A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Tony Smith

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith

ID: 1150 - The Warehouse

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...z8...ET...26...ksKLn1X090.huBmfMKmg5E5w2/5OfpazX2lCIHQKLrzKkOU.yv0k/E
................................Qy86CVs.iz1........Y.d8........E.......kG/2...wD
...Uz6/....60.../w.0/...........22...2k/.....AYsdcG8IrnD/wU0RC4EzIX.1dkpXm1.jXXH
//....cD12../2EnAnAnAnw0.BnAnAnAnAvDOaNaNaNadz9...........U0.....y1...sD...../..
.wXf53SDURNUDsT1ZxvDcXMLJgyIz0U02UEsRVlj4TIFBnwh3xfVnH2HPRxIzoNOAEn7UFqDL4roKa4l
ExvZKD4/cMdMzsY/tgy8FOpjU....6Y0P...WG........sD.6....sD.6G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4EQ.....x/
.....Ksulz1.....OzzzfwcMo2.a.k1.6/...s0...kJ....l..06U0..UUE....6/...I14...UdF5I
...U.W1KEyslcicMsU3YoQAe90..2MozzzSi...Fbf24LNzD6cugGWxSwz9..........Ek.l2kXWF1.
.Ysnjve/M.2.A3lyGqW4.B.WQcfoB0/E3I13.wqN51../0biMaOyzgVsP8OPAXzD.czYfTLkRzH/pElz
5TtN...LVxTtT1yD.yXjDUIN0.2.WRvgcbtszKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...8cU0.k.1AEFr5cU08..1Ak.hcTU08c..2E
./Ifz/8cU0.E./2Epz5cU08../2E.RzTU08c..2E./oxz/8cU0.E./2Etz5cU08../2E.hzTU08c..2E
./Izz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E../.Ek6l2E1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaNOuz........UyjbNaNaNaNWz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....woMo34OZFaQjtKG4B3.r/......................
.....MU/4MU/4........oAnAnAnAHyD........kz1.....................................
........................................................Uz1........sz0..........
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................6.2........../.........E........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31.
.....................U...............................dNaNaNaNavD........Uz1.....
...sz.........yD.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
{Titel: The Warehouse}


ID: 1124 - Close Encounter

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...z8...ET...2U....VOurmFSLszGCQOhzFSEtDnXTCq.zvbyXAd0XyRyHkzKOzw0GkD3yj
................................5aB8Zv0c502........Y.7S........E.......UK/2...wD
...Uz6/...UZ/.../QU2/....2......Q1...2E......wj1Xp4Qm9eD/Q.M6X.E7ySg.pAnAt1....G
/FEnAnQD12../2UNaNaNaNayz........EwD........Ey9...........U5.....y1...sD...../..
.w1...sD8lOTxP5XUufBrMIkdQUjyc50FlYv.SgjxROmuUDq4vvgRStEzethyMikayB9TQfD/aUE2gIz
zuH.bIAH7s9lyclb8jdWSHfDU.....2is...AN........sD.A....sD.IG.....................
..............aEWq....sD....zkAQxncHvyAprin1....A1LzAuoiDHxhvw....UWTY4EM.....x/
.....Ksulz1.....2.kzJwzzzX.U.s5./0...M2....H....l/.06.1..U.9....l....s1z..UlFL5A
XQJDL3ZMrxzlcisz65whz1...65/5Aqz./6U...y1qXyJwxD6Mo65XDpvxn.KYZvi7Twz0k.C.kQlx2.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........NEW0.E5UA0...u68YrpuzsF3VqZrgjzD..........E.rYlz
zJKA...iJyQWwSzj.jySnbinez1.meZpwzPpzGFAGkD..wD..gIwM6eZfy187EJmPF.kz0kn4ZSBC3yj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6U.0Ul5TAEMr5cU08..1Ak.xcTU08c.2YE
0/oFz/8cU0krU1CEpz5cU08.Oeda.RzTU08c.gtaP0oxz/8cU0UhqO9Euz5cU08.rXDy.hzTU08c.Ays
X12zz/8cU0.1Ak.E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cb34PVVLSnsWOkR4.................
E....I.3/3.0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...................kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....5....oINiRKNmZYFH/kAVl4R........................
.....MU/4....................6/EBnAnAnAPA.2.......yzzMaNaNaNaNyD.......ki.2.....
..........................................................2........wz...........
................................0....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g................../.......wzP/.......uzMaNaNaNadyD................
...wz...........................................................................
................................................I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31.
.....................U.............................0./..........................
................................................................................
.....................................................2.....3....3....w3IjlKS4x4P
YZaPb/......................................................../E........i.2.....
........................t.A.....................................................
................................................................}
{Titel: Close Encounter}


ID: 1097 - Crucible

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...z8...w....2....U5c7X7JX/zz84MCyvdjG1EIqCy9HkqhzvF.WttS9Vozc43uMQcdcvj
................................VUEOQl/k/.2........A./..................y.2...wD
...Uz6....Ep..../w.0/...........h.....E3.....6ZEuDstrYmD/w......zIXU1dkpXm1....G
./EnAnYD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDgxNLDqQYaw1um.TkSjqIzMXEhdRa5jljCI7xTOYuFx9VdDHwtcX5zs8HqTc0dznj5UNP76Ym
ywv.mLAHOHQ7zUmjdU8Di5pDU.....2Bn...JU........sD.6....sD.6K.....................
.............oAnAt1...sD....zkAQxncHvyAprin1....A1LzAuoiDHxhvw..........w....k1.
.....Ksulz1.......kz//6E.UUQ.M7.U....M2...kL....m..06c3..U.F....6/...I1.....SHz.
..UV.W1KE0slci6EsU3Y.QAe906.2IozzzSi...Fbf24LNyD6gySnbinOz1..........E..jwDU./..
.6PPFAqakz9.Z70JaAUczAkJ0R5Q.nvj/EU0.wzzz1...........E0...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........E0....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c4lKSUEZQV/56jt46KJaPpB567ZY9e/rN
E../.6E.F2E.....I....o.....PjVrPY7rPhJKG4B3...........................U1C....6..
..................UD./.........E...............................EaNaNaNaNaz1.....
...wz........s3E..........kSIsuFVf5VzcNaNaNaNavDOaNaNaNatyXaNaNaNaNiz0..........
.....................2.....3....8....2KPVdLOiRKG4B3.............................
....4MU/.....................UzjOaNaNaNadzHnAnAnAnAuz0.......20k........L.2.....
..U4./.......UxD........Uz1..........cNaNaNaNt1E................................
................................}
{Titel: Crucible}


ID: 1065 - Light At The End

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....ET...E4/...ET...I....UwTvAniluyzaf9OoI4Mh1ElTp69LnbMz9fj2zWSS1..bacaFYlQ6yj
................................X4l3cqOE7.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...E/.....wU//...........T3...2E......AF65sIXbMpD/wU0RC4EDT2Z1dkpXm1.lJJV
z.....kD12../2EnAnAnAnA1./................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDTwwM0fLudvnhZAGNgR1BzoiCgjqS5boDeR1x60UV9xPwE3OvENw3z6KXQD7poRjjhhgADDOF
MwvqxP5VBlNGzS9evCKxhEnDU.....Y4....7.........kD.2....sD.2K.....................
.............oAnAt1...sD....zkAQuncHvyAprin1......................U0RC4EB/....x/
.....Ksulz1.....2.kzOwzvt0UL.MA.01....2...kD....m.x.6E5..U.9....l....Ehn..k4wJb/
HA1U.W1KEyzlcisvsU3YtSAe90.22E/.zzSi..UJdtvvzcyD6oRaqWXXzz1...........U.I..k.1A.
.o0FIhT6dz1.H0/bvOojzC........../EWFz16U.0...........CGbG7eFT5wD..........E.lc..
uUXA..EWD7yHGpzDo/..........meZpwzPpzKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU2V2E3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kzzzzzzz5vzcNaNaNaNawDnAnAnAn4mz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........QaNaNaNaN.EbNaNaNatI.oAnAnAnA12.pAnAnAnAj.E........P.2.....
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................OaNaNaNaxzHnAnAnAnAsz.........zD................
...wz...........................................................................
............................................}
{Titel: Light At The End}


ID: 1035 - The Icemen Cometh

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2....UnyRMQCphzziZK6QEDzM2Eg0ypyO2xZzPzFQ68ZqXwzATHj5Hjjkyj
................................9WKDSOK0A.2........A.xA.................y.2...wD
...Uz6....k0..../Q.0/.....UB0...A.....E3.....gX24P7QmXoD/Q.vGs9E...G1dkpXm1.8...
//....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDtkeu/itW.xXbbcHNwieEzifW6NDpeAgDGo91o/TzVvvmgdcDIJloyafRXGtulXoDv5bQ4ine
0xf408dZuh6Ezit00LWA9DijU.....If....N.........sD/6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zkAQxncHvyAprin1....A1LzAuoiDHxhvw....ESAf2E8....k1.
.....Ksulz1.......kzJwzzz1.U..6.b....Q0...EB....b/.06c3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe903.2c..zzSi..klrlkCx9zj6QwRAgHzmz1..0.........2XwD../..
.o0FIhT6dz1.V8DqgRcyzA........../EU0.wzzz1............0...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........UE....................
/EU0.wzzz1...................................k4Pg/.U.06EIr5Pgl4..06U.lcTU08c..2E
./Yfz/8cU0.E./2Eoz5cU08../2E.NzTU08c..2E./2yz/8cU0.E./2Euz5cU08../2E.lzTU08c..2E
./Izz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c4lKSUEZQV/56jt46KJaPpBb9e/rN....
E6./.A..V2E.....I....o....kIkVKNmJKG4B3..IaQ..........................U1C.U1BoE1
06E./..............wz..........E..........2..................U.E........kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1........wz0..........
.....................2.....3....B....UKNsRaQdFKG4B3.4B3.........................
.sU1....0MU/4E.......AnAnAnAnAxD..........2.....................................
...yz.........zD.......................................Ua/oAnAnAnAnszcNaNaNaNavD
........kz1...................../....E/...U1....6JKObV4RB34Q7NoI................
..........U./2E./2E.4MU/06E./...........Y.2...............................UaNaNa
NaNmzcNaNaNaNawD........Uz1...................................................zD
...................wz.......................}
{Titel: The Icemen Cometh}


ID: 0963 - Tomb of the Tin Can Pharaohs

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2....k5MHz/IvhA.Psu8NJx1Q9E2uGUKFHUoznvWdV3.mwvz.yub8RBs8/k
................................9bm0Q2B1Gz1........Y.FO................EE/2....E
.....7....k0..../w/0/......w/...60...2E3.....2PZN5mwTBsD/wl2adoD...m1dkpXm1.8...
//....kD12../2UhNaNaNaNYz........UzD......................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDbmzcioGtlxPwSJUTk.iSz89fySBNTilj07mSW9B84x9uNerfC.IBzAuQ9PxWG.sDRvCIh25j
ux90623jUbRQzUrNA9HoIVojU.....IU....D/........sD3M....sD..G.....................
................./2...sD....zkAQxncHvyAprin1......................k3lj/ES....k1.
.....Ksulz1.....0.EUJwzzz5../A7.X....M2...UB....O/.06I3..UUD....6/...6J9....SFL0
..kkNU1KE0wlci6ksU3Y.TAe987.5AqzzzSi...Fbf24LNxj6gZW/J1XXz1..........EE.E6kXWF1.
.sgGKk83O.2.GAHqkRArzAkA/.n4lc/k2Q.3/kfzw1..ysZQk1UzzQFgbwwD5n/k.c9RU63GP.Q/LaH.
D84B...i09BX2q/Ezf2sHNKdE.A./cD9G0.6.5./8.kzzzD...........U8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.k.1A.Pr5cU08..1Ak.6dTU08c.g3Q
lRwFz/8cU0kKk3rlpz5cU08.P/LQ5TzTU08c.g3QlRwxz/8cU0kKk3rluz5cU08.P/LQ5jzTU08c.g3Q
lRAzz/8cU0kKk3rl...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cb34PVVLSmsWOkR4.XJa9e/rN........
E6...E..l2E.....I....o....UIVt4N1JbMZBLG4B3...........................U1C....6..
06U.0.....UaNaNaNaNuz.........zD................................OaNaNaNadz1.....
...wz..........E.......kT/2.......MN./.........E........M.2...................zD
.....................A.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNazDoAnAnAnA/.wAnAnAnA1..DnAnAnAn2.k................
................................................bNaNaNaN..YNaNaNaN4xz...........
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/........nAnAnAnA1.2........wz.........zD........kz1.....
.....................................................................pAnAnAnAnwD
..........................................E/....I....w....EE0x4SElKMoZaPpp4.Y/..
......................k/.MU/4....ok.1Ak.0.UNaNaNaNawz.........yD........kz1.....
...................................................................wz...........
........................................................}
{Titel: Tomb of the Tin Can Pharaohs}


ID: 0892 - War Zone

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...ET...2A....PNRkKhz6mz0.......60Eu1Ax/HOY3.o4EP51Dwe..lyJ9sS/tkyD
..................................h37OAoB.2........Y.VG/.......E........y.2...wD
...Uz6/...U7/.../Q.1/....2E21...F/...2E4.....UsXtE9VACmD/Q.4JyIE...Q0Z0LDo1/e4jA
/3UaNaND12..12.........wz...........OaNaNaNa3.A............3......2...sD...../..
.wXaNaVDApnZA4syrwXBJVx9VY0FzwrWt9Evh0iDkD5tlex2awPSNx31Ony3zE26yzrNOOoDXs6FCL4N
1xn72mFCyfnBzqdy.4seKYmDU.....IWH...VO........cD.I....PE/.G..cpq5q0bFG0EX1L0dFav
Zzv438wqAAQxzoAnAt1...sD....zoAARuc9T52mkbDLaCR.ITvCDcdhHH5B..........2E7.....x/
.....Ksulz1...../0kzkwzzz1.U.66.b....M2....C....m..06c3..UEF....4/....Hr..k5SL5A
rs2U.W1KEyzlciszku6MzTAe906.2E/.yvgi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2..8.UEVJ5.
.6Jm5awZ/.A.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........g/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cV/rPX34Pt/rQZtWOkR4.hEKObZ4RVlK9
E....I.3/3./....I....w....EE0x4SElKMoZaPpp4...........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.UaNaNaNaNwz.........yD........kz1.....................................
...................................wz...........................................
.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................k/E................................................
................................................................................
................................/....E/...k0....fxqMcxpPXF5.iF1.................
................4MU/4MU/........1LD8Qxck1.2.....................aNaNaNaN4.2.....
...................................................................wz...........
..........................................E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI....
..........................U/4MU/4M.................yzwckpX0LDezD..........UaNaNa
NaNmz0..........................................................................
.....................................................A....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........./2.....
...4./..........................................................................
........Uz1........sz0..........................................}
{Titel: WarZone}


ID: 0778 - LunaCorp HQ

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2.....qV8u/vcD1.fma2Aj/Nw1ELXKbE.KtqzPw3sjED4F2.9qrbnTZQEzj
................................AjqU8JPqsz1........A.dkK.......E........2/2...wD
...Uz6.....B/.../Q.0/.....k1/...A....2E3.....cbdmmqOoRnD/Q.........G1dkpXm1.8...
//....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDvsCi9p/tbx1vW8.uRy1JzQFYro1ONFmjfnvuwV8e/xvmUHrOraZKz.MXgvCJnLqDQ.XqtCVN
GxXqn4fobVzMz8dtchCSgipDU.....o9V...Vo........kD36....sD..G.0...................
.................w1...sD.....kAQxncHvyARejRb5...A1LzAuoiDHbuPrt/........A....k1.
.....Ksulz1.......kzfwzzzHlR.E6.5....c0...kA....t..06c3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.2Y/.zzSi..kfILV56Lzj6AL9s6JkUz1..........A.2BwzFrAm5
..c96aAIVz9..ue7UmvxzCkZ......../EU0.wzzz1...........Q/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U4....................
/EU0.wzzz1....................................6U.0.k.1AEWr5U.06..1Ak.xVTQC7S..2E
./2TyBbUN/.E./2EFurKlW9../2E.VeTplLe..2E./2eyRqYE/.E./2EAwbU507../2E.trTkG9R..2E
./YvzpqOf/.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cb34PVVLSmsWOkR4.KJaPpBb9e/rN....
E6./.A..V2E.....I....o....UIVt4N1JbMZBLG4B3...........................U1C....6..
06U.0.....UaNaNaNaNuz..........E................................OaNaNaNadz1.....
...wz..........E.......kT/2.......MN./.......E/E................................
.....................2.....3....B....6JMiFqEp7KNnZYFH/..........................
.sU1....0.U.06U...............yD........kz1...............................UaNaNa
NaNuz.........zD..........2.......wL./.......K4E........6.2........../..........
................................/....E/...U1....6JKObV4RB34Q7NoI................
..........U./2E./2E.4MU/06E./6..........Y.2...............................UaNaNa
NaNmzcNaNaNaNawD........Uz1...................................................zD
...................wz............


ID: 0757 - Steampunk Motherboard

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2....EEDYd0A3fwzyMRP2NKOu0EjKxtOP5JrxXnDutz8aYhzCf4Cg.J65wj
.................................LJfCYZ3zz1........Y./..................7/2...wD
...Uz6....kA/.../Q.0/.....E2/...Y....2E3.....I1LikGmz8nD/Q.mBH.E...G1dkpXm1.8...
/3....kD12../2ksQ1CxI9erzM55zkdebrxD24lQnCL5Ez9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDXm4nzMT2izHIuDfQcCSpzWAbUdisqcljuSKEpw0p3z14VN7LBWTrzUyT3Ug5yiyDmqiKwtJy
Gz90yb45n5VuzuNTcXTSZzxDU.....YSH...8U........sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zkAQxncHvyAprin1....A1LzAuoiDHxhvw....Ez.LiDO....k1.
.....Ksulz1.......kzXwzzz1.U..6.G0...6/....N....S3.e325..U.F....6/...c3.....SFr3
...U.W1KEyzlcisz....z1....6.2Y/.zzzz..E92FpyVYyj6IFcRtBvPzH.W/.......2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1............0...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6./0A..V2E.....I....o....UIVt4N1JbMZBLG4B3...........................U1C....6..
06U.0.....UaNaNaNaNuz..........E................................OaNaNaNadz1.....
...wz..........E.......kT/2.......MN./..........................................
.....................2.....3....5....oINiRKNmZYFH/EG4B3.........................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........yD................
................................................................................
................................/....E/...U1....fxqMcxpQp7bN.6bN................
........................4MU/0...........E.2...............................EhfkIJ
JJJpzIv8AJJJJJxD..........2........wz...........pi0HJJJJJz1.....................
............................................}
{Titel: Steampunk Motherboard}


ID: 0728 - Rat Race

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...3....2A...EgrIYJO7PyzuipVH1V0R2EbKgz37eNkzXwiU.FqnJwzUX9Fwrc3.yj
................................4cgLVfYZ8.2........Y.7F................U//2...wD
...Uz6.....5..../Q.1/.....E.5...K....2E4......K.NZIl74oD/QE7ji9E/KJ/1dkpXm1.teee
.3EnAnQD12../2...........oAnAnAnAfzjaNaNaNaNkz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDG8Hkbbhv.xn3xaZ9w/Y6zukxd7RdwZhjVdENwyFAFwHyEGsCEDG9zUZZzI9mRynD5ZNDrCi5
Uw93Ejizz9dDzGctXVEwStmDU.....Ix....e/........sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.......................................0EC....k1.
.....Ksulz1.......kzZwzzznUN.23.L1...Y....EM....M..06Y2..U.F....6/...U1.....SHLJ
...U.W1KE0slci6U.....SAe906.2U0.zzSi..kQhUXI/1yj6cVkUDGCZzH..........6m28.kYjd20
.kA2QifFDz1..0/bvOonz8kP......../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzI0Fbf24LNyD..........E.2c..
Zzzz............b/...................2./8.kzzzD............8....................
J6.2yzjjx/..p6CYHHStz0.LKf9SaAxj..jwvqyLU.A..UKf70UZ5O7EWJFL0W6.WCvk.N19HOLM..dM
.0Yho.6U.0.BVA0EnlHgy/9.VpKP.tfJ./6U.UAl31ofQRMTT/khMS6EWl4.....jx6Z.hkPG7ZI.wcV
c/2vzVYES/k3F2/E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cYJKNkpmQk3qMZtWOkR4.............
E6..06..F2E.....I....o....UIVt4N1JbMZBLG4B3...........................U1C....6..
06U.0......nAnAnAnAwzAnAnAnAn4/EBnAnAnAnmzvAnAnAnAX0.BnAnAnAnA.kPaNaNaNa7z1.....
...wz........E/E........U/2.......MN./.......U.E........E.2.....................
.....................6.....3....8....oINiRKNmB1.4B3.a/..........................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAnI.E........kz1........wz.........zD................
........................E.2.....................................................
................................}
{Titel: Rat Race}


ID: 0715 - Incubator

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...ET...2....kCTKnn9Dx5.D2vekfVPv/kVuVuBaB82x1Y0fGj1/uOzAEM3qgrGz/k
................................7XGeguR6k02........Y./.........E........7/2...wD
...Uz6/...Eh.....Q13/.....UC9...l3...2E......MOf8mGdE6cD/QX0RC4EZdee/dkpXm1.D8Qx
y.kX0LLD12../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDFCnaA45WGtvcy83I4C5eyWkICBSF9IbjjLFAvZHZcufXmwt5gL/IyERDuLW5hSZDWsne1B3o
JtfTnEvfWhGRy2ZMclWOmVejU.....YlE...vG/.......kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zkAQxncHvyAprin1......................U0RC4Ec.....x/
.....Ksulz1.....s.kzEwTpe0.U.A9.20...o/...kD....t/wO8k1..U.9....l....s2x..k4wI5I
HA1U.ydelyjeYF1UTeOg.c8No...1Amzzzzz...iJyQWwSzD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.UPZDb6j5.A.NbzTGMixzC..........2EEAt16U.0..AV41W2h9zQVt5hsNQXqD/gxvsGFpT.A/22Hy
.1Ak..kxTe/n83pD.SeaqK2Scx1.KJRRNJx5.LEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...uBZ.UrSvh7zzFoTu2.VWdWoszDnueM.Axo
AbHzTt6Ul/Ul.bv6Qs5crI0.5GICa.bTUSH7.ggfdO0ly/uBZ..H5NY7Mw5crI0.pJ3IakqTUSH7..c9
UM0kz/uBZ.Upc4e7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU2V2.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...................kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNK.E........I.YaNaNaNat1./.........E................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................2........sz.........zD................
...wz...........................................................................
............................................}
{Titel: Incubator}


ID: 0713 - Pot Belly Furnaces

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...cD...2.....BdRmcmH7E.vLPqoCOhJ5EWSbB1eVJg/2H/zLkFw8J.n81ZheKI/2k
................................2eOkDdX5R.2........Y./..................7/2...wD
...Uz6....EB/.../Q.0/.....Ul0...I7...2E3.....Mk/ljuM2ElD/Q.........G1dkpXm1.BnAn
./UaNadD12..12kAnAnAnAbzzUf53iSIsutjnAnAnAnAvy9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sD2jHWFIwPjwXu6K3RojGlyIyp4EGEpVkj530KiUi45wPXiovD2x44zwVuZUoM7omj.yK/vWeE
kv14d7NmFeN9zM/Ko8mOOUlDU.....2l5...79........sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zkAQxncHvyAprin1..../fH5xPt.................3/...k1.
.....Ksulz1.....c3kz8.6.z1.U.A7.y....s0...UD....m..06E1..U.F....6/...I1.....SF5Y
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.2YHzzzSi..kQhUXI/1.E6o0FIhT67.A..........kU.Cpzz.0..
.s3u7TVHg/2.vegmDf9J.1.6.lfaV/2k2EUEyzDU....pR9mUt3P.tly3HbTjF3k.EdnSxuD./A1YQF.
Z16....9Obhdbq4E.0xCiZyuA/A.ubCh2AqC.n./I6kz.0...kUNedVzf/28hx3Ioh8H.1UswKZsxL1k
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2U.....I....k.....FjFKNX34OZFaQjtKG4BJNs/........................U/4MU/
4M..0.....UaNaNaNaNszAnAnAnAnAxD........kz1........wz...........................
.....................................QFqCTzIXbzD........Q.2.....................
....................../..../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................AnAnAnAnryDnAnAnAnAFzfNaNaNaNuxz...........................
................................................................................
................................4....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/A......./fQc3NvwxzHnAnAnAn...pAnAnAngTzDnAnAnAnoyz1.....
..Qtz.............................Eoz...........................................
...........................................A....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................kAnAnAnArwz.................kSM/2.....
.....oAnAnAnAvyD................................................................
........................................................}
{Titel: Pot Belly Furnaces}


ID: 0712 - Aladdins Cave

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2Q....Ls73/DT0vzKxJbXN1f50EePuMyDB.S.Axi9iZpJs2.fAXfmg/7FpD
................................vx8/hDZG1.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6/...k4/.../w11/.....kt1...41....E3.....QsqDP93rsmD/w1.....e.UyzckpXm1/...k
./EnAnQD12../2UaNaNaNaNozoAnAnAnAXzDOaNaNaNady9...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDTc3mSvMS3t97C1JzzzzvzUNehUisqcljYsAIxzzzjz9g.IczzLOYwUAbUdisqclDMaO9c9iB
Ow1mQ0auWPX4zU2bVezzzzyDU.....2m3...DL........sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zkAQxncHvyAprin1..../fH5xPt.................K....k1.
.....Ksulz1.....pzzzKwzzzXUT.I9.b....A0...UA....m..06g3..UEB....t....I1.....SKT3
FY1.1V1KEyzlciszsU3YzTAe9yB.2k/.zLhe...iJyQWwSzD6AL9s6Jkkz1..........Ek.C2kz.0..
.czxqxRGP.A.vPlJAwz2.DELdF1Ta20E2ME4...U.0..53QmMMx4.DF0nYpnOL/k.Itit3YJB.I.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U3....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cb34PVVLSnsWOkR4.................
E....6E.F2.1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wzckpX0LD8QvD........kz1.....................................
................................................................................
.....................w.....3....8....oINiRKNmB1.H/5PpB5.........................
.....MU/4MU/4........oAnAnAnAv.EaNaNaNaNuznAnAnAnA1../........zD................
........................................................kz1........sz.........yD
........Uz1........sz...........}
{Titel: Aladdin's Cave}


ID: 0709 - Mister Droid Takes A Bow

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...61...2A....SU0wirsm3.1.......E1EIgCS222QxzfUtOVspxltzeHKdFKZAQ/k
.................................F9N2PRxP/2........Y./X........E........y.2...wD
...Uz6/....c..../gU//.....E5K...64....E......MFhkEzYMHhD/gU0RC4E...G1dkpXm1.D8Qx
./kX0LLD12../2........U../.......EzD......................U0.....y1...sD...../..
.w1...kDQGQhabj1qvnrt6643IJkySusLI7dlQiDRmNmEZc1Xv1y234WXGbtyG4n8x4gsEjj7CPrROro
PvnRha7dcyXxykbVW.dda6ijUAnAHy1th...qb........kD.2....AE/.G.0...................
.............oAnAt1...sD....zkAQxncHvyAprin1..../fH5xPt...........U0RC4Ed....UA.
.....Ksulz1.......kzGwzzz1EY....b....61...kE....U0eK3Y3..U.A....T....U2.....wHLX
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1.00c..zrhe...Fbf24LNwD6oRaqWXXzzH...........U.8.UQgk0.
.Mu2Q7vo1.2.dhSA5XWzzA..........Y7F4yzzzz1..ipw7aJGzzSmiSCPZWWvj..pnLEBwL.A90kJz
zrCl..kGPePr7wzjUwcFC01bsy1.tA2Hke34.5U.8.kzND7............8..........EBzGbqUNxj
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.I4SoJbQZx3BpwZMtxpJVt4NZ7LOiRqI
E....Ek2l2E5....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........kgv7DgEBvzCnAnAnAnY0k.......K6.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....5....oINiRKNmZYFH/kA.A3.r/......................
.....MU/46...........MaNaNaNKw.E........oz1........xzAnAnAnAnIzD........E.2.....
..........................EJqTZ0IfTpz...................Uz1........sz0..........
................................/....E/...E.....TNoPgFKOiRKA.E5.H/..............
.................k.1Ak.1A.......1LD8QxcELz1........wz...........................
................................................................................
..........................................U.....I....2....kL4lKOkVJKX/.NZ/UN....
.....................6k/C............................/..........................
.............UzDOaNaNaNa7z1.....................................................
........................................................}
{Titel: Mister Droid Takes A Bow}


ID: 0702 - Cruisin the Wormhole

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2.....SLspZMhOgziojE/mIWa4ERB6ikcYZMzHmqyoepf5mzKQuLeuooUzD
................................x.bU/dxY0.2........Y.dX.................7/2...wD
...Uz6....EJ/.../Q.1/....2.X0...10....E5.....61dFjKrTxmD/Q.........G1dkpXm1.....
//EnAnYD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDOqCj.fiJawPqtlEtnVP6zk/gHZ7sgclDD0C7AB9vVwXTMss26IL8zoHC00ucvvjjE.GG2WEb
NwfYrVvGC1i.z6QUBBg0.lmjU.....I11...32........sD0A....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................C....k1.
.....Ksulz1.....9/kz5wzzzX7W.Y6......M2...UH....m..47I4.UG.A....H/...MJ9..UG.j50
Vo0.bU1KE0klci6.sU3YzTAe9a8.1c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzn..........EE.BwDU.0..
.IcbmUhC.z1/7K6ex5jWzC.GtLPEVvzD/.U0.wzga/..0PJWp1PuzgUB3skNKgzj/.........E.0c..
Zzzz............O0...................2U.8.kzzzD...........UE....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0EU/46Ezz/cU08.z/6U.tzDU08c.Est
Z1IzT/8cU0UCuc1EQs5cU08.qOfh./bTU08c.EBpI12ly/8cU0ENZJ4EMw5cU08.Ogl4.lqTU08c.woH
D/2kz/8cU0EMV34E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cb34PVVLSmsWOkR4.kR4.ZdbAk.1Aic4Q
E....AU.V2E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.rJaQ....................................
..U/4MU............2./...............................Iv8AJJJJJxDpi0HJJJJJznAnAnA
nAnyz.........zD..........EhfkIJJJJpz........O1E..............................zD
.....................2.....3....2....wZIjFLMoJ4N4x4PYZaPb/......................
4MU/.........MU/46...........E/E.......Ee.2..........MaNaNaNaNyD................
................................................................................
................................1....E/...k/....BJaPbJaQ7NoI.24PZF1N............
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........Uz1.....
...................................................................wz.........zD
............................................}
{Titel: Cruisin' the Wormhole}


ID: 0700 - Brains of Brass

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...ET...2I...UyjcpHQ7I3.nwhJti4v82E9djE8rtZsz9TeaacCDvzzAGMiXdjQv.k
................................fBXPzVli2.2........Y.xS80......E........y.2...wD
...Uz6/...EY.....s.1/.....EN3...j2...2E......wbKBxXaRkmD/..lImuDqzz5/dkpXm1....k
.V....cD12../2UaNaNaNad..dNaNaNaNaxDnAnAnAnAny1...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDdllXOJ9kUx9aGzcJDtvIzKFfSNRNcQhjkBf4XQGAHxndcikyxB2MzKtj2h66C8oj9qZrYkMW
mwXZi5T/EB/EzS634zW9W9qDU....82zD.............kD1M....sD0.G.0...................
...........wzoAnAt1...sD....z6Bxspt/dAgQrVDbqB..IZLqBxriTBxBPmZfD5.lImuDET....x/
.....Ksulz1.......kzE.Ak.XkQ.66.b....61....A....m1k.6s/..U.A....c....cK/...UiL5Q
zA2U.0aZc16M6/1....UzX6dE1..0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8..k.1A.
.geq1c/AUz9.H0/bvOonz...........t6U0.wDU.............I/..........oTRIEsYkzH..c..
0RH9...Fbf24LNvjZCL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqazn4k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffb34PVVLSmsWOkR4.KJaPpB567ZY9e/rN
E../.EkAl2U/....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........UNaNaNaNaxz........./knAnAnAnAny1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh/..........................
.Q..4MU/....Bak.1AU............E........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................1....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......aNaNaNaN..2........../.........E........kzXsWwMY
.MLsz0....................EKu1R/prmmzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........../..........
..........................................k.....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................kAnAnAnAHxz...........................
.......................U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: The Brains of Brass}


ID: 0678 - Fly Trap on Venus

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...ET...2U....5Y5Efv/MszuXDlfw0/AtDLqO/zx3HbyHxmj2aTnFkzmLkyzX/M3yj
................................5aB8Zv0c502........Y.7S........E.......UK/2...wD
...Uz6/...UU..../QU2/....2.D2...b4...2E......kBIitEffWeD/Q.M6X.EQS8W.pAnAt1.OaN4
/FEnAnQD12../2UNaNaNaNazz.................................U5.....y1...sD...../..
.w1...sDXQai44J1Uu9KJuGUqz9eyglSHcmsfmgj3jBH67gt9vPE7WUGmq1gyYwJ2GiRVOeDUSVuZl.4
muX2ZGkQdbwmyAw76zYDg9eDU.....29J...88........kD.A....sD..G.....................
..............aEWq....sD....zw1...................................UWTY4Ej.....x/
.....Ksulz1.....2.kz9wzzzX.U.s5.U....M2...EB....m..06.1..U.9....l....s1z..UlFL5A
XQJDL3ZMrxzlcisz65whz1...65/5Aqz./6U...y1qXyJwxD6Mo65XDpvxn.KYZvi7Twz0k.8.kQlx2.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........MEW0.E5UA0...u68YrpuzsF3VqZrgjzD............rYlz
zJKA...iJyQWwSzj.jySnbinez1.meZpwzPpzKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6U.0Ul5TAEzz/cU08.qQnB.tzDU08c.2YE
0/IzT/8cU0krU1CEQs5cU08.Oeda./bTU08c.gtaP02ly/8cU0UhqO9EMw5cU08.rXDy.lqTU08c.Ays
X12kz/8cU0.1Ak.E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cb34PVVLSnsWOkR4.................
E....I.3/3.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...................kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....5....oINiRKNmZYFH/kAVl4R........................
.....MU/4....................6/EBnAnAnAnA.2..........NaNaNaNaNyD........i.2.....
..........................................................2........wz...........
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g................../.......wzP/.......uzMaNaNaNadyD................
...wz...........................................................................
................................................I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31.
.....................U.............................0./..........................
................................................................................
.....................................................2.....3....3....w3IjlKS4x4P
YZaPb/......................................................../E........i.2.....
........................t.A.....................................................
................................................................}
{Titel: Fly Trap on Venus}


ID: 0087 - Great Chicken of Death

Mandlebulb 3D parameters by Tony Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1..UN6...w....2.....y/DW5Iicyze/lcljB6I1EbFbMHaYRIzX.gWHQuAqqzI5ga7f7afsD
................................yaRgT4YX/.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....Us..../M.0/.....U./...N0....E3.....olFLtxfN0nD/..........G1dkpXm1.Kzzz
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDRjASB8UJIv9gZ7eOAXMMzc.2DvXwgVljsTGtJxK8VxPWDNvw5oKyyS8aLPIKQpnjKuF1BYiN
xw9uMqk40tt3zsuQS7QMZ2qDU.....o7/.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................R....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1kZ.k5.B1...c0...kF....91...23....F....6/...I1.....SF5I
...U.W1KE0klciszas1N.ELJs.6.o6nzzzSi...Ti5Tjp8zD6QyqwCg7mz9..........k.2iwTHa...
.ErKq4jmXz1.rMJ1qHdpz.EtMPogJirj2Ek3z1.U....ogc4Crdqz6.fADPS1HxD.cWV1.Dnuz932YXz
.02E..UIOQ6qEOyD.8jR3Ia2Hz1.PazH7TavzG//tsDU./2..2X77aNFaz18qCAbslzpz.UVPMb2hjyj
/EU0.wzzz1....................................8cU0UnCvAEzz/cU08.Zpit.tzDU08c.Iit
a1IzT/8cU0EtaPCEQs5cU08.vgnC./bTU08c.U2G6/2ly/8cU0UqOfBEMw5cU08.RrRr.lqTU08c.YaO
e/2kz/8cU0.9gk0E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E../.6E.F2E.....I....c....kEVt4Rj7LG4B3.rJaQ..............................U/4MU/
4M.................0./........zD........kz1........wz...........................
................................................................................
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...MU/46...........UzD........Uz1........wz........E/E........I.2.....
...3./..................kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................}
{Titel: Great Chicken of Death}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs