A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Paul Griffitts

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Paul Griffitts Mandlebulb 3D parameters by Paul Griffitts Mandlebulb 3D parameters by Paul Griffitts Mandlebulb 3D parameters by Paul Griffitts
Mandlebulb 3D parameters by Paul Griffitts Mandlebulb 3D parameters by Paul Griffitts Mandlebulb 3D parameters by Paul Griffitts

ID: 0997

Mandlebulb 3D parameters by Paul Griffitts
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....k2/...V1...61....U...kJmNi6qPotzWf.OI3Za.4EPnzqYO6y..QlAevQ7kG5.zpq7cf.cHrj
........................................Q.2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...E3.....MU0/......lD...l.....E.......qgLPale6nD/.......AzzF0dkpXm1....U
./kX0LDD12../2EQxckpX0LfzMaNaNaNatuD......................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnoDxdobOZa.Vwv/9T9sDML9zu7o4fTY9mmjS0hlu5tWQw1PxYHb8W98zobGTeJO02njZuA4vgfC
nw1KWSko5FX7zuWPt2Rth5wCU.....2G3.............kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................r....UA.
.....Ksulz1.....mzzz91UEV..R..E.a.....3...UQ....E1QG5s4..UkD....2/...2H7...UJF50
...U.ydel0UeYF18TeOgIc8No...2Ylzzzzz..EbG7eFT5uD6UNAT2kY6zP...........k.4xzzV5C.
.sAueCNb..A.hE2Jv5G0.B..........U.WFz9Smj0..H0/bvOovzSF92FpyVY.E.sgoHKhlky161Qoz
.1Ak..EVjiO8eGyD.KsffaWe2.2.3C6xcmoDz.E6XwTwYHC..MJOyyyDuz98hE2Jv5G0./.MP5pImLxD
J.l6yDY4M...iAKdHqX/.1kydEYwFr/k.coXWR9IKz1...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E.E..ME/F3E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.EaNaNaNaNyzMNaNaNaNuxDaNaNaNaNA.2......UtL./......Ue1E.......UN.InAnAn
Angzz........Uxj........syvAnAnAnAnqz........Uxj.......Td.2.....................
........M.2..........2.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh/..........................
.Q..4MU/....Bak.1AU..MaNaNaNaV/EBnAnAnAHJ.gAnAnAnA1vz.......FP4E.......UH.2.....
.UHO.BnAnAnAX42E..............................zD.......EV.2.......s5.1.......szD
.......Ia/2........6./........../....E/...E/....FJLMY7LMoB1F....................
................................gNaNaNaN5z1.......kzzqAnAnAnA9xjOaNaNaNa7zPnAnAn
Ano3./..........................................................................
..........................................k.....I....I....kLHZaP//5Qmx4S........
.....................6E./2E........................wzAnAnAnAn34EbNaNaNaNSznAnAnA
nAnyz........Uzj................................................................
.....................................................2.....3....2....wZHZxqIl75K
.YaPb/Esu/...........................................MaNaNaNalzDOaNaNaNahz1nAnAn
AnArz........6zj........sz9........................................wz.........zj
........kz1.....................................................j....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U..........................I.YaNaNa
NaV4.PaNaNaNa7yD........kz1.....................................................
.........................................................................../}
{Titel: Feb 18 Untitled 2d}


ID: 0885

Mandlebulb 3D parameters by Paul Griffitts
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....k1...61...2U....a/ytD3STszyOGxLwsf.4EO/MIFGyS1.g3gmjZYJl3.X2fkh0vB8rD
........................................U.2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/....2.....M.0/.....E66...R/....E......omEQgisq6nD/..........G0dkpXm1....U
./EnAnID12../2EQxckpX0LfzMaNaNaNatuD......................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnoD4c5OWOKEhvfM9V4CxuOkyWK1Gxyrk6nDhqZtJXxP4w19Yg.B5xTAzuT7ySzN54bDMbbAmFJy
lwndwfkgVXa/zMO1rUfJKqiDU.....2q9.............kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................f0...UA.
.....Ksulz1.....mzzzIwzzz5.U..6.a....M2...U8....m..06c3..UkD....2/...2H7...UJF5/
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........U.8.UkG85.
.IFcRtBvvzP.hE2Jv5G0.D........../6W0.Yei01..sKtn7mv/.plD4Tgo8ozD..........E6Gc..
BhZK..kYEkti4xyD.Got8VlJaz9.PLXVS/k..LE382U9Zo/..IVD1wdm.z186ZpR2jT../.sKs1X4/.k
J.l6yDY4M...iAKdHqX/.1kydEYwFr/k.coXWR9IKz1...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E.E..ME/F3E/....I....M....EE0x4SK3aQtBpMVlKNoE4.......................k/..E.....
...........aNaNaN4WwzoAnAnAnAZvDnAnAnAnglzXNaNaNaN4gzAnAnAnAH1zDaNaNaNaNXy1.....
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................AnAnAnA1Q.E........kzHnAnAnAn0xz...........................
................................................................................
................................/....E/...E/....FJLMY7LMoB1F....................
................................cNaNaNadWz1.......w2.rAnAnAnAHxjaNaNaNaNWz9BnAnA
nAHxz...........................................................................
..........................................U.....I....I....kLHZaP//5Qmx4S........
.....................6E./2E........................wz...................kz1.....
...wz...........................................................................
.....................................................2.....3....2....wZHZxqIl75K
.YaPb/Esu/...........................................AnAnAnAngzDOaNaNaNahznAnAnA
nAnsz........6zj........sz9........................................wz.........zj
........kz1.....................................................j....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U..........................6.YaNaNa
NaV4.PaNaNaNa7yD........kz1.....................................................
.........................................................................../}
{Titel: Feb 10 Arabesque 27 1 map276}


ID: 0457

Mandlebulb 3D parameters by Paul Griffitts
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b....kf....x/...h....2U....x3VgcIawnzIBC59FWmw6EmWY24qUWpzfh.Zl09nU0.ZAEE60N4zxD
................................XBdjMahT202........A./..................t.2...wD
...Uz.....k1..../M.1/......OI...4/....E3.....kX1UXq8.ChD/..........m/dkpXm1....U
z.U0LDGD12../.........U/./..................oz1............u1....y1...sD...../..
.znX0LDDLO4rCzh0GvfmdUiokxOfyqiF/It4nYmDKrrFkrcW8wX/CFLll238zeZewHRSs8dDlVTgWQsH
cwHD/HphSac0zwF93RQ/W7hD......YYV.............sD.6....sD..E.0...................
.............oAnAt1...sD....z.Lvm..2i91.kuiA..pvm..wj91.E0jA..Hwm.......B....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz5.U..6.P....61...EB....50...s/....F....6/...I1.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe...Fbf24LNvj4.cXcESLfz1...........U.8.UQgk0.
.AL9s6JkUz9.2RiGMQZhz............EG4zzTpz1...........s/..........IjEmoKxOzP/Yskz
z1sz..EWq31bho.k.S60N2G04z1.LgBpWlzqz4./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E.E..I...../....I....c....EMh3aSdtqN7NoI.................................MU/4...
..........kSIsuFVf5qz....................z1.......U9./................../.A.....
...sz.........yD........kz1........3./..........................................
.....................2.....3....7....A3QcBIMbJKG4B3..MoI........................
.sU1....06U..................c/EaNaNaNat5.2zd4joB746z.....................kSIsuF
Vf5Vz.........zD........U.2........B./.......42E.......U4/2.....................
................................/....E/...k0....FJLMY7LOXBLG4B3.H/..............
............Cs....U...U.0...............6.2........../........wD...........vFVf5
3iSgz0........yD........kz1........wzcNaNaNaNawj.....................cNaNaNaNawD
..........................................E.....I....c.....IjlKS4x4PYJ2ShALShZYF
H/.......................MU/46..0..................yz.........yjj7lU.fQ6H.2.....
...................................0.VF92FpyVY.E........A.24hE2Jv5G0.dNaNaNaNavD
OaNaNaNaty1........wz................................2.....3....6.....pPgZbFjl4N
hALShZYFH/..........................4MU/0............MaNaNaNa7yD................
..............................................zD........i.2.....................
................................................................}


ID: 0449 - catacomb

Mandlebulb 3D parameters by Paul Griffitts
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b....Es....j0...ET...2E...khAk4HW7PszSIuBcTvyY8EtdN.iwsTT.wIPC04OoZ1.z6AbciIWivD
................................aT/FWUYZsz1........Y./.........E........7/2...wD
...Uz....cz4.....ME0/....6.r7...F2....E0.....YFxmfhI7ZpD/.ElGOnDTzzb1dkpXm1.....
./kX0LDD12../2.........../.................................u1....y1...sD...../..
.w1...kDTdP3LqEPnj9A9PeaAmNIz2T9k214Z6pjq8GpzGJsFxH99b/qbYOGzYoLipG1cXoDp8GpzGJs
FxH99b/qbYOGzeoLipG1cXoj.....5IL/.............kD.2....sD/2E.0...................
.............oAnAt1...sD....z.Lvu3.2ifL.kuiS/.pvu3.wjfL.E0jS/.Hwu3EL2D5EV.....x/
.....AQxcz1.....0.kz.Mita1.U..6.L....62...EB....o/...EA...k3....8....kHB..EiJFD2
...U.0aZcPCM6/XtqxNoavuZc0..0Ylzzrhe..EOf5nlcsxj4.Dbqxm4Iz1...........2/8.EBl35.
.ILTHJK33.2.qK2hqVq../...........6X0.EW7./..R8Zc4xRkzuFbG7eFT5wD/gM3ZaYq1z93b.lz
Ty7..../Quoh5p/kB/vXkwIOA.A.5BDLysJpzIk2I2EITs/...6sz9bjQ.A89CKgCs75.1EIwS86SBzj
/6V0.cMJH........................6wTJHz2Vz1..Y4Fm.kChklCrl.lAG4.sMHBsIJ4QjAr.stT
Mt7fa6gYZ/.VcJ2Vj6nMFJ0......sEEdFYA.gH9QgH79R6Ou.k4NQl4Jg3r9nB.Sy5KSCzOqhJG.EV2
DEF7stMSN/.3F./3..ULxoGFwm/r9nho4kXGxkFD8W3r9nho................................
E....M.....1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz........s0kQxckpX0Ljz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....7....22JZFbQVNpI.w4S.I4.........................
.Q...MU/46U..................U.E........kznAnAnAnAnoz...........................
..UH./.......O3E..........2........wz...........................................
................................8....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0..................UA/2........wz........Y1E.......Ua/2.....
..EC./...................z9.....................................................
................................................I....k....EHZtqNZ7rGjB4O...IjR5.
..........................U/4MU/4M................62./..................2.2.....
...wz.........................................................................zD
...........................................................3....A....AJOZ75Q6Z4P
WJaQo/kPr/...........................MU/4MU/4.................zD........Mz9.....
...wz..........E................................................................
........6.2...................................................../....E/...E.....
TB3QcJaQZNoPgFKOiRKA.......................0............................Uz1.....
................................................................................
............................................................................}


ID: 0324

Mandlebulb 3D parameters by Paul Griffitts
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
b....kf....V1...ET...26...ETj5uEBKQ/.L0JWbgSPM/EhPhvH2yLuz1eqbPrU81uzwKdhhnVuE.k
................................PtFkPyN0v.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz.....U4.....ME/m....6kv0...V8...2k2.....EIHtFBUEqlD/.EewsFE...m/dkpXm1.OaNa
z.....kD12../2...........1.........k..........A............u1....y1...sD...../..
.wHnAnoD0xkkbEJ5Dw1uLbKaFuv3zaY/dceD30kjTBOnodcjBwHKo.V.iM62z.vyLoJDxBljYHsqBMDF
Iw1p5byDlO4yykpeFYVkXGlD.....5I70.............kD.2....AE/.E.0...................
.............oAnAt1...sD....z.Lvn9.2iDj.kuyw0.pvn9.wjDj.E0zw0.Hwn9EewsFE7/....x/
.....AQxcz1.....wzzz.Q7Vp/.U..6.......3...k8....B1...20...kH....s....I1.....V0D4
...U.yoPxRNEGd3VmoH7pNSrJrD60c..mN5S...........U42mAzlLq0.A...........k28.kYjd2.
..........6.R8Zc4xRkz...........U6U0.YnFP/...........uFVjiO8eGyj..........E./c..
nc1D...8YqFpt/zj.qdIWOorVy9..........IU.LsDU.0...YgWJpWN1.A82SHzq9LTz..HMGEklqwj
J6X0/En4K...IokqCbPyz.E6kEL9SByD.IjeNW6mD.A..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5.....................................
E....A....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kAnAnAnAnwz0........yDK1VNYk6Ylz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4.................................
4MU/.................MaNaNaNah/E........I.2.......E6./..........................
................................................................................
................................0....E/..../....TBINgFLOXpoPYJ4.................
................................OaNaNaNaNzfaNaNaNaNez0..........................
................................................................................
............................................}


ID: 0316 - Suspension

Mandlebulb 3D parameters by Paul Griffitts
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b....Es....V1...o5...26...kkRCo9gULozCZiJZ040o3EuzRAhbA.JxX0wsfKASCOzAHTkVaEgQ.E
................................xqqqqqqqqz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz.....k5.....k.//....6UuA...Q0....EC.....Iuw08aDngpD/.kK0/IE...m.dkpXm1.nAnA
z.EnAnID12../2UNaNaNaNa1.1.......M/k........E.A............u1....y1...sD...../..
.w1...kDM8mN/5wCHx1qEoWj/jnIz0..dToiZIAjYrBJod1B9xX3kICSuEnGz6yizcr1vApD773.17YA
9x99u/tF07nGz0/JUvzQwApD...../2q0.............kD.2.....E..E.0...................
.............oAnAt1...sD....z.Lv.A.2i1k.kuC.1.pv.A.wj1k.E0D.1.Hw.AkK0/IEH....ET.
.....AQxcz1.....S1kz.wzzz1.U..6......61...EB....U0...s/...Uszzzz9....cHB..UXRtbh
..EqL0aZczDM6/nzMg2czX6dE52.0c..zrhe..UoK/nl2xvj4sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6X0.EW7./..fjrwdvguzsllrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP./c..
nc1D...wQOr9PExD.W0dRIRSkz1..........IV78sz7fQ2..MY.SUS/4.282H0Wkq1..1.9U4O1b.xj
/2V0.ArQn/..5T51vojoz.UdHkZgHDzj.YGG6KUpdz9..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.kqPpFqQcZqNc/mOZZ56blqPrtWOkR4.
E....A....E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI..............................U/4MU/
4M................A../.......4zD...................iz0..................Sz1.....
................................................................................
.....................U.....3....1....wJEh3aSdtqN0x4SHBJFm.......................
.Qk0.................oAnAnAna0zj........My1........wz.........zD................
................................................................................
................................8....E/...E/....7FKNnNoPmpKRg34.m/..............
........................................kznAnAnAnAnez...........nAnAnAnA1z1.....
................................................................................
............................................}


ID: 0315

Mandlebulb 3D parameters by Paul Griffitts
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b....UL/...u1...w.....U...k6mJ0q1By5.zCex7wm/s3EKvrrg.A.kz16TUDCYytly...........
........................................i.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz.....EB..../M.1/....AUc7...f5...2E0.....c4Lwoj6ZelD/.EiN69Eteei.xa21e1.lJJA
.7EnAnID/2../2E8QxckpX0../................................U0.....y1...sD...../..
.w1...kDmTN9c9iBOw9mQ0auWPX4zW2bVezzzzyjYsAIxzzzjzXmhwudnNOYw6mWUdisqcljTcRAXvMS
3t17C1JzzzzvzWNehUisqclD....UynhE.............kD.2....sD.2E.0...................
.............oAnAt1...sD....z.Lvt9.2ibj.kuSy0.pvt9.wjbj.E0Ty0.Hwt9EiN69Em....k1.
.....AQxcz1.....I.kz.wzzz1UX..6.z....E1...kA....U0...M0....A....c....2H....UiFzX
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1..0s..zrhe..UoK/nl2xvj4.Dbqxm4Iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....A....E6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wzMaNaNaNatxD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....4....2YEjVbJV7LSHBKMgJaA........................
.Q...................AnAnAnAn2.E........Uz1........wz...........OaNaNaNaty1.....
...../..........................................................................
................................/....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................2.2........2./......../E........kz1.....
................................................................................
............................................}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs