A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Gillian Craig

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Gillian Craig Mandlebulb 3D parameters by Gillian Craig Mandlebulb 3D parameters by Gillian Craig Mandlebulb 3D parameters by Gillian Craig
Mandlebulb 3D parameters by Gillian Craig

ID: 0347

Mandlebulb 3D parameters by Gillian Craig
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b....Uk/...g2...ET...IE...ka94rKhMT6.f3QjgkMhSxDI3qyBV7TmzflmfD2v5DZzCsS.Mv/h50k
................................G47y1vhOe/2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...E//.../sD0/.....Uy4...G/....E0.....kYOoN0n6ShD/.U0RC4E...G0dkpXm1.....
./UaNaVD12..02kpX0LD8QB0.hyzzzzzLa1DnAnAnAnA1.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDNdvOcFPkDqXDA3l4OYuBzSzXTaZyVBaDl3e8TdFKev9tCFqWovpMyMjVrciPZSnD98pAgvKd
rwvgFCX.pJO3yurXlnZ4NdijU.....I6U.............kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....z.rb/A.2U4k.k0O.1.Jc/A.wV4k.E8O.1.nc/AU0RC4E7.....x/
.....CQxcz1.....K.kz.wzzzX.U..6.......3...EB.........k/....A....c....Exx..UbLL5g
c21U.08cUyDcU0uzzzzzz1.......Iozzzzz............4...........2gtfpsZpz.028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz.........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2.....z1.cU08cih...wD.U08cU862..kz..8c
U0Oqbwzzz1.cU08cAmmzzzD.U08cUadAzzzz..8cU0OSzwzzz1.cU08cnXrz....U08cUS8Tz1....8c
U0ukzxD....cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08ck.nBl2a9Wp4Q.65Ric4Qb/.Pj7b9Wp4Q
E.E/.E.....2....I....A....kL4x4PYZaPbFJNo7LM934PZZ4N..................U.0.......
...................wz..............................5./..........................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmZYFH/5PpB5.r/......................
.....MU/4....................U.E........kz1........wz.........yD................
........................Uz1........sz.........yD........Uz1........sz0..........
................................/....E/.........T73QjRrATF1N.U5.Z/..............
........................................6.2........oz.........zD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I.........kLG/rPrBnLoE4.gdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
..............................DG........................}


ID: 0329 - Pleats

Mandlebulb 3D parameters by Gillian Craig
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...c3...w....I.....jitPd48eoz48zQDmiC//EY.iyJNdqJzXEgScMzgUZzWRgMVLAO8tj
................................hS8JklPHR.2........A./.........E........y.2...wD
...Uz.....kb..../M.0/....6U2C...N0....E2.....Q.dAlwvXDmD/..........m0dkpXm1....U
./....kD12..3..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljRRxgCKosEwnYRydIKa5uzwPN9SaPRGyDFHQlSHA1
Iw1iNMIOip7tzqF/G0ZZtVyD......YiR.............kD.I....sD..E.0...................
.............oAnAt1...sD....z.rbq9.2UOj.k0ex0.Jcq9.wVOj.E8ex0.ncq9......w....k1.
.....AQxcz1.......kzGwzzz1.U..6.P....61...EB....m..06c3..U.F....8/...I1.....Sl52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz8........../6U0.wzzz1...........U0...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E.E/.A....E.....1....6.....JmZqMj7bP..pPrJaQ....................................
.....................1........zDnAnAnAnAXz1........sz0..........................
........................kz1.....................................................
.....................2..........0....YYPoJqNZ756ExqRZ75.h/.BY/..................
8.............................0E........kz9.....................................
................................................................................
................................/....E/...E.....B3aPYJ4PoEYEdB2.................
...................................................wz.........zD........kz1.....
...................................................................../........zD
............................................}
(pleats)


ID: 0307 - Elimination of the war gene

Mandlebulb 3D parameters by Gillian Craig
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b.....k1....I...w....2....Exoy3aHauYz.ixXUvV.txD7ns922ISsy19XBDBgXX1.Vd9nWrRGqtD
................................o8.VBPsc002........Y./.........E........y.2...wD
...Uz.....ET9....M.0/....6.n....b1....EC.....USwmCmS3xeD/.ETi8sD...G1dkpXm1/....
//....kD/2..82.........ozAnAnAnAnAyDOaNaNaNaB.A...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDQeYtfw8ROvPzI8c6CI6oy.mdxPWOA6eD4TpiHiIEvufTcWR4oLGnymhxP0MkEfhDiBseUdnP
CvHxdq9p55Xpys3gKSTnPzgD.....yHVG.............kD.2....sD..E.0........./E........
I.g0LD8QxckdzoAnAt1...sD....z.rby9.2Uuj.k0ez0.Jcy9.wVuj.E8ez0.ncy9ETi8sDu....k1.
.....AQxcz1.......kzwwzzz1.U..6.O/...M2...EB....m..06c3..UUE....1/...Q1...E9Pkj6
...U.iPD.wzzzzzz./..zzzzz1..oc..zzSi...MarH7iXyD4oa4dabdnz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.kKNVp4RdB56msWGER2.............
E.../E....U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ.Q5.......................k/9.......
...................../........yDaNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4..24PO71.nE4.Z/..................
4MU/.........................................................UzD........kz1.....
...../........0E...................wz...........................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.ExqR............
............5g............................2........sz.........zD................
................................................................................
..........................................U0....I....A....EE0x4SBx4NoE4.VlKNoE4.
...................................................../........zD................
..............zD................................................................
........Q.2.............................................}
(Titlel- Elimination of the war gene)


ID: 0284

Mandlebulb 3D parameters by Gillian Craig
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b......1....A...w....I.....QiAkdipiwzCaQKtruin2Exo/kpOy0Iy9Qkk.MU1lxzkJ0CKYNZtxj
................................UBMTCw1bK.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....UM0.../M.0/.....U/5...v0....E3.....26FvCwXQ.mD/.......aeed0dkpXm1.5JJJ
./EnAnQD12..4..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDiMlQzVmvyw1..........4B0ZaxLLZajUZe.4UoIUtnhA3u.cXuBzMMwscKehDnDcRZeE3RM
XtnraHyOdqyAzOOBZ4.ucSnDU.....2xi.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....z.rbh9.2Uqi.k0Ov0.Jch9.wVqi.E8Ov0.nch9......T....k1.
.....CQxcz1.......kz.wzzzXtV.s6.V/...61...E6....m....c3....F....6/...I1.....SnDG
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.2aQmZqQctWOkR4.n/mMj/LSic4Qb/UO
E6E..6....E.....I....2....EEZVLOjtKA.6rPiZYFH/..................................
..........UaNaNaNaNxzG8xLitRXbyD........Uz1.....................................
........................................................kz1...................zD
.....................E.....3....9....oINiRKNmVISkJaQ............................
.............6.......oAnAnAnAe3E.......UK/2.......kD./........yD.......Ex.2.....
..UD./..........b210gmVKIzXyyd4joB7ezoAnAnAnAnyD........kz1.....................
................................}


ID: 0182 - Christmas World Egg

Mandlebulb 3D parameters by Gillian Craig
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b......1....A...w....2.....BleKuCh4..TReG9WZmr1EI90QV2zCLzXJWCZ8/ExfzanHgeZiHfuj
........................................kz1........A./.........E........y.2...wD
...Uz.....US..../M.0/....6E//...z0....E2.....UzIXLua2PoD/..........m0dkpXm1....U
./....kD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljRRxgCKosEwnYRydIKa5uzwPN9SaPRGyDFHQlSHA1
Iw1iNMIOip7tzqF/G0ZZtVyD......26K.............kD.2....sD..E.0...................
.............oAnAt1...sD....z.rbu3.2UeL.k0eS/.Jcu3.wVeL.E8eS/.ncu3......J....k1.
.....AQxcz1.......kzhwzzzX.U..6.P....61...EB....U0.06s/..T.F....8/...I1.....Sn52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj4sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffk.nBl2a9Wp4Q.M2PjRLNmtWOkR4.h/5.
E2...6........sDI.........kLH3LRV7LNG/kPs/UQ....................................
46U................wz0........zD........kz1........wz0..........................
................................................................................
.........................y13....2....w3Gj/rIl75RM/kPiZYFHJ4S....................
...................................................wz.........zD........6.2.....
...../..........................................LYhnrDpstz1........5./..........
................................}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs