A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Peggi Wolfe

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Peggi Wolfe Mandlebulb 3D parameters by Peggi Wolfe Mandlebulb 3D parameters by Peggi Wolfe Mandlebulb 3D parameters by Peggi Wolfe
Mandlebulb 3D parameters by Peggi Wolfe Mandlebulb 3D parameters by Peggi Wolfe Mandlebulb 3D parameters by Peggi Wolfe

ID: 0736

Mandlebulb 3D parameters by Peggi Wolfe
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...M7...W/...2A...kUAMbiiiA8.zbMFFFH/CAEQT9NXkQN0.wFVl7bjOXvzuia7woZ/G/k
................................0d.21ye8Uz1........Y./.........E........2/2...wD
...Uz6/........./M.13.....EqP...O/....E4.....2vTvvveLnpD/.ETi8sD...wzckpXm1.OaNa
z.EnAnAD12..22............................................U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDmGAaiwNukwX9tfBGKLtMzmIcwjT6U5pjOtwcuDv9XxntQxmsmNmFzEU6SU7k7/pjD0LVMTtV
HxHqo.riGO6Hzmi37C3oj5qDU....yXLL/........EnAnoD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ETi8sD7....k1.
.....Ksulz1......1kz.wzzz1.D.s3.H0...A3...UH....S0...A5...k5....t....UHB....vN5g
...U.0aZczDnnatzMg2czX6dE1.60c..zrhe...wQOr9PEzD6YqulQA8SzP...........078.Emm75.
.wUmc2beYz1..u68Yrpuz.........../IW0.MKQt/..kndRjg/pzslYEkti4xyD..........E.Zc..
wNJG..UXkJKZSOzD.SyqwCg7mz1.PLXVS/k..Lk39sD4TI0..670ymB0Ez98GQuny2R0.1.3qx6j1Kyj
JEX1tPH7I...XPvPrzxtz.Ea5FIEc3zD.2KIcmd5L.A..Ix821kuy8xuGNVneq0.vXzjv5I95511.sTo
wujazolUW/ElSPgr4C3../6.7vxtbLDOwnUB.kTfvmzpy/.E.0kePvjzPw5../6.fihzyTrT..2U.guq
yvTiz/.E.0kePvjz..EHwpnNzz/E..Y4yzXAXB4Jxz3..gP3................................
E....AU.V2k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
...................wz.........zD........sz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....9....QINiJaQVl4.mJqHaNqQZF5BY/..................
....06U.06U.06...............E1E........Y.InAnAnAng/./.......U.E........kz1.....
...3./.........E........kz1....................E........kz1.....................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2........wz........E0E................
................................................................................
............................................}
{Titel: PW 13 lanterns multi 2 sqr of War of the Junkyard Worlds by mcimages}


ID: 0579 - Will You Mandel Me?

Mandlebulb 3D parameters by Peggi Wolfe
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...7....26....bON6Jtlu3.TZLFE.uIk1EoIuQ/t24rzPiEbD7OKyZzqwR5U4Fd7.k
.................................sJg9W0hlz1........A./..................y.2...wD
...Uz6....kA..../M.1/.....UG/...N.....E3.....knbmGfcKdoD/.........UZ/dkpXm1.OaN4
z.UaNadD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDOTZWwg9ZvvHO6jU.h0wMz.EMJCf7MOWjScPYnHj4Vx1fycIp39yxy0g99oXq/DpjNuoyuoMk
HxfaWehDvGtuyEL8YVuBP2qjU.....Iu1.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................3....k1.
.....Ksulz1.....N.kz.wzzz1...c9.I....61...kC....U0...s/....4....h....I1....UU7T1
..kTz/aZczDM6/nzMg2czX6dEzD.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58izH...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../.V0.sXTL0..2RiGMQZhzu/Fbf24LNyD..........E.lc..
Zzzz/............0...................2U.8.kzzzD............8.............. ......
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff..Hak.0At.0At.WGplKOVtK9GZaPbBbA
E....I.//3E.....I....k....kEjpKPVZYFH/kPrJaQ..........................U1C....6..
.6U.0.....UaNaNaNaNazeNaNaNaN4.EBnAnAnAnQz1.....................1QxckpX0ry1.....
...wz........UzDsuFVf53iKz9.............................kz1.....................
.....................2.....3....B....AqPgJLPiBLG4B3.............................
....C.....U.....0....AaNaNaNatxD..........EBnAnAnAnuz6nAnAnAnc.ENaNaNaNaZz9.....
.....QaNaNaNaH/E.......UE.A........2.pAnAnAnA1yD..............................zj
................................/....E/...U1....XJbMZFLRWJKG4B3.................
..............U1....1AU.........OaNaNaNaVz1........wzAnAnAnAngxD........4.2.....
........................6.2...... .......................kz1........wzcNaNaNaNawD
........kz1........../....................E.....I....k....kNZ3aQmYYFH/..........
......................U1C....6.............BnAnAnALD./.......o.EnAnAnAnAtz1.....
...............E........kz1........wz........s3EOaNaNaNaNzXaNaNaNaNmz........s2E
OaNaNaNaty1..........................................2.....3....7....A3QcBIMbJKG
4B3..............................sU1....06U..........YNaNaNaN0/E0.......EzHaNaNa
NaNqz0..........OaNaNaNadzPVf53iSIstz..........E........e.2.......kB./..........
................................................................}
{Titel: PW 1 gold of Playing IFS challenge by Pat Zonche}


ID: 0521 - Radiator Warehouse

Mandlebulb 3D parameters by Peggi Wolfe
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...S....IA...EqmiAxZm7/.96x/eJbL.4Enb0AFz7rYwP08VodlcD3.lzbiJFIrZzj
................................Ngvj5yHEE.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....ka..../M.1/...........4/....E3.....E1jrVhcjmmD/.kFs2xD5.jo/dkpXm1.aNaN
z.EnAnAD12../..........wz................................2U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDQSwWUcvUpwnNaNaNaNqovqJfdLVvT4ajAoIeM1bVSt1TguuJiGM7zwNamwZXV8nDe025YM9c
Ftn1n8AMC4eAzCbYULZf2KmDU.....IFY.............sD.6....sD1.G.0...................
.............oAnAt1...sD7H.Dzw1...................................UI73xD6....k1.
.....Ksulz1.....40kzFwzzz1UX.63.r0...I3....6....m.gO469..g.7....U....Y1...kekl52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90.6Vc..zzzz..EbG7eFT5uj6odIWOorVy1...........U.8.EymnC.
.Eot8VlJqy1.kndRjg/pzC........../EW0.UZNq/..2RiGMQZhzGVAZRBEi7yj.gM3ZaYq1zP.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ck5eP./cz9..........YF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2./....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M........EnAnAnAnA..pAnAnAnAHxjcNaNaNaNA.YNaNaNaNa../..........................
...............................................E........kz1.....................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4................U.ENaNaNaNavzXNaNaNaNq/./........zD................
................................................OaNaNaNa2.2........xz.........zD
................................2....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................M.oAnAnAnAngzszzzzzzzzzD................
................................................................................
............................................}
{Titel: PW 3 map SierpHilbert}


ID: 0505

Mandlebulb 3D parameters by Peggi Wolfe
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....61...M7...Z/...IA...UnRUK5vzz5.5gBkwthpI3EwBJ1Raaq5zPMb7/j8vyFzCQhBXNyqo/k
................................2fl6AVQzK.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6........../M.1/.....koq...3/....E3.....c.XgHFvftlD/.kFs2xDO.EM0dkpXm1.OaNa
z.EnAnAD12..32.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDxRJPf9p.VqfK8cTCkbJGzwbnPZfX2HbjOdUyt.TK7x99hATKIOzuv6fmNgfX2HbDztwKtu6l
otng8bliCGARyozbNT1wNZoDU.....ImY/............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sDvSYfyw1...................................UI73xDB....k1.
.....Ksulz1.....4/kz.wzzz1kP.w4.a/...61....C....7/...27...UF....k....U0s....wFTW
..kTzl7QAxDbklozFOBwzr5NFxD6Vc..zzzz..ksU0HE4G.E6cJnvZa95.A...........U.8.EymnC.
.Eot8VlJqy1.kndRjg/pz0........../EW0.UZNq/..2RiGMQZhzuVAZRBEi7yj.gM3ZaYq1zP.2c..
1GNd..EbG7eFT5uDjBk5eP./cz9..........YF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1...................................A6NG/UtZDitBcVLFG7.LxbU0u.BFWdS.kRr
PrRjA/4cP/EaWadciEpdNO9.4zPnBzxKPZ3P.AXAvgXVXNJZT/UAKRXJPgaGOV4.30NaNOdQ.Wcg.Q.0
8c.GupYOa/.LYB4N..kjNJWQeemKD87UIJ3yhSnhszrjNJWQ..Hak.0At.0At.WGplKOVtK9GZaPbBbA
E....AU.V2k.....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/..rJaQ..........................k/..U/4MU.
0.........EBnAnAnAnqzMOaNaNaNatDRzrWPsOuWznAnAnAnAnuz0......kF2E.......U4/2.....
..cF./........zD........kz1.....................................................
.....................E.....3....9....QINiJaQVl4.HJbQa/..........................
....06U.06U.06...............S/E/.......MzvAnAnAnAHxz0.........E........kz1.....
...6./........zD..............................................................zD
................................/....E/...k/....1JbMdBKIp34R..Uqh/..............
........................................kz1........wz.........zD................
..................................EI.5iSIsuFV9zDaNaNaNaNizHOaNaNaNazz...........
........kz1.................................}
{Titel: PW 4 Platelets1 by Keith Anderson}


ID: 0470 - Bumpy Pyramid

Mandlebulb 3D parameters by Peggi Wolfe
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....61...M7...D/...2A...kAW6dOyUk7.Dcxhe.naK9EiVGo4QEB1.Ak/V/NH5P7.FvyiDN0U80E
................................RXIi/s2a6z1........Y./..................o.2...wD
...Uz6....kZ..../M.1/.....EdJ...R0....E3.....6HBkaX7klqD/.kFs2xDJG3I0dkpXm1.OaNa
z.EnAnAD12../2........U4./................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDPx3zARd4UxX/Z80tejBQz44ewH.ZkJrDyAAI.2wwux10.qpE2/9MzMBpi1GIwlojPMwrTu1i
Ex9jLVu/XDJRzIqp9XfCL7rDU.....YpK.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sDnRhmzw1...................................UI73xDE....k1.
.....Ksulz1.....x.kz.wzzz1.U..6......61...EB....e/...U1...EB....4/...g0.....w351
HhoTzl7QAxDbklozFOBwzr5NFxD6.c...1Ak...UCW0tRhyj6.cXcESLfz1...........E28.kqYG8.
..BC4POwoz1..u68Yrpuz0............V0.sXTL0..2RiGMQZhzu/Fbf24LNyD..........U.lc..
Zzzz/............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................A6NG/UtZDitBcVLFG7.LxbU0u.BFWdS.kRr
PrRjA/4cP/EaWadciEpdNO9.4zPnBzxKPZ3P.AXAvgXVXNJZT/UAKRXJPgaGOV4.30NaNOdQ.Wcg.Q.0
8c.GupYOa/.LYB4N..kjNJWQeemKD87UIJ3yhSnhszrjNJWQ..Hak.0At.0At.WGplKOVtK9GZaPbBbA
E....AU.V2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....................................
..........kzzzzzzzz/./..........................................................
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S....b/ENdF4.................
.Qk0.................oAnAnAnAXzDRaNaNaNaNyvAnAnAnAnxz...........................
................................................................................
................................3....E/...E/..../7oPspoPY71.axaQh/..............
............5....MU/4MU/........nAnAnAnA1.2........wz.........zD........kzXaNaNa
NaNez0.......13kLD8Qxckpvz1.......EI.5iSIsuFV9zDaNaNaNaNiz1........sz...........
........kz1.................................}
{Titel: PW 4a map of Bak'tunShift1 by Keith Anderson HQ}


ID: 0461

Mandlebulb 3D parameters by Peggi Wolfe
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....61...M7...w....26...ktx5zFpqv0.bAtOaeeIBAEY8.OJLgZ3.oLAD.Y8KHxzGuMwGMeYywD
................................ml2GLCBDlz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....Ub1.../M.1/......E0...61....E3.....sW.5WYi7FoD/.........U31dkpXm1.BnAH
z.UaNadD12../2EnAnAnAnAtzoAnAnAnAnyD......................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDoJ5ZC1F3Ox1ZpSHV.mdLzEnkg5cDFKnDbnOcTaCBRxPwgR7ctdPJzsARqsoQg5pDs2JkhmCF
3xXe7CGZ3sgHzmq.z1Q7.6qDU.....oZG.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zABjvkkdbSgFqVPLSC..........................J....k1.
.....Ksulz1.....Oyzz..3pl1UX.I..40...Y1...U1....7/...o1....F....6/...In9....SFTY
...U.OMtu55iSvTtQEdfZ50Lq/6.nc..50Ry..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........6....................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8.............. ......
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6E.F2U.....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/kPrJaQ..........................k/..U/4MU.
0.........UeAV3uuNvyzIJJJJJJJJyDem2Kcfbhfz1..................O2E.......U4/2.....
..cF./..........................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S.o4.........................
.Qk0.................AnAnAnAnQ.E........Uz1........wz...........................
................................................................................
................................}
{Titel: PW 2 no map dirtydozen2-polyps2 by Keith Anderson MQ}


ID: 0405 - Blooming Bulb

Mandlebulb 3D parameters by Peggi Wolfe
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...u1...U1...I6....WcBmNeZL6.TmBaJO61CAEXI.SD5jgE.g2f4PuWehBziKPztD0Zj.k
................................TDyFzsl.bz1........Y./..................Uz1...wD
...Uz6........../MU0/.....Um0...E0...2E3.....MN8aCprYtpD/.Ew4NtD...m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..02EnAnAnAng../................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDtEbYiSONoqPboZFITHaLzIl425n3aXcjWkAbOajl4x9UX64BoLlVyG.99TT.ikpjg.48u5U9
Qxv7CYMUBSeQyshtnWNy4PoDU.....Y90.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kWll0EO....k1.
.....Ksulz1.....lyzzYkPnI0Uc..E.80...M1...k6....K/JK5o1.ELE6....2/...IHB....SN5I
...U.WHOZWtXZJomOqgr.fddH16.2c..zzzz..EbG7eFT5uj66gJ7KDgdz9...........E.8.kzgG6.
.odIWOorVy9.R8Zc4xRcz0........../6U0.YnFP/..H0/bvOonzKUkKZMxkayD..........E.2c..
zzzzX/.U........z16..........0.......2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................gkQG.......4f0..02.zzDUzrMJo1w0....
..U4yhcCQ0......VtLNPM7......geT/NVa......UwyBN6S.......uwrYVs/......6sTH4W5....
..EmzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....I.//3k/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........U........wz........Eyj........oz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........MaNaNaNalzD........UzvAnAnAnAHyz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...E/..../7oPspoPY71.....................
............5...................oAnAnAnAnzXaNaNaNaNtz........g.E........4.2.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....A....kL4x4PYZaPbFJNo7LM934P
ZZ4N..................U.0..........................wz...........................
...wz...........................................................................
........................................Soldeus/TrentA..........0....YYPoJqNZ756
ExqRZ75.........................8............................E/E................
................................................................................
................................................................}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs