A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Philippe Jacqueroux

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux

ID: 1024 - Tree of Life

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....K0...S....22....tACrfsajA.rGt4cmTbc5EO8Xww1FqH.gshKGzJy/1.ZwQPftGUh0k
................................zdzVOFACcz1........A./.........E........y.2...wD
...Uz6/...Ec..../M.0/...........g.....E2......wZSzWB.BpD/.........Uy/dkpXm1....c
z.EnAngD12../2EnAnAnAnApzqAnAnAnA1zjOaNaNaNaNz9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...oDF5l7DmIKkxHi3NtWxRPDzMjebSX3dqpj3zwNXc0CwwnSbCZyns/Qzgk4zRhynypDgpHwAA5k
Rx1.Tdl7DstLzO5h/QGfKnqDU.....IHT.............kD.2....sD.IF.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................I....k1.
.....Ksulz1.......kzuRJbe1.D.sD.40...U0....F......1C6Q2..UU9....z....I1.....SJz0
ow1U.ydelCYeYFHG..../CYJh/6./c..zzzz..UPAI91pRzj6UNAT2kY6z9...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC..........2Q08/...6/..9nW11CZzzgUN5IeROTzD.kfHnv0kU.A/bwW.
kwV7..U1Ii5numzD.iPN3ROhg.A..hLWZEt4.FU.4/kzzzD..IRduOWXoz98NxWh01M4.1ECQGsUEV.k
/6U0.wzzz1....................................uBZ..vbPCvzzFoTu2.RfweRvzDnueM.g5T
tlLzTt6Ul/EVw3LVQs5crI0.dO3Gd0bTUSH7.QMQhR6ly/uBZ.ktNTxtMw5crI0.omueomqTUSH7.MDw
jPDkz/uBZ..VA72V...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E6...AE.W6E.....I....c....kNZtKG4B3.U.pPrJaQ..........................U.06E./2U/
4M........UaNaNaNaTxz0........zD........kz1..........oAnAnAnA1zjBnAnAnAnlzvAnAnA
nAnuz0......Af4E.......AG/2.......yA.1..........................................
.....................2.....3....6....w3Jm3aPnlKMoJqEoE4.........................
.....................MaNaNaNaNwDnAnAnAnAHzvaNaNaNaNezoAnAnAnA1yDnAnAnAnAnyvaNaNa
NaNezeNaNaNaNauj........Yz9........................................wz...........
........kz1...................../....E/...U1....6JKObV4RB34Q7NoI...Q............
..........U./2E./2E.4MU/06E./...........Y.2...............................kAnAnA
nAH2.DnAnAnAn2/kOaNaNaNaNy1.......cF./.......O2E.......U4/2........wz.........zD
.........z1........wz.......................}
{Titel: treeoflife}


ID: 0990

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....UZ...Uk/...o5...2U....ufu22ed85.XECQaP1YL8EnIULnnOBLzPqoLIAtK95.JUdcZiWCn.k
................................BSBbC7Nxlz1........Y./.........E........C/2...wD
...Uz6/...ET/.../c11/.....ku3...P/...2E4.....6smJQzgqboD/.EEIb5EoF0R/dkpXm1....B
z.EnAnQD12..12......................OaNaNaNa3.A...........U0......2...sD...../..
.wnAnAfD4PkcDkzc4xnClkwBAFKCzQdn2ujtj7jDcmdes9KlJwH2x5sIZWz7zGbICXtZRYoDIJDLgv.p
swnQUeDknQRFzG209qOrtcmjU.....YZT.........UaNadD.2....PE/.G...........zDOaNaNaNa
7z1........0.pAnAt1...sD....zw1...................................EEIb5E9.....x/
.....Ksulz1.......kz0/6E..UU.66.c0...E1...UB......L46k/..Uk8....WzzzzLom...OS/T1
...U.yzzz1AU./.kRYoW.z7lz16.rAqzRicM...Fbf24LNvD6.BC4POwoz1..0.......E./N.kAP...
.YRhPX394.A.2/Wt5vI4.BEIjbWGzdzj.QEC.o06H...RbdhssszzoFOf5nlcsxj/.6v.P2UAz1/bo..
pIHB...j5MuZ3AvDgpz1y/XyW.2.Er0J3ZfzzG./X.Ukou5..YBqwNFaJ.28qOph21W5./kRB5/LtD.k
3EE6zzzzz1..5gZe4aXuz0Ep0Dlivw/E.YPuCeUBK.A..c6al0kzzzzzE7VWM49.zzzzzT778WNg.wzz
zzzTrc6al0kzzzzz6IYWM49.zzzzzTiH8WNg.wzzzzzALd6al0kzzzzzAHaWM49.zzzzzjtQ8WNg.wzz
zzjzzd6al0kzzzzz..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....Ek6l2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........nAnAnAn2wzAnAnAnAnQwDnAnAnAngfz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................E2E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....634PaxoMoZYFH/UN.k4.............
................4MU/4MU/..................YAnAnAnAHoz...................bz1.....
.............30E................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6....................................s2E.......U2.2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
{Titel: civilisation}


ID: 0946

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m...Uk/...61...2E...Et5yzZ2..6.HH2txowzz/kFKuygxO7Axv6.77d6FYFze0Oar5...0k
................................256pFD4ew12........Y.7F/.......E........y.2...wD
...Uz6/...kZ..../M.1/.....Uu0...h/....E0.....gjF9OvK3/YD/.kK0d6EjXXr/dkpXm1.OXX1
.FEnAnQD12../2..............................U.A...........U0.....y1...sD...../..
.w1...kD4AB2QxNivs1g3BJRbCY5yoxO2WR9acZDH4ddNg44psXePu8pWVdKyCAXvTssH1UDTvvZvabf
NtH.76KGArwAyQ6LKRePdmXjU.....Io4.........UNaNqD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.XcSA................................kK0d6ED....UA.
.....Ksulz1.....Ezzz4/qI6/.A..B.U....Q2...kb....R1mQ6s4..U.B....c....MHB..EnQFbG
...U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ1..0IozMB29...Fbf24LNyD6odIWOor/z9...........k2XxzYjd2.
.A72QifFjz1.2RiGMQZhzC...........6U1.YnFP/..2RiGMQZhzU3pMnDnNqyD/..........2GYlz
.06k...Fbf24LNvj.0..........ThN8/..6.H06XIj6WE2..kk2ietD9x98wuZ/O8VFz0E8IYP...0k
Y.18qTm7E/..WFNkhRmGz0kmr7lsZMoj.gTr83..U.A..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....I.//3k/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........U1......9..9nAnAnAngtDnAnAnAn.E.2.....................................
................................................................................
.....................6.....3.........wJKklKRnBJOid3.b/kNl.......................
.............................U0E................................................
................................................................................
................................0....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.................
................4MU/4MU/........OaNaNaNK5.2.......czz..........E..........2.....
................................................................................
..........................................E.....I....I....EIp34Nm34RnE2.VlKNoE4.
............................................................UV/k.......Uyz9.....
...wz0.......E/E................................................................
.....................................................2....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0....................................Y.A.....
..............zD................................................................
................................................................}
{Titel: patere}


ID: 0935

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m...Uk/...61...2E...Et5yzZ2..6.HH2txowzz/kFKuygxO7Axv6.77d6FYFze0Oar5...0k
................................256pFD4ew12........Y.7F/.......E........y.2...wD
...Uz6/...kZ..../M.1/.....Uu0...h/....E0.....gjF9OvK3/YD/.kK0d6EjXXr/dkpXm1.OXX1
.FEnAnQD12../2..............................U.A...........U0.....y1...sD...../..
.w1...kD4AB2QxNivs1g3BJRbCY5yoxO2WR9acZDH4ddNg44psXePu8pWVdKyCAXvTssH1UDTvvZvabf
NtH.76KGArwAyQ6LKRePdmXjU.....Io4.........UNaNqD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.XcSA................................kK0d6ED....UA.
.....Ksulz1.....Ezzz4/qI6/.A..B.U....Q2...kb....R1mQ6s4..U.B....c....MHB..EnQFbG
...U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ1..0IozMB29...Fbf24LNyD6odIWOor/z9...........k2XxzYjd2.
.A72QifFjz1.2RiGMQZhzC...........6U1.YnFP/..2RiGMQZhzU3pMnDnNqyD/..........2GYlz
.06k...Fbf24LNvj.0..........ThN8/..6.H06XIj6WE2..kk2ietD9x98wuZ/O8VFz0E8IYP...0k
Y.18qTm7E/..WFNkhRmGz0kmr7lsZMoj.gTr83..U.A..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....I.//3k/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........U1......9..9nAnAnAngtDnAnAnAn.E.2.....................................
................................................................................
.....................6.....3.........wJKklKRnBJOid3.b/kNl.......................
.............................U0E................................................
................................................................................
................................0....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.................
................4MU/4MU/........OaNaNaNK5.2.......czz..........E..........2.....
................................................................................
..........................................E.....I....I....EIp34Nm34RnE2.VlKNoE4.
............................................................UV/k.......Uyz9.....
...wz0.......E/E................................................................
.....................................................2....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0....................................Y.A.....
..............zD................................................................
................................................................}
{Titel: patere}


ID: 0870 - Orgasmotron

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...ET...2U....qZ.30xhp5.L1uJfwJDU/k.dPujEC0VyfIeHzWWi3Hz6a/otMSHx/k
................................exWF5Sdxz/2........Y./.........E.......EE/2...wD
...Uz6/...Em0.../ck1/.....U38...R0....E1.....ED3FkXAhofD/..Lmd5EAzb6/dkpXm1.OaNa
zEEnAnQD12..12E/.....UNGw.................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnIDG0qM8L6Y6tP4ZnKBioGryU8Bxe.YK7YjqXWiDhaRPvnROT067rCEyMybBP7boCgjUkjlAG7h
1vvtdQSHVtMGyynPELlOqhhjU.....Yev.............kD.6....kD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kzm89EH.....x/
.....Ksulz1.......kzv/6U.0.U..6.k1...62...kA....p.CA6o1.E/UD....0/...kG2...UJFjN
..Epv/6E..6../6UI1we.06U.CC6Es..iWvo..klrlkCx9zD6QLniVLOtz1..0.......E..rcTIxY0.
.k3ZGXWBdy9.8QIFxGhMzC.o/f1idx/k..U0.oZEp...np0CG3AszoVAZRBEi7yD.........../GY/z
nCvz..E9BEhmn5ujIZO0a7bFax1.0PbOywq5.5UA8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................kIIF/U7icWB3f.aoV9.jB4OZJQ3bSoU.wBo
E1pwTkdS3/UYG8vID01MCx2.g9itdtXCxx7K.6MU/00VE74gq0.H.4cO/xJPmC4.kAH9nEjO53rZ.Egl
2XQcs36Ru/UrRPhe...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b.IX9e/rN.IbPYtWOkR4.kMXBkAJPVl4P
E....MEFF3E0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
...........................3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................w2E................................................
..........................................................2........wz...........
................................/....E/....0....TFZQVtqQg34RZB2BY/EA.61.........
................................VaNaNaNa7zHwofIK4WXvzEElD4nRh.yD................
................EA0V5hllVz1..................O2E..............................zD
..........................................E.....I....A....kLGx4RVFLN..Upo/0IjR5.
oE4..................MU/4.......................................................
...3./........yD........................................kz1.....................
........kz1..........................................2.....3..../....oIMiFKNgF1F
0ZqE.65..............................................cNaNaNaNauD........kzfNaNaN
aNavz...........................................................................
................................................................0....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
..U6.PaNaNaNatyD................................................................
.....................................................vhNfdAijA..............}
{Titel: orgasmotron}


ID: 0848 - Walkers

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....m....S3...w....2A...UMyiLxB7guzOhlKDxQZYyj7g7CCBX1P.wKCnUIdZJxzcDu36EOPayj
................................zica5yWQT/2........B.33........E........y.2...wD
...Uz6/...k1..../sk1/.....UR2...j1...2E4.....MmMD6D0yMjD/.......2YXL.dkpXm1.5JJJ
./EnAnID12..12EZqBUSL7LrzWG3KGIgw0yjU1ciH7VXbz9...........U5.....y1...sD...../..
.w1...kDdEGH/Jm4jvv6ThD3S2nwykH0eTp4GSeDSRc4lslnNvHEJWswO/Joyc5Zl8HupRjDv5FNiXj3
mvnpf5qJKbSvy6Q6EC1GkvhjU.....YL0.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................X....UA.
.....Ksulz1.....k.Uyzxzzz1lY.k1......w5....7....S.106.1.kVE6....8....c4o...UJXzH
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...4Iozzzzz..kanccEjV.k6UaHW9Ya5.A...........U.c.kXWF1.
.Eot8VlJqy1.R8Zc4xRcz0..........E6U0.wDjt/..zMwlGfEzzYWdHkZgHD.E.g3b33lfazH.0c..
Zzzz............G/...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................6U.0EHVMFHvF/U.06.B3W3BVzC.06U.g5P
DhLLf/6U.0EHVMFHFm5U.06.B3W3BFIT.06U.oI6KoI9y/6U.0EHVMFHvw5U.06.B3W3BNuTzzzz.Q2E
sQYsz/6U.0EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUl6nBic4Qb/......................
E....Ek.l2U.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4..Q5.......................k/.MU/4.U.
..........kaNaNaNatyzMaNaNaNa.zDoAnAnAnAfz1..................60E................
.UNGw...........................................................................
.....................2.....3....2....wZIjFLMoJ4N4x4PYZaPb/......................
4MU/....................................E.A..........EaNaNaNyY/E................
................................................................................
................................/....E/...U.....TNoPgFKOiR4JZFbQVB1N............
..........U.0...........................kz1...................zD.......Wn02.....
................................................................................
..........................................U.....I....A....kLVF4N1/..............
..................................................2wzMaNaNaNaByDAnAnAnAnBz9.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: Walkers}


ID: 0835 - Construct

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...M7...K....2E....aWPQnXRr4.j3dI2XExd5EtE/de2qgVxXqm.09VBPMzIkwLh/SPK1E
................................8QxckpX05z1........Y.tp........E........y.2...wD
...Uz6....EEL....g.1/....2UG1...U/....EbC8SUwQz/NcmCAZrD/g.........w0dkpXm1.KzzT
./UaNadD12U./2UNaNaNaNX1.pAnAnAnA5xjBnAnAnAnMz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD.U48LapLYrPk2Wz9uhZXzkeNGaCNSXfj.H6yjcrKCy9.....cHCJwczQciCNSXfDkOaYdHar
suXxnVuuYtBiykMagpWSPtsDU....ynF2/..IQ/.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD......LRsllfLKyvus/.....kJ5SQwuZZziCS...........K....M/.
.....Ksulz1.......kzXhymIUdU.66.D0...Y1...EB....../46k2..U.A....H/....JB..UG.rzQ
e2WU206E.gisqeZh....G/....66rs..zzSi..UJdtvvzczj6IFcRtBvvzv..0.......Ek/Q.EbRq7.
.U8CpI0nWz1.qIVRQbyozC.VuFiasxzj.QmMz16E....aC/LmCx..NlMvzRXg2.E.........../I.F.
.1Ak..ku6j9vL70E.s4ZUjA4Iz1.IbsPZj0/.H.3r..k.1A..MvVnESKK.g5KGNc3Ad1.1kA9EtLqPzj
2E/C..Ak.1...i93u2s5.1.Uh5vrTutD..MggsFeiz9..AO58.UZKO7EzzVfK81.egm8.tzDoqX0.AqM
X/IzTpnYR.kMXB4EQs5G4d..3LQl./bTq.c0.oJLR/2lypJFA.kk2HAEMwrgXc1.08cU.lqTsAW3.MdZ
K02kzR2ZG.EW8e6E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cpIX9e/rN.2KRqJqQj/5RdtWOkR4.kR4.
E6./.IU.1Bk.....I....c....kL1xaPYZ2RXxKRiFrIrVZA.....................6U.06U.06U.
06.................2./.........E..........2........0./.......U.E........E.2.....
...0./....................2........../..........................................
.....................E.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO.65.........................
.QU1..U/4MU/4........oAnAnAnA9zDBnAnAnAngzPnAnAnAnArzMaNaNaNa7yDaNaNaNaNmz1.....
................................................................................
................................5....E/...U0....BJaPbJaQn.UFjl4N................
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
...................................................................wz...........
...................EifgegPC...............E.....I....Y....kIkVqEVRKN7NoI........
......................U1C....6U.0....6E.0..........vzEnAnAnAngyD................
.....AnAnAnAnAxjvFVf53iS2y1........wz.........0E........o.2........wz........U.E
...................wz................................2.....3....6.....pPgZbFjl4N
hALShZYFH/..........................4MU/0............AnAnAnAnozD..........Uzzzzz
zzznz0.......................................E/EMo0FIhT67.2.....................
................................................................}
{Titel: Construct}


ID: 0814 - After The Rain

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...w....2E...E7fzxDNjT2.bSjJT8t6R8EXrmsaRb9ZzPTHVJtW2lAzawflJ4G4R.k
................................dXasUc0L4.2........Y.lY........E........y.2...wD
...Uz6/..........E.1/.....kUC...e0.....iC8SUwAwn9ZfWOHnD/.kvHJUD..U30pAnAr1....U
.FU0LD8D1AU./2UNaNaNaNalzeNaNaNaNatjOaNaNaNaFz9...........U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0DPN79TJAaHx1wuOhZGwpNyoF27d5X3mnD7kaX2IIzfqfOvjsh8eBJzkvGcxJJJ2cjVPSfwlMV
wwPPFpspKq.Uygxl5qJlMCpDU....yX0D.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAtHnAnQD....zw1...................................U0d8vCI....k1.
.....Ksulz1.....2.kzr/6U.0UI....q....E1...kI....41308s0.EU.C....2/...cKB...UPJbX
TYnTz/aZc16M6/1U.06Uz1...wD6okZz.06U..EbG7eFT5wj6odIWOorVy9............34xzj186.
.6gJ7KDgdz1.2RiGMQZhzC............FFz16U.0..pprIZJF/.FmtPnvka6zj/........../rQVz
T.ii...Rmivt9AwDGtVci2vU.z1.dIH6HGN2.HU.VsDU.yD..QVpmeYUCz18bEUTRtXoz0Ux/8D4U8/k
26k9y16Uz1..41OL2ksmz0E3qaiwoXuj.QEo9qRoG.A..UTVR..y3q/yee0k.1A..1Ak.HJJsnwF.Udn
5VDmxVTVR..y3q/yQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....AU.V2k/....I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31......................U..........
..........UnAnAnAnAwz.........zj................................................
................................................................................
.....................E...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................oX0LD8Qx2.EaNaNaNaNezfnAnAnAngzz...........................
................................................................................
................................0....E/...U0....DB4RVNIRglKG4B3.gl4.............
................4MU/4MU/........NaNaNaNavzHnAnAnAnA1.NaNaNaNatxD................
................................................................................
............................................}
{Titel: afterrain}


ID: 0802 - Ghost

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....Uy...EQ0...r....2A...EnigGt/BN8.PHh4ym4/CAEEe82dAFaMzHfcuiFVqvA.7wj8m3JUv0E
................................Jyd8f3o5/z1........Y./.........E.......UK/2...wD
...Uz6....U......gk0/....2kD9.........Eb.....E99Dgp.L/tD/g........US0dkpXm1....c
z.EnAnQD12../2UNaNaNaNX1.pAnAnAnA5xjBnAnAnAnMz9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDcsw70Y6PIy9wr7JfVY48zy.RCj4HVRjjPeg2Km/EEwPVjlZg4nTUz.hS51oWK7tj.O6YxX/B
bw1aLMeRFNZYzyheN82sw5sjU.....IK0...1.........sD56....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD.....w1..............................................k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz17F.s5............M..............UC....0/...Anz...Upqb/
ZsXU00aZczDM6/nzMg2czX6dEj5.bc..zzzz...Fbf24LNvj6odIWOor/z1.MCamvibA./E.92UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../2X0.wzzz1...........E/...................E.lc..
Zzzz............b/...................2U.8.kzzzD...........U8....................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yee0k.1A..1Ak.HJJsnwF.Udn
5VDmxVTVR..y3q/yQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b.IaRZtK9msWOkR4.e/rN.YaPhQLOiFqP
E../.AU.V2U0....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/..nE4.......................k/C.......
..........EnAnAnAnOxzYNaNaNa70.E.......CG.2BnAnAnAnlzoAnAnAng6zj................
...............................................E........kz1.....................
.....................Q.....3....6....coEp7KNn.kQfZqAVl4R........................
K....................oBiSbNTwF.kOaNaNaNaUz9KaNaNaNWszAnAnAnAnYzD........kznAnAnA
nAX..RaNaNaNaJ.ENaNaNaNS6.2.....................................................
................................2....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/........CnAnAnAT3.oAnAnAnAJyzcNaNaNaNaxDNIJJJJJJJz1.....
..Uzz0.......L0E........0.2........................................wz...........
...................EifgegPC.................}
{Titel: Ghost}


ID: 0798 - Ball In The Box

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...g2.../....2A...E5dyjpKDu6.vLqd2NygA0kllhQWBamCyHxnfN7O../.DTYC/KtRC0k
................................Lf2l25WFn/2........Y./.........E........7/2...wD
...Uz6/...kb/.../w.1/.....E.....a2....k0.....6ytrJvIlUgD/wEYJbxDHWpv0dkpXi1.M20e
z6U0LD8D1A../2UaNaNaNaNwz0..................kz9..........wU5.....y1...sD...../..
.wHnAnIDRjQIF1bhFtXmi2VcA31qye1EHmifaJXDB69tYEzwLvH7IMTPrYAIyAUpxgaaggejLYqr3H59
fuHNT3KD5AmDyw.aZqKynThDU....7I3W...Yl........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.JRsllfLKyvus/...../fH5xPt............Iqo/Ec....U0.
.....Ksulz1.......Ez1yzzzHdU.66.0....E2...UB....p./u5c6.EmE5....i....sI9...Uif5I
...U.W1KEyzlcisz.06UzTAe90662c..vyva...45w0pOEzj6kUrDswLfz1...........G/8..k.1A.
.s6QZJdbqz9.Rbdhssszz4........../MX0.QLQL/..2RiGMQZhzu/0.p4HE3zj.gM3ZaYq1zP6nc..
UTPX..EbG7eFT5ujkqdIWOorVy1..........oF68szdNJ0..ApKQUUTuzH7kRdIp0byz..kKTKW1q/k
VQV0.AsIb...kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...6U.0.k.1AEPf.U.06.4NYF./m0//bj....
..UBC.6U.0.cV48E/v.dYyD.Neda.R/9.1Ak.Q7aMOd22/Ak.1.k.1ARxz3k.1A.xqPjZBwP.06U.g8f
g02Pr/6U.0.dYG8E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cl21Cic4Qb/.AmYHAic4Qb/kN........
E6...E..lAE.....I....o....kQkVKNmJKG4B3.YZaPb31..61...................U1C.U1BoE1
06E./.....EeBl7rj13FzUkRbpih9ovD8......nlznxzzzzzTWozAqXNaNaNapj........kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1........wz0..........
.....................I...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................EaNaNaNwzzD..................././..........................
................................................................................
................................/....E/...U/....TNoPgF4BpEqPp74PZ/kAY/..........
............06U.0.......0.......0......sZz1.....................................
................................................................................
...........................................2....I....c....kNZtKG4B3.............
......................U.06E./2U/4M........UNaNaNaNaxz0........zj........kz9.....
...wz0........zj........kz9........wz0.......E/E........Y.A.......cF./..........
........................................................}
{Titel: Ballinthebox}


ID: 0759 - North Pole

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....x/...r3.../....2....k8hvfbkAHyzyHUMQX9PC0EpFrsZgIR8zXsXG0x73K/./6NikapYOyj
................................Vg0DYxBRG.2........A.d5/................y.23iSuD
8Qxcw6....UK..../Q.0/....2EV/...9.....E3......hfOvN7FtmD/Q....../K3o0dkpXm1.5JJV
./....kD12../..........wz.................................U5.....y1...sD...../..
.z1...sDAVzD93o1ywHgB97z4cp1zkspsuHcDhhDcxhGynv3lvfULlTJb4w2zEhgzMdYYrnDnO1WJrpK
Cw1GsbRhnRODz4Byjrr5YElDU.....I77...3L....kAnAnD46....sD..G.....................
.............oAnAx1...sD....z...........................................3....I..
.....Ksulz1.......kzYxzzz1EM..1.p....k3...kA....s.1C620..U.F....6/...Q1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz1612ok.zjxh...yw47izQ/E6Me84Us4Z.A.gKDEMxxZzEk2CtjlzzD.
.cMZhlGadz1.tMrZomdxzAEeQpDXG0yj/EU0.wzzz1...........A/...................E.2c..
Zzzz...J.rfRVY.k.St2ogT67.2..........2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................ocdb0.dsXDh5fmLfm9.4HDxDqMJUCMa.2E8
dU9obBfhW0kzzzjYYtLjse6..ZIHifeT1u3U.AlU1uywytpSi0ERpIavuwbEuh9.wigli5sTPuda.UHG
lsimzRKKe0UNYpav..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E6...A..V2E.....I....o.....NpBqOnZYFH/kI.IaQ..........................U1C....6U.
0...2.....UNaNaNaNatzMaNaNaNaVzD................................bNaNaNaNsz1.....
.............s2E...........g1QCXcoSszobfq8qTNbxj...................wz...........
.....................2.....3....7....A3QcBIMbJKG4B3.............................
.sU1....06U...................yD........kz1................................iSIsu
FVffz.........zD........x.2.......6F./........zD..........UaNaNaNaNizcNaNaNaNavD
OaNaNaNaty9...................../....E/....0....Ex4PtNoPgFKG4B3.................
..............U/4MU..6...E..............6.2........../..........................
.............O2E..........24hE2Jv5G0./..........kCktAWGvVzHTiOfMzZRqz0..........
........kz1.................................}
{Titel: northpole}


ID: 0720 - Metalmandala

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....9/..Uv0...w....2A..............1.......s1E.....................QG.X3Uf/L.E
................................OaNaNaNadz1........Y.ly........E........y.2...wD
...Uz6/....E..../s.1/.....Uw....r0...2E0.....kmEQgisq6qD/.k0T5LD..US/dkpXm1.....
./EnAngD12../2UaNaNaNaNez...........OaNaNaNa7.A...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAngDgA25f9iBWx1..........0.....................91lluWPXMz..........U........
.............kmEQgisq6qDU.....2I/.............kD12....sD2.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........k0T5LDJ....UA.
.....Ksulz1.....0/kz.wzzz1UU.g5.7....61...UB....U0...s/...U0....3....23u....fFD2
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC..........32E2.wzzz1..VEJ1DWahzSVPoSfosvsD.UIhRS.uBzP.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....6E.F2E/....I....M....EE0x4SK3aQtBpMVlKNoE4.......................k/..E.....
...........nAnAnAnQ..xAnAnAnAnwjyzzzzzzzjzXaNaNaNaNmz0.......6zD................
................................................................................
.....................6.....3....9....oINiRKNmF1.V/.RU.pPr/......................
.......1Ak.1Ak..0....QaNaNaNaH/E........kznAnAnAnAnxz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................}
{Titel: Metalmandala}


ID: 0703 - Cold World

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Uk/..Ux1...ET...2U...k1orrEQ9.tzqwCeJT7NM/EVVDaPxRQfyndhYiWfTskzqWOLzBzc5yj
................................tX3DfV.z9/2........Y.7S........E........C/2...wD
...Uz6/...UD..../Qk1/....2UW5...f4...2E......MsCL7OPrMjD/Q.M6X.Eeo/..pAnAt1....Y
.FEnAnQD12../2UNaNaNaNazzcNaNaNaNauD......................U5.....y1...sD...../..
.w1...sD6dhHlZhx.vPy5bGBRIpqyyKUTp/Q6IjjVjNTUzdvpv9pjrARwJimyIoZVVO7b5fDq1kTadRh
4v1yzjlVOvBxywad6RZ72lhjU.....I08...O5........kD.A....sD..G.....................
..............aEWq....sD....zw1...................................UWTY4Ek.....x/
.....Ksulz1.....2.kzFwzzzXEK.o4.D0...A3....G....x/cL6Y/.UT.9....l....In1..UlFL5A
XQJDL3ZMrxzlcisz65whz1...65/5Moz38gk...speXF73xD62J7SANAYyn.T6rSd/Swz0k.C..U.06.
.odIWOorVy9.2RiGMQZhz...........MEW0.E5UA0...u68YrpuzgF3VqZrgjzD............rYlz
zJKA...iJyQWwSzj.jySnbinez1.meZpwzPpzKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6U.0Ul5TAEzz/cU08.qQnB.tzDU08c.2YE
0/IzT/8cU0krU1CEQs5cU08.Oeda./bTU08c.gtaP02ly/8cU0UhqO9EMw5cU08.rXDy.lqTU08c.Ays
X12kz/8cU0.1Ak.E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.24PVVLSnsWOkR4.................
E....I.3/3.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnAnAwz6nAnAnAngxD........kz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....5....oINiRKNmZYFH/kAVl4R........................
.....MU/4............ENaNaNatb.EZNaNaNatH.YaNaNaNatxzMaNaNaNaNyD........i.2.....
..........................................................2........wz...........
................................3....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g................../.......wz9NaNaNaN4xzeNaNaNaNKzD................
...wz...........................................................................
................................................I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31.
.....................U.....................cNaNaNaNiz0..........................
................................................................................
.....................................................2.....3....3....w3IjlKS4x4P
YZaPb/.......................................................MzDaNaNaNati.2.....
........................t.A.....................................................
................................................................}
{Titel: COLDWORLD}


ID: 0623

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....UZ...UR/...61....A...kw5WqIIvh8.zR7ff2m.CAEsNbJST8FT.gJNAuActk6.nIA39ne7D0k
................................E.74q2F1lz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...U0.....cU//.....UU6...J3....E......6HcR4DjMhqD/.U0RC4Eo.Uy/dkpXm1.aNat
z.EnAnQD12../2........U../.......EzD......................U0.....y1...sD...../..
.w1...sD0m6j6fKkmwXYXsNHunROzKx64WfsDEqjZpK9xxLLkxnp8XTBey4AzQLLM6GwF9mDS8D4djX1
3wHB8s562U/NzCT9DhGHlbqDUAnAHy1B/.............kD.2....AE/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4EX....UA.
.....Ksulz1.....OyD...2U.0UI.I6.x....M0....K....v1...A4...k0....B....Q1/..U4CzDQ
xIHIbW1KEyzlciszsU3YzTAe9S7.p6nzzzSi..E3VqZrgjzD6o0FIhT67.A...........U28.Ebhc/.
.6gJ7KDgdz1.M4n5/A7mz.........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2...6U./.E./2Ewr.U.0.../2E./9D5TQX..2E
./Y8Y/6U...U.06EvkbKOt0../2E./ET.02...2E./2Wx/8cU0.E./2E2t5cU08../2E./hTU08c..2E
./Iyz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.A5PV7JNYJ5Sic4Qb/kN.Qb9e/rN.sWO
E....Ek2l2U4....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UYd8MI7p/wzCnAnAnAnJ0kPaNaNaNC3.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....5....oINiRKNmZYFH/kA.A3.r/......................
.....MU/4MU/4........E......ku.E.......crzXnAnAnAngjzMaNaNaNC4/E................
..........................EJqTZ0IfTpz...................Uz1........sz0..........
................................0....E/...E.....TNoPgFKOiRKA.E5.H/..............
............5g..................uFVf53iShz1........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....I....U....kLcJ4PdB5Qd7LMg/.Std5.
.....................MU/4...06..................................................
.....MVf53iSIMvD........................................kz1.......Gwz...........
........................................................}


ID: 0620 - Guards

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....N...Es....w....2A...EbRd8bOyOwzmpGsH0Flk0E8y1ni5gupzHx/uNFCplyzWO2DI8TDhxD
................................MT8vQUJq1.2........Y.Z4.................y.2...wD
...Uz6.....0..../c.1/.....EH9...Z0....E3.....kHwwe8PS4qD/.......e.U3.dkpXm1.BnAn
y.EnAnQD12../2UF72Jf3RLuzYeleaFZIDzDARjsPkq42z9...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQD5xAJsBZMQvXP1xCN5Z.LzA4xYMoJ2SmjPGHfF.U6QxfjGQC26Ckwy2x/iQuZPllD3U5Yfchg
QwnqaOrdFbq7zkQEI1fyujpDU.....2f..............sD52....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD.0Fyyw1.........................................F....k1.
.....Ksulz1.....zzzwRQtmz1dU.s5.9....A3...UB......te224..Xk0....6....Q3...U2wnDQ
...U.erol1BU./.ouBRwc1..zH6.aAqzenTg..E4l9mPf.oD6AZ/Nxqq6.A...........U75xDk.1A.
......................UWufjQpExj/6X0.EG7f...mIqp.taszg.pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.Ee/cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD...........k6....................
/6U0.wzzz1...................................wzzz1EfpQGf6R.U.06..1AkPzi4.06U.oOB
boOWYk//0.EK0/IKC61GzH8.hKn7hihFHyTm.oOBbouUGhvzR1EfpQGfys3U..6.hKn7haDRfHTx.EaK
pEKFv/2../EfpQGf..EfpQmJsxFK0/IGIKIfpQmJIcqqPHmlnJaRZtK9m6X9e/rN................
E../.AU2V2k/....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/kPrJaQ..........................k/..U/4MU.
0.........kaNaNaNaXwzif53iSIsFyDAnAnAnAHLz1BnAnAnAnUz0.......O3E........y.2.....
..cJ./..................kz1.....................................................
.....................U.....3....A....oINiRKNmhoPXV4.............................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAHf.EoAnAnAnYtznOaNaNaNP..BnAnAnAnkzD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................8....E/...E1....HZKNm/LOiBrOdNIRgl4.............
................4MU/4MU/..U............yR.YaNaNaNa/zzAnAnAnAH.zD........0.2.....
................................................................................
............................................}
{Titel: Guards}


ID: 0515 - Altar

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....E/...61...ET...2E....rPg0K/7R6.r0WOjOjFz4EMsLRuSskZzPxpkgeHtbmyyDkQYK/y40k
................................sHuJFLbsL/2........Y.Ri7.......E........o.2...wD
...Uz6/...UG.....sD0/......X0...D4....E0.....MbGTNROB7jD/.U0RC4EOJJV0dkpXm1.Deee
z.EnAnYD12../2kpX0LD8QB0.hyzzzzzLa1DaNaNaNaN5.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnYDFAaoRz4MUpXxz9blrQ40zey6Gg6ixDXD/s5K1MObWvPkUkfdlytAyQ4eymhXoTkDr9FkSv6x
5wPQBBUhCEc1yylH65UdR8ijU.....2c7.............kD12....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4Ee.....x/
.....Ksulz1.....Ayzz.wzzz1EV....K/...Q2.........m....24....A....c....U06...dLB5I
YA3U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUzP..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..2aAm..E./2E/5.nNa7../2E.d2/.06U..2E
./254.Ak.1.E./2EsV3k.1A../2E.V6PU08c..2E./Yjy/8cU0.E./2Ebw5cU08../2E.xrTU08c..2E
./2nz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2U2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........FnAnAnAnvzkAnAnAnAlxD........kz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....8....AJOZ75QdtqQfZqA..pPr/......................
.....MU/4MU/4........QlAnAnAnkyDOaNaNaNK/.2.......Mxz.........zD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................4....E/...U/..../7oPspIMkBZFjl4N................
............5.U./2..............eNaNaNat4.oAnAnAnAnkzMaNaNaNaB.E........kz1.....
...szi53iSIsuFtD................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
..................................................Q/./..........................
................................................................................
..................DsyneGrafix...........................}
{Titel: altar}


ID: 0492 - SIEPINS

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....UZ...Uk/...w....26...U7gMOsvcRH.HF/4eHiJA9EuMN2PNCXx.AlMo6pVLWA.96UA62w562k
................................/ZrG8GSe3z1........Y.ZP/................C/2...wD
...UzM....UM..../s/1/.....UA/...P....2Eg.....Q9pH26bY.sD/.........Uy/dkpXm1.kee8
z.....kD12../..........wz..................................3.....y1...sD...../..
.z1...sDK7kmanYjzw9oo2GhVsMWzYd6u1Oifesj2jBPPDgLDy9.7JSDi4kSz.jSUM2spkrDCQfswU4U
1yHM8ITIjJkVzMBf106DJJsDU.....2H1.............sD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................9....k1.
.....Ksulz1.....5.kz....WFdT.s5.k1...20....C.........Y/....7....nzzzzX0...UX7l5E
...Vi0Ak.1wlci6kYG8d.TAe9eA.2AqzzzSi...wQOr9PExj6odIWOorVy1..........EU.Q/kzz16.
.YFnLI1ib.A.F4SlZ/q7.1E.DhHyUT0k.QFFzzjle0..mIqp.taszsFOf5nlcsxj/QMZqCVhV.A/2oE.
..kz..klRUJsqY/k.I0ez606k.A.KZgW9ZOA.H./Q/...0A..6TCFhnxi.A9hfokIX5A.1U.l1yqmZ/k
2EUE..6..0..IZxEO3U9.1.VoloNG5/k.67deZTFl.A...8cU0kgnC9E0/1cU08.HCtY.N3M9reY.Ycr
E1oAk/8cU0.E./2EGw5cU08.MYF4.FnTU08c.AsU10IMz/8cU0kjzy9E1y5cU08.mAnA.3wTU08c.wxr
T1osz/8cU0khrS9E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cn/LMXJK9ptKOqJaQnJa9e/rN.wqRnpmQ
E6...EE.m6U0....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M........k9nAnAnAzzzcNaNaNa75/EaNaNaNaNkzfaNaNaNa7/./..........................
.....................................kAnAnAnA1/EOaNaNaNaM.2.....................
.....................E.....3....A....oINiRKNmhoPXV4.pB5.........................
.....MU/4MU/4........kNaNaNaNj0EUNaNaNaNI.InAnAnAnKI./.......U.E................
................................................aNaNaNaDe/2UaNaNaNK../..........
................................/....E/...U1....6JKObV4RB34Q7NoI................
..........U./2E./2E.4MU/06E./...........Y.InAnAnAng/.1..........aNaNaNalr.A.....
................OaNaNaNaty1.......aH./......k93k.......EF/2...................zD
BnAnAnAn/.2...............................E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3.....
.....................6E./2E./2U/4MU.02E............7./.......Y2E........N/oAnAnA
nALB.1....................UaNaNaNaNiz........m3E.......AG/A.......s9.1..........
........kz1...................zD........................}
{Titel: SIEPINS}


ID: 0423 - Domes

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S...UR/...ET...2E...k83L77c5b..Zc65WeYRK9EfnSap2/DZ.AFjm4lZRA..tU4u0POcQ/E
................................J2klxnWcmz1........Y./.........E........7/2...wD
...Uz6/..cz1.....ME0/.....kW9...L1....E0.....w/ZYsrj5xqD/.ElGOnDzde81dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.w1...kDflOHYkLC1kvI8URCArKMzcepbRJvo5qj0JLuDCChQx14RRx4egKLzMClo1/mBmpDHjcy6OuT
YxH1MIWnUZ7JzqjIZOHLyDpjU....5oh..............kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EL2D5EM.....x/
.....Ksulz1.....0.kz2Nita1.X.g5.9/...61...EC....62XV2s3.kUk3....8....I1...EiJFDI
...U.0aZcPCM6/XtqxNoavuZc0..0E/..1Ak..kYEkti4xyD6.Dbqxm4Iz1..........k.69wD..yD.
.gvbwvLLb.A.U347VGQ/./kwk7v9nW/EA.02z1.Uz1..OKFApGs7.5a9aC0D1otj.6DzKmKJM.21U.lz
..sz..UxinVpSO0kPrypfRN34.2.4e2tt9N/.J22C2...yD..YaMHFtBZ.A8VN3zuUH2./E9mOrVJayj
/6V0.cMJH........................6wTJHz2Vz1..Y4Fm.kChklCrl.lAG4.sMHBsIJ4QjAr.stT
Mt7fa6gYZ/.VcJ2Vj6nMFJ0......sEEdFYA.gH9QgH79R6Ou.k4NQl4Jg3r9nB.Sy5KSCzOqhJG.EV2
DEF7stMSN/.3F./3..ULxoGFwm/r9nho4kXGxkFD8W3r9nho................................
E....I.3/3k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................uzcNaNaNaNE0kVf53iSIsoz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....7....22JZFbQVNpI.w4S.I4.........................
.Q...MU/46U..........YNaNaNaNS.EMaNaNaNady9cNaNaNaNqz.......Ma2j................
..dH./.......O3E..........2........wz...........................................
................................E....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........BnAnAnA1A/2........wz........Y1E.......Ua/2.....
..EC./...................z9........wz...........................................
................................................I....k....EHZtqNZ7rGjB4O...IjR5.
..........................U/4MU/4M........kAnAnAnAX/./..................2.2.....
...wz.........................................................................zD
.....................................................E.....3....A....AJOZ75Q6Z4P
WJaQo/kPr/...........................MU/4MU/4................./E........Mz9.....
...wz..........E................................................................
........6.2.....................................................}
{Titel: dome's}


ID: 0417 - Jewel

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....2....kZMFXgu.KxzapTMDXfOJ5E...........dBxWcnYhZz6isirL4LCzj
................................n2otiYWv//2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....k0.....M.0/.....Eh/...c.....E3.....gPu/cKt./mD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDvaS.eJCEUw1...............................kuUbz0E216zMBKesTJeOiD........
..UpMdWzJdetyiCstj.2l.mDU.....26..............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................4....k1.
.....Ksulz1.......kz.cvsw1EV.66.U....E1....C....7/...E3...kzzzzz4....I1.....SF52
...U.iBgrdfeYFns....w1....6.2k/.zzzz..UtDALR4G.E6kKfVkM/6.2..........2EA8.klLS4.
.....................A........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................sYHC/.sU06sEOXupa1.j9Dfm9PTC0MQ.wAq
FXBjx7O9D..sU06sOs5g....U18UUXaTk0....Cc.0iky/9....sU06sKw5g....U18UUjqTk0....Cc
.0iiz/9....sU06s...g..EBeeWupanhIJZX.4rUwy5g..EB................................
E....AU.V2U.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UBnAnAnA1yzaaNaNaN4W1kJaNaNaNaXz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....wpIdt4B2/5PpB5.a/..........................
......U/.6..................ic1EoAnAnAnY3.YNaNaNaNkA.1.......czDCnAnAnAHM.A.....
...3./..................kz1.....................................................
................................1....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.................
........................0...............I.2.......E7./.......w1E........Uz1.....
...uz0....................k7lU.fQc3pzcjTel9RHWuDaNaNaNaNG.A........0./..........
............................................}
{Titel: jewel}


ID: 0398 - mengerhyper

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....9/...V1...w....26...UUJXXJPbx2.LCCJGA/3CAEDl.8Y/nQfynuEndXqR6gzIi6VhZNCYzj
................................jXE2FTVqmz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....UN/.../s.1/.....Ew1...00....Ej.....UOHxgGyvWpD/.........US0dkpXm1....U
z.EnAngD12../..........wz..................................I.....y1...sD...../..
.zHnAngDFCW8dYziMx1..........wokHlk71FcjA31dus7Uas1pUpl43g9KzAw8AIG.shjD8yyaQwZE
2untCcp7/UryyOnG8YF/vWpDe.....Iz..........EnAn.E.A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................B....k1.
....CKsulz1.......kzHwzzz1UU.Q0.x/...Q3...kC.......I4s3..P.F....6/...In4....SFbH
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.2AmzzzSi..UPAI91pRzj6s6QZJdbqz9..........Eo/CsDU./2.
.QHG9IPC2y1.T0x1LJhWz.E9VAWwWRzj2.EF...E.0..yGSQDrWgzg1vyaCGffpD.MlYZMNyhzP.2c..
Zzzz............Z/...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................6vKi0EUDx5EzzldO76.QqJT.tzDY79j.cJb
a0IzTh5eU0ULhd4EQsLKte6.ZpcS./bTVJLF.kehS02lypZPZ0UguCBEMw5bMN5.M1gm.lqTVuba.MsO
/02kzBJEt0kday8E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....2..F2E.....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/...6nQh/..............................
..U.......kNaNaNaN4/./.......UzDaNaNaNaN..2........ozAnAnAnAnAzjoAnAnAnA.z9.....
...ozcsZi7lU.HxDuvbOwGrYcyXNaNaNaNK../........zD................................
........................}
{Titel: mengerhyper}


ID: 0390 - Greek Temple

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....9/..kc0...I1...2U...kWGN4VhWZ3.rUg4QZCBEzjIOcOiME1G.A/ZYA4cXV8.3/YmYqHGC/k
................................Moo8mub9J.ocjJw2s/vl.ZY........E........y.2...wD
...Uz6/....2..../Mk1/.....kQ0...J0...2E2.....MqAEtbW1MnD/.Uyhz8E..Ez0dkpXm1....U
zUEnAnYD12../2UNaNaNaNq..dNaNaNaNKzDaNaNaNaNuz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAngDcg6CPFBWYwfIPf4J6YrAzkbhJnbZYnejE6t99SWxUvvkRkVQlSTpyiwgbmAC/MnjtCySIHnR
nwfv/FhRsL67zuGA6TfMUEiDU.....oT1.........EnAnQD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDEz3uxw1....................................10kGEI....k1.
.....Ksulz1.....0.kz.wzzz1/U.66......62...UB....c....Y3....0....8....M1u...UJrzG
E22U.iVFwxDE./ozPM2Tzz7lz1..bIozzDjn...Fbf24LNvj6Eot8VlJqy1..........EkBQwDU./..
.6ijlhPRQ.A.p6nFzKe7.3kHyoe6nH/k2QH4z16E....EJLl4Nk4.vVeOqRjBH0E/M2ADtZgI.A/0kZz
.02...EZtBgiOo/k.43WxQknb.I.z2zvN1B3.5U.8.kzzzD...........k7....................
/6U0.wzzz1...................................wjzv1Uzxfjv86lzanA.zvTzbXvC........
.sSBNdiqx0kzgbhrj9bwMj9.ibhVizeTV1OK.sSq4uCwyFjr41UvNPcv/wLsUa3.ibhVizpTV1OK.sSq
4uClz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fb7LNZBKNic4Qb/..................
E....AU.V2k.....3....M....UEplaMjV5.U.pPrJaQ..........................k/9.E07...
..........kZNaNaNaNyzUNaNaNaNayjoAnAnAnAH.2........wzE......../EAnAnAnAnI.2.....
................................................................................
.....................2.....3....A....AYQjBrQ0ZaFjl4N..pPr/......................
.....MU/4MU/4........IaNaNaNa7.EBnAnAnAnozPaNaNaNaNqzEnAnAnAnAwj................
.............................................a1knAnAnAnAXznZNaNaNat2./..........
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2.......U5.1......../E................
................................................................................
.........DsyneGrafix........................}
{Titel: Greecetemple}


ID: 0376 - Tasty

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....9/..Uv0...ET...2E....PXmU6QnYszoqD0m6MSV7ErPMKDEPZ9.2gxFo6rFy2.r2eftcpI8.E
................................ImFcWW7E/.2........Y./.........E........7/2...wD
...Uz6/...E8..../s.1/......l2...PB...2E......QO3Htn15goD/..lImuD...c.dkpXm1....6
.VUaNaVD12../2UaNaNaNa7../........wDnAnAnAnAny1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDscxYaFh5UxPa5F4aJ11FzqFoNj1eaufDlkoWFYPppvfr/YWf7au1zs..wqWJW1qj9/5fKSS9
2x171xzCXn/Mz8tjTw69x0ljU....8YQ2.............kD.M....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................lImuDV/....x/
.....Ksulz1.......kz...../.U.66......Q2.........x/...o1....A....c....MXx...UiJ5Q
TQ/U.08cU06cU08U.....yzzz1..Gc..zzzz...Fbf24LNvD6Eot8VlJaz1.2gtfpsZpz.02Q.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz...........32WMx9nAu...MQAejXn/.tVClq0nTd.k.cPq5LQy0.I..c..
0RH9...Fbf24LNvjbBL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E../.EkAl2U.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........EbNaNaNaq0.3.......d0EnAnAnAnAny1........wzcNaNaNa9y2E................
................................................................................
.....................k/..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................cAnAnAnA1zD8nAnAnAnZz9OaNaNaNOwz...........................
................................................................................
................................0....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......nAnAnAnAyznNaNaNaNE1./.........E........kzXsWwMY
.MLsz0....................EKu1R/prmmzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1.......U9./..........
...........................................5....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................UNaNaNaNewz...................Gz1.....
.......................U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: tasty}


ID: 0325 - Hexamod

Mandlebulb 3D parameters by Philippe Jacqueroux
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....9/....1...w....2U...EyTiy.7QbqzyHZCctPmI/Ehl1hE0Tq7znGehHYiEA.zY99IvZn1Hxj
................................a8L4T6mJ3/oipKzu7rhY.hr1................S/2...wD
...Uz6....EE..../ck1/......3L...C0....E3.....s98Z0gbNLkD/.......d/EM/dkpXm1.aNaN
z.kX0LDD12../2UNaNaNaNaxz.................................U0.....y1...sD...../..
.znX0LDDP4enQzq2mi1ZSj52rA42z0..........284m04XqKv1e558LgHHSv.esMD2EH/lDU8Cq1/oI
EwvxONh.I5UgvGcM69MAOPhDU.....2EA.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD.0Fyyw1.........................................D....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6......61...UB....m....c3...kzzzzz3....YJB..U2w/5I
...U.erolzDjTCszuBRwznvb10...s..enTg............6odIWOorVyH..........EU74lD1fk1.
.oGwSTlF2z1.chHYiEA.z.UWufjQpExj/6X0.EG7f...mIqp.taszs/pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................Ex6E.EfpQGfN20526..N72ENBhEID02.oOB
boOOXxzz11kqPHmqZt5pX./.hKn7hufTID02.oOBbou/zFx6E.EfpQGfGx5pX./.hKn7hetTID02.oOB
boOizF7V4/.NOJ1N..EfpQmJsxFK0/IGIKIfpQmJIcqqPHml................................
E../.AU2V2E/....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/kPrJaQ..........................k/..U/4MU.
0....................LsuFVf53CyDnAnAnAnAfz1.............................y.2.....
..cJ./..................kz1.....................................................
.....................A.....3....7....gqPXVqLXJbMZ/..............................
........4MU/..................zD........kz1........wz........6/k..........A.....
...sz0............................cF./..........................................
................................/....E/..../....TBINgFLOXpoPYJ4.................
........................................kz9.....................................
................................................................................
............................................}
{Titel: Hexamod}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs