A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Kusunoki Masashige

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Kusunoki Masashige Mandlebulb 3D parameters by Kusunoki Masashige Mandlebulb 3D parameters by Kusunoki Masashige

ID: 0998

Mandlebulb 3D parameters by Kusunoki Masashige
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/....3...w.........EAubI6zA92.XylFrv7xUzjAIn1Bv4y0.o/QixULIW..r0OApdBzC.k
................................KIywiUN00.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...Uw.....6U//.....Uf....B1...2E0.....UUciEE9c.oD/.kbk8BE...c1dkpXm1....U
./....kD12../2UIAIyh/AGwzC6PGk2bQ.njizAFXfBH4z1PTDfBKQdwz0U0.....y1...sD...../..
.w1...sDkXHihWvE2xXaYFZq/EZLzy7Y7fl1Z8nDJ7/IQsytBxH044WaWJZEzcFO4QJlXgpD28ZmFDpm
Oxv9UscheZKCzSa5IcbXc1pDU.....Ye..............kD.2....sD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kbk8BEL....k1.
.....Ksulz1.......kz.......U..6.P....o/...EB....m0...I2....F....8/...Ixz....SHTJ
...U.0aZc1.M6/1.03IB......6.1c..zrhe.cVoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz............10...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................UHMs/EcS7GcwqkzzzD.PcV4PwZ1zzzz.Qxj
eSxZTUDn5/EMMtHMPBmz.0..bLtGbn5Dz16..oMcXCuhLNt7P.U/12U/8vpwp40.BPNNBzWNsLM5.Ifb
9Kf8zVTVR.ET37FT...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.UIFUIYHIZ2JNtWOkR4.XJ46UQJHic4Q
E....Ek2l2......I....c....kEVt4Rj7LG4B3...................................U/4MU/
4M.................5./........zD........kz1........wz...........................
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S.MqQZF5BY/..................
.Qk0.................AnAnAnAnazDnAnAnAngKzHaNaNaNaXwz...........................
................................................................................
.....................................E/...k/....B3aPjRLMm7IRg74.................
................4MU/0..................wV.2.......Evz0.......cxj........Az1.....
..Qxz........LzD.......kpz1.....................................................
..........................................E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI.21.
..........................U/4MU/4M.................../........zD................
................................................................................
......................Cmdrchaos2012.....................}
{Titel: Dream Demon 2}


ID: 0735 - Wasp Nest

Mandlebulb 3D parameters by Kusunoki Masashige
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....X3...dE...ET...IU...kb3TgtAjb1.XkVY5WsZ43EDjQk50SCE.ojnarrwhH0.JlvBU.gKX.k
................................ru1g8tLpU.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...kz1.../sk5/.....k01...p7....E......QRGhe9OcRkD/..lImuD.....dkpXm1....6
0VEnAnYD12../2........M../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDcGfB9HqO6wnmJljf0VGFzIkkkaAUp.nDh3/E81af1x10OY0TqkE7zyhMoFWTDEnDJGOK22aQ
qwHOV0gsAOK8zspF1TCtk8ojU....8YLB0............kD.M....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................lImuDZ/....x/
.....Ksulz1.....o/kz.wlE0/.S.2A.Z0...M2.........l....s7....9....l....6n...kAV3L1
lU2U.0aZcz/M6/nEqxNo0tuZc0..5Amzzzzz...0.p4HE3zD6sTza3whiz9...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........U2V0.IqLE...np0CG3A..t/wQOr9PExD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..o5QA/kChklCDskYeJ2.sMHBsI75Uqei.stT
MttqfMvEo/.VcJ2VyX1aVt8.......cGC34H.gH9Qg11HZLf./k4NQl4N0aHvN4.Sy5KSaiPwesQ.EV2
DEFGt3cSl0.3F./3........zzlO5/nHyz1.....xz3.....................................
E....Ek.l2./....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.................................4MU/
4MU.......EnAnAnAnAvz........c0E................................................
................................................................................
......................0..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zDaNaNaNaNizfaNaNaNaNyz...........................
................................................................................
................................2....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................06................2........../.........E........kz1.....
...uz0....................k7lU.fQc3pzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........../..........
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C...4MU/4M..0.....EnAnAnAnAxz...........................
.......................U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: waspnest}


ID: 0723 - Virus

Mandlebulb 3D parameters by Kusunoki Masashige
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....X3...AK...w....IU...EmN3xZqsA8.15yA7BoBD8EeRqUTfAmmzHU9tUKpIj..dxj8A.z41.k
................................Md2cyrd5Qz1........Y./..................t.2...wD
...Uz6/...UtB.../Qk5/....2.z....A0...2E4.....2ibkcul4koD/Q......k8W.8dkpXm1....w
//....kD12../2k3kZy3Gvk..9xIcOkkLT/kjmWSflFL..Isk7hHoCT..1U5.oAnAx1...sD...../..
.zX0LD0DekxrqwuN6xHorOUDKfiTz80vY9vhmhrj2ICJzK.W0yXw801MDp2NzGd88KLDPwqDV.UrSVUI
mxPx4HeyHwOSzKWAmlmqYfrDU.....IWa/..ZX........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................C....k1.
.....Ksulz1....../...wzzzb.U..6.F/...I7...kB....O....o3...U5....8/...c2p..kd6R5M
4s1U.yzzzzzzzzzzzzzzzzzzz16.5YHzzzzz...Fbf24LNwD6kbvlrPhmz9...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../.U0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/.........E.2c..
zzzz............O....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................YwlL1UqIDZ7zzFgjKB.5i7.oszD1D9Z.wNf
VYHzTRQrD1EpaDp6QsbiBvA.3zfDa.bT4jhm.YPfnM0lyhxrR0UrETZ7Mw5rbS8.MXQIakqT8uvp.orW
.M0kzdvn10.j89X7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.EX9e/rN........................
E6...E..l6E2....I....c.....FjFKNX34OZFaQjtKG4B3...........................U/4MU/
4MU.0.....kTel9RHW4..dgZz/sRm3.EnAnAnAnAG.ok3ANcF2gmz........OzD.......Uqz1.....
..6B./.......Mwj........mz1.......UD./..........................................
.....................o.....3....8....woMo34OZFaQjtKG4B3.l.......................
.....MU/4MU/4...0...........UBzD.......Ulz1........iz..................Uqz1.....
................................................................................
................................D....E/...k1..../7oPs/3PVFLOiJLP.sqN............
............5.U/4M....E11Ak.16.........Uyz1.......ksz........4zD................
........................................................kz1..................CzD
..............................zD..........UA....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U..ok.1......9nAnAnAHgzcNaNaNaNCzDaNaNaNatS.2.....
.cGA./.......Qyj........o.2.....................................................
........................................................}
{Titel: Virus2}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs