................pi0HJJJJJzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................2....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.................
............5s..................BnAnAnAvozXaNaNaNaNsz........5yDbNaNaNatIz1.....
..Asz...........................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M........UaNaNaNa.0.dNaNaNat1zDBnAnAnAniz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: The Citadel - Arial View}


ID: 0103 - Ornate Passage

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2Q...kw9aD8K2d/.Fgx1Uy8Tv0EeALgH1ssowHCLzQrTOe..ff1x1ghzZ.E
................................DstmNOZaY.2........B./..................7/2...wD
...Uz6....Ux9.../Q.1/.....k9/...O1....E3.....wnooDAQi4lD/QkS7BmD...m0dkpXm1.OaNa
.3....cD12..12.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDjuFS01bflw1..........edxxrf5snZj2RqwZ6ktQtnXhPxFxHnwyIYEhukzX4nD312NFvzR
TsHXKU02zDOAzmXRuMIzoAjDU.....2dw....t........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U1hU0EO....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.l0...o1...EB....Q/...c2...UB....i....Q1.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6.3c..zXCc..EbG7eFT5uj6s41pmERLz9..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............P1...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....AU.V2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
...........BnAnAnAnxzMaNaNaNax.k........Y.2........wz........./E................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZFjl4NdtqN1FJNo7LMnE4.....................
06U...........................zD........kz1.....................................
................................................................................
................................8....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........nAnAnAnArzXaNaNaNaNszAnAnAnAnAzD.........z1.....
..EC.1.......c/E................................................................
............................................}
{Titel: Ornate Passage}


ID: 0095 - Technohex

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...cD...2A...UmiERDDBvszUKfcrShQ18E8ZH1rdO1ezfeKRwMjMSuz0IOaUX6/vyD
.................................PfFN61rZ.2........Y./..................7/2...wD
...Uz6....E0C.../E.1/......43...Y/...2E3.....YQAAew4e0lD/.UWwovDD8gc3dkpXm1.ai7l
./EnAnQD12../2.........kzqAnAnAnAnwjOaNaNaNaE.2...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDhNuwiY7XbwHalHbUyJt7zuYW338lVofjDLyVmuMo7w1yPuZ7kd60zAjSwtR.D.nDECFuVEof
awfjg5Mrnmf7z0y5mZ6zB5lDU.....2Bu.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................9....k1.
.....Ksulz1.....j.kz.IXKpV.U..6.W....o1...EB....Q/...k2....G...../...cKB....Sl5g
..kAxVHOZKnXZJYKU33XpxMN3N5./c..zzzz..EbG7eFT5uj6U0dRIRSkz1...........E28.kzgG6.
.odIWOorVy9.2RiGMQZtz.........../6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD/.........E/bQVz
.1Ak..UbEGFNGNxD.86aBX4/Kz9.PB9Q/.EzzIk70tDU.06..cIjYQP0Uz12hxaE87olz0EiYY24VrzD
ZQm0yvOPy...AoXxNpH0./k5NuIMgQzD.EO89.34Lz9..AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslEl.1AksWOkR4.....................
E../.Ek.l6E.....I....6....kL4x4PYZaPbFJNo7LMnE4......................6U....1A...
...................wz.........zD6k85OFqCLzHW//KtE9miz0..........................
................................................................................
.....................6.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO............................
.QU1.................gNaNaNaVkzDJnAnAnAnQznNaNaNaNawzkAnAnAnAXyDOaNaNaNaVz1.....
................................................................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.EGiF56ExqR............
................4MU/4MU/........MaNaNaNXH.YAnAnAnAn0.BnAnAnAnQ.EbNaNaNaVxz1.....
...0./..........................................................................
...........................................0....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm..IjR5.
......................k/.MU/4....ok.1............./2.dNaNaNaN4.k9nAnAnAn5.2.....
...................................sz.............................k3./..........
.......sq.A.............................................}
{Titel: Ping Pong 25 - Technohex}


ID: 0089 - Dark Mech Entity

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...cD...2A...ELKAD3ft4hz88a3F7QutzDZ8I0gjbffzv4NN6.hXoszKwCQ3BDNjuj
................................EZ8bNYJYW/2........Y./.................kW/2...wD
...Uz6....EoC.../E/1/.....E/....G0....E5.....6.W2.sXSChD/.UWwovD.Mkc4dkpXm1.8ieY
./EnAnQD12..12UNaNaNaNaszqAnAnAnAnxDBnAnAnAHH.2..........cU0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDx644jtxfDufapN0TOTziyaIu4rn98CjjLj8rknTucvXWvDy9dVXvyC2EblLHOAfDXCeo9orH
ivPlbkdOaVAuy4Rd.11yCHfDU.....22X/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................E....k1.
.....Ksulz1.....j.kz.6bRsV.U..6.7.....2...EB....u/...Y0...k6....e....cKB....St5g
..kdZwoPx7LEGdZR5N3BsNSrJv8.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6A72QifFDzP...........k28.kFLN7.
.odIWOorVy9.zMwlGfErz0...........6U0.YnFP/..R8Zc4xRczulYEkti4xvj/.........E/byWz
wnDz..kxccWtqfyj.iniGmr3Uz9.j1wbCBLozIk70tDU.06..cIjYQP0Uz1.hxaE87olz0EiYY24VrzD
ZQm0yvOPy...AoXxNpH0./k5NuIMgQzD.EO89.34Lz9..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/bssWOkR4.kR4.....................
E../.Ek.l6./....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/............................k/C.......
..........UnAnAnAHpwzIBnAnAnAnxDbNaNaNaNqz1nAnAnAnAuz........EyD................
................................................................................
.....................6.....3....C....gqPXVqLnJbQa/.Rm3qAY/......................
.............MU/46............/E..........kAnAnAnAnkz...........pi0HJJJJJzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD..................UA.1.......p0E
................................9....E/...U0....BJaPbJaQn.EGiF56ExqR............
................4MU/4MU/........XNaNaNaH9.YAnAnAnAn0.BnAnAnAnQ.E/......6nz1.....
.......................g./2.....................................................
..........................................k/....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm..IjR5.
......................k/.MU/4....ok.1.....U.......6vzcNaNaNaN4.kzzzzzzzzJ.2.....
.............31k.......g./2........sz.............................s3.1..........
.......U4/2.............................................}
{Titel: Ping Pong 29 - Dark Mech Entity}


ID: 0074 - Claw In The Rift

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...cD...2A...kXTYhzSCf2.hX/.RW6c01EmfyrWmd0Gz1fXlWgPlrmz28rTjSwvK/E
................................CZJhr3wuH.2........Y./.................UF/2...wD
...Uz6....UcP....E/1/.....U7....21....E5.....oxl9qLN77mD/.ElUYjE..US3dkpXm1.6tDl
./EnAnQD12..12EnAnAnAnYtzCnAnAnAnQyDnAnAnAnArz9..........oU0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDgvje3St4VwX8W01NSR40z.l46RxGv1jDXSjW5/Gk6wXP1EY11DH6zWPgaJQJMjgjXjykIN4c
hv1y2y2zT4UsyoJS4ZbOc6mjU.....2Im/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................fQxqEP....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKpVUi.E8.c/...o1....B....Q/...k2...kF....0/...Epm....Sl5g
..kdZUHOZKnXZJYKU33XpxMN3t8./c..zzzz..kQhUXI/1yj6.BC4POwoz1...........E28.kzgG6.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........3Q.80wDU./..Pynr/f8xzsVobsxRRe/E/IIIdnYPmzP/b6oy
l2HA..kW62Q5qZyj.qVRmCdhWz9.8dpsJkedzKk70tDU.06..cIjYQP0UzH/hxaE87olz0EiYY24VrzD
ZQm0yvOPy...AoXxNpH0./k5NuIMgQzD.EO89.34Lz9..AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslEn.1AmsWOkR4.....................
E../.Ek2lAU.....I....2....kLox4Rj7LOX34P.YLP....................................
..........kAnAnAnAHxz0........zD........kz1........wz........s0E................
................................................................................
.....................E.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO............................
.QU1.................UaNaNaNqqyDAnAnAnAnJ.AOaNaNaNu..NaNaNaNatyDnAnAnAnAxz1.....
................................................................................
................................2....E/...k0....fxqMcxpPXF5..EbQVB1N............
................4MU/4MU/........bNaNaNattzXNaNaNaNh..pAnAnAnA1wjNaNaNaNanz1.....
..........................................................EnAnAnAng/./.......61k
.......Eh.2...............................k0....I....c....EHZtqNZ7rA.YYPo/0IjR5.
..........................U/4MU/4M........UmAnAnAHv..pAnAnAnAB/E/.......oz1BnAnA
nAQ/./..........................................................................
........................................................}
{Titel: Claw in the Rift-smaller}


ID: 0072 - Tribal Training Grounds

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...U/QFmM9zdyzWrSSRE7Yj1EK1BZJe0yazPOCmNMtyVvzAO3zc3IqBzj
................................BPicM3erU.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kEA.../Q.1/.....UQ1...a0....E3.....Yv3Urj6MKlD/Q.........m0dkpXm1.OaNa
./....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD.SvdrhjPpwH/JE770/myy4l2q2VrJ.kDLtT.dbbqruXhzBVDknDAzg0RCZRMdemDdHdLo5j/
3wfxBiRrU6b8z0zwDHrPS1nDU.....2we/..NM/.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................H....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.U..6.z/...U5...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...UPqFG9yzb2zzzRYoWzz7lzL9.3c..zXCc...UCW0tRhyj6w8pJs/mpz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fn.1AmsWOkR4.....................
E....6E.F2E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.rJaQ....................................
..U/4MU............7./...............................Iv8AJJJJJxDpi0HJJJJJz1.....
...../........zD..........EhfkIJJJJpz...........................................
.....................2.....3....3....2YEjVLHjFaA................................
.Q.............................E........Uz1........wz........UzD........Uz1.....
................................................................................
................................}
{Titel: Tribal Training Grounds - Step 2 in 6 Formula Challenge}


ID: 0055 - Golden Wall

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...E7.SLjONH0.zbtGC6PxA4EkaCcDHR21.QcQiup.r1/.JBtP3Wg4Tyj
................................T29zhBD3tz1........B./..................7/2...wD
...Uz6.....L9....Q.1/.....kV/...h/....E3.....6LpqRaFAonD/Q.gaXuD..US3dkpXm1.OaNa
./....cD12..12kAnAnAnAzwzAnAnAnAnQyjBnAnAnAnQz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDhlZ8FAmNPx1u5J7Aq4F9z4VXroQmN5ojzjgUBgRE1xnHCpmrvXhFzMYIs9jFdXpDtVtDvnWB
tv10HtfiyJbKzK6suVxOqToDU.....oME...JD........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kS1a2EC....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKpVUI.w/.d....o1....F....Q/...c2...kG....I/...I1.....SF52
..UJ4VHOZKnXZJYKU33XpxMN3h6./c..zzzz..kQhUXI/1yD6sVMLcIsxz1...........E28.kzgG6.
.Eot8VlJqy1.fjrwdvgqz0........../6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz............N1...................2./8.kzzzD...........k2....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslEns0QiR4.kR4.....................
E....6E.F2E3....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........UaNaNaNaNyzMOaNaNaNatj........oz1.......s4./.......r1E........D.oAnAnA
nAngz...........................................................................
....................../....3....1....wJMYFqE....................................
.....................AnAnAnAnQzDnAnAnAnAPz1........wz...........................
................................................................................
................................}
{Titel: Golden Wall}


ID: 0052 - Lost Artifact

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A....UMhNrulG..LgyM6ujy51EsXpwCsJJmvXAZsPssCZszEMdC4ISS2.k
................................uOjudn7E/02........B./..................C/2...wD
...Uz6....kGA....M.1/.....Ei/...r2....E3.....ElPdkeTRIfD/.EAwV4E...m1dkpXm1.OaNa
.3....cD12..12UaNaNaNaNvzAnAnAnAnAvjOaNaNaNa7z9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDlnzMeuL5Jv1..........wYDOma9A3UjrXIi89hlerHSIyg4AVroyW3bFRWqL/gDv6voALYt
zr9sH098OT3ky8sRhY/HsBhjU.....2x//............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.....................................ET3M6EX....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.a....20...EB....M0...g2...kH....0/...o1.....SF52
...UF/aZczDM6/nzMg2czX6dEv/./c..zzzz...Fbf24LNvD66gJ7KDgdz1...........E28.U9q.5.
.odIWOorVy9.M4n5/A7yz0..........3QkMubnFP/..t7HVcwzwyuFZscVlH7yD.EhSKQV9/.Q.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........k2....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yee0k.1A..1Ak.HJJsnwF.Udn
5VDmxVTVR..y3q/yQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/bls0QiR4.........................
E....AU.V2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
...................wz........U.k........Y.2........wz........./E................
................................................................................
.....................c.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........QaNaNaNaSzDnAnAnAnA1zPnAnAnAn2rz.......1V2E.......Bt.2.....
.tuD./.......srj................................................................
................................/....E/...k.....T34NYB2.........................
........................................kz1........wz.........zD................
................................................................................
............................................}
{Titel: Finding the Lost Artifact - Step 3 in 6 Formula Challenge}


ID: 0046 - Rec Plaze

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...kN6EHdTVn0.1fDdc3umS0EO1lwyOjwnwfwQ8YurH4zzsp2v8X3OV.k
................................SzZfXLv1Z.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....E1C.../Q.1/.....kY1...30...2E3.....gEMJAst93lD/Q.........G/dkpXm1.OaNa
./....cD12..12EnAnAnAng../.......UyDBnAnAnAnoz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDt/Tc/SyGlw1..........e0nVzOfKlZjkqrHo/TFQtHDJjAXnbgwyEaR46.g/3nD1nMYGz7m
SsnU9Yr.k4IAz01Ksgsw79jDU.....I.s...cX/.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................D....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.v....o1...EB....Q/...k2...EE....//....2.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6./c..zzzz..kuvBTuCfxD6.cXcESLfz1...........E28.U9q.5.
.AL9s6JkUz9.cEO5Jb5wz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............n/...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek.l2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
...................wz........U.k........Y.2........wz........./E................
................................................................................
.....................2.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4MU/46...AnAnAnAn./E........yzXaNaNaNatzzcNaNaNaNizD................
................................................................................
................................/....E/...k/..../7oPspoPY31.....................
............5...................OaNaNaNarz1....................E................
................................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M.................0./........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: Rec Plaza-Step 4 in 6 Formula Challenge}


ID: 0026 - Probability Core

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k....s/...w....2A...Eaaze2VTbyzaAhl5GzDw1E1FlL77hdqxnbHP2dHIsrzkN8h3tlZlyj
................................IbqIBqQgH.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....Er.....M.1/......W/...U0...2E3.....Yefe3CBz7oD/.EeS9xD...m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDVrzvybfT0xHPKhVFgoJlyQlcdwRItzhjk7l50hXP/vnDWWJH8phDzUtG5hRpYFnDXe/X153G
UvHJo63t4H4BzCnhUoDJQvnDU.....YU2.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kluaCEw....k1.
.....Ksulz1.......kz.IX9c..U..6.I/....2...EB....u/...Y0...UD....z....22.....SF52
...U.yoPxJHEGdZ95N3BcMSrJ16./c..zzzz..EbG7eFT5vj6UNAT2kY6z9...........E28.kzgG6.
.odIWOorVy9.dhSA5XWrz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/bls0QiR4.........................
E....AU.V2E.....I....I....kLHZaPN/UQU.pPrJaQ.........................6E./2E.....
...................wz...........aNaNaNaNoz1........wzAnAnAnAnAyj................
................................................................................
.....................2.....3....C....gqPXVqLnJbQa/..............................
.............MU/46............0E................................pi0HJJJJJzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................/....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU//2..............5.YaNaNaNaNvzMaNaNaNaNxD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: Probability Core}


ID: 0023 - Ping Pong 43 - Shattered City

Mandlebulb 3D parameters by Trenton Shuck
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...cD...2A...EVpuE8t.t5.J7MVCaU3/6Eoyb5gjlgkz9OZEIXBJ8pzkqMDhzP000E
................................tzBeaE.kY.2........Y./..................7/2...wD
...Uz6.....0F.../I.1/....2U6....S1...2E4.....MhlAaOJC4lD/IEAwVvDC7g62xckpp1.OaNa
./....cD12../2UaNaNaNa3xzCnAnAnAnA/EOaNaNaNaNy1..........wU0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDrLRZjUBc4w93GFcHQAJAz4YarhoW71hDkvnmPI6Ekv90KQkoUbLiyuqNMVwi44njVjSq0qzG
lwn1VgemUMf/zaCWTGj0EyijU.....23y...VL/.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................Mq3GEN....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.X.Y5.R....20...kb....M0...c....UF....6/...c4u....St5g
..krU.aZczDM6/1eMg2cFV6dED1./c..zzzz..kQhUXI/1yD6AqyTr69/.I...........E28..PyxD.
.A72QifFDz1.mIqp.tasz...........3Qk3..Ak.1..eLGdPypozsldmxusWpyj/QqOUkpIY.I/b6oy
l2HA..kW62Q5qZyjqpVRmCdhWz9.8dpsJkedzKk70tDU.06..cIjYQP0Uz11hxaE87olz0EiYY24VrzD
ZQm0yvOPy...AoXxNpH0./k5NuIMgQzD.EO89.34Lz9..wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.IDv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/bn.1AlsWOkR4.....................
E../.Ek.lAU.....I....c....kEVt4Rj7LG4B3..YLP..............................U/4MU/
4MU/4MU....BnAnAnAHxzkAnAnAnA1yjAnAnAnAnI.InAnAnAnw2./..........................
................................................................................
.....................6.....3....9....gqPXVqLjB4R...Rm3qAY/......................
.....MU/4MU/4........2......URzDNaNaNaNeE.IaNaNaNa4..pAnAnAnQQ/E................
.......................................................Ezz1.......UA.1.......p0E
................................2....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.................
............5s..................QaNaNaNucz1..........kNaNaNaN6zDOaNaNaNa..IaNaNa
NaNqz...........................................................................
..........................................U1....I....c....EHZtqNZ7rA.YYPo/0IjR5.
..........................U/4MU/4M.........NaNaNat2/.FnAnAnAnI/EbNaNaNaNuz1OaNaN
aNszz.............................M8./..................yz1.......E3.1..........
........................................................}
{Titel: Ping Pong 43 - Shattered City}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs