A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Electro Rogue

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue
Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue
Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue
Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue

ID: 0711 - MegacityOne

Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....../...n0...cD...2A....nKsXLzb06.zB5jVzVGG0E1Wj2cBW1Uz1A41I7RnH3.hQLAsEE3y.k
................................sFaA/3bAiz1.......kq./..................y.2...wD
...Uz6....E4.....M.1/...........b6....E3.....cuMoNRRM6qD/.E8Q4kEBnAH0xckpn1....U
z.....kD12../..........wz................................AW0.....y1...sD...../..
.zXaNadDGNCuAVZ3Wx9C30ch6lY0z6PbxDNYKQkjOSpEjbuQ9wPf6iylF2VMzKEYrY.5hqlDj5tXXp/h
3wf5QuD8lyS5zA4xouqQF6qDU.....oV/.............sD.6....sD.AG.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UjzcmEt....k1.
.....Ksulz1.......kzA/.U./.4.M2......Y1...U8....O..06U...UE5....k....I1.....SN5g
...Un0Ak.16U..2U.yzz...../6.pE/.dbSu...alwF.HWwj6s41pmERrzH............2C..BoE1.
.sh41UZAUz1..u68Yrpuz6..........2.UFzzzzz1..8nBLjlR0.9kCTIfjYD.E.omGKSnKG.A32kJ.
zzD...k1VaVjAaxD.i5wRHR6Y.A.VMf9ivxwz2./8.kzzzD...........U5....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fl6X9e/rN.cKNXFb9ktqN............
E../.Ek.l2E.....I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb71......................U..........
...........h6PbjTe/2./........zj................................................
................................................................................
.....................A.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....Bak.1AU..AnAnAnAnY.EaNaNaNaNG.gAnAnAnAnwz........UzD.......cB/2.....
..Uwz0.......E.k..........UNaNaNaNq1./.......................................O0E
........9.2........2./........../....E/....0....TFZQVtqQg34RZB2BY/..............
........................................C.A.......UxzoAnAnAnAv.k........F.2.....
........................M.2.....................................................
..........................................k3....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5.....
..........................U/4MU/4M................UwzAnAnAnAnc.EaNaNaNaNKzfAnAnA
nAX0./...............................................................UaNaNaNa7/E
aNaNaNaNqz1.............................................}
{Titel: MegacityOne}


ID: 0705 - Cross My Heart

Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....A...v/...2A....EMeiCtGS7.5XzYrA9OY4EC8SgTNcZ.znljNb8CV9tzkg/uDEwDtzD
................................CTwUAkGYKzH5SmMPwT5Q./..................y.2...wD
...Uz6....kL/.../M.1/.....EV4...e.....E3.....YT1dgwRY.qD/.......bJJp/dkpXm1.OaNa
z.EnAnQD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDtHNjkCfB6y1..........0....................EyIq9gnO1Wz..........U........
.............YDZx0vgqUsDU.....YnU.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................C....k1.
.....Ksulz1.......kzaxD......I4.U.....C...k9....s.3C5sA.EV.F....6/...I1.....SFDA
...U.qFG9yzz...URYoW.z7lz16.p2nzz16k..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1............0...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................sDYm/.E..UveeWzBd0..02EbHJJi14O.wD.
.sBmxxyPU/kz.0cvQsry5F3.ibhVi1bTx5MD.sSq4uClypTU4/UvNPcvMw5wno1.ibhVinqTqDbb.sSq
4uCkzpSHh.UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....AU.V2E.....I....Y....kLhJ5P1B1F.E4.VlKNoE4.............................4MU/
.M........E........kzUaNaNaNaNwDnAnAnAnAfz9..........AnAnAnAnYzj................
..cF./.......O3E........kz1..........cNaNaNaNavD........kz9.....................
.....................2.....3....3....wpIdt4B2/5PpB5.............................
............Bak...........................UNaNaNaNa2.7nAnAnAngzjNaNaNaNa7z9.....
..............................................zD.....................cNaNaNaNavD
OaNaNaNaty9...................../....E/...U0....bJaP7NoI.21.....................
............06U./2E.4MU/........ZNaNaNaNSz1........../.........k........M.2aNaNa
NaNvzOaNaNaNa7yj..................UD./......US3k........9/2.....................
............................................}
{Titel: CrossMyHeart}


ID: 0679 - PsychicMonster

Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....A...w....2A..............1.......s1E.....................wSlgzWEtE.E
........................................kz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....l..../M.1/.....EX1...w.....E3.....UzIXLua2PoD/......./fYX0dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDuvbOwGr2Vx1..........0....................Uyyd4joBFMz..........U........
.............cjTel9RH2qDU.....YfO.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................L....k1.
.....Ksulz1.......kzQwDU./.U.U2.7....M2...UJ....m.R/6k/..U.F....6/...I1.....SF52
...U.yzaBzTnlW7.z16U.wzz.06/okZzz1....ElBMG0fTyD662xjx4eRz1.APUBTcbwzGU.NwDUz1..
.YGGVulISz1.xqMvJUrtz.kf0RCEyZzj2EkMzzDU....t2rtcRLtzuVP2NnIHIyD..tJUzeHyz9/22nz
.06k.............WXMp8Vycz9.nUcDOgA/.H./WxD...8..sf/5sVlZz98..........EBD/9PQ..k
2EEAzzDU.1............EeMIn02Qzj.kuE9/x0nz9...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6...6..F2E.....I....g....UIdJKPVtaPm.kPrJaQ.........................MU/4.......
.............................Y1k.......UK/gNaNaNaNavz........./E........Ez9.....
...oz...........aNaNaNaNizXNaNaNaNauzqb6D7dfNKyD................................
.....................2.....3....D....AJOZ75QdtqQfZ4BZV5.g/......................
.......1Ak.1Ak.......AnAnAnAnE.E........mzXaNaNaNatzzwzzzzzzzjyD........gzXaNaNa
Na7..XaNaNaNax.EOaNaNaNahzXaNaNaNaNvzcNaNaNaNqyDOaNaNaNahzXaNaNaNaNvz........UxD
BnAnAnAnQznAnAnAnAnoz...........}
{Titel: PsychicMonster}


ID: 0635 - Egg

Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7....6...2A...kS.935CUcB.9eplXzCwBAE..........EWYPvnZXBrz4K5kGlV1Axj
................................8QxckpX05z1........Y.dsH................y.IQxcuD
...Uz6....Us..../Q.1/....2......u2....E3.....ITGTGTGTyqD/Q.........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12..1..........wz................................EV0.....y1...sD...../..
.zXaNadDrTE4eg1HNy1...............................kYW613k0XSzSMvvAlXjVtD........
..kVhjn2Dy4azCd6mE/gkcrjU.....oKt...SM/.......wD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD...E./..........................................v/...k1.
.....Ksulz1.......kzo7TS../U..E......61...EB....N/Hi0c...U.F....6/...I1.....SF52
..kAD/6..wzlci6.g/...QAe9a5.26qzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........A.28.kFrAm0
..c96aAIVz9..ue7Umvxz8.U......../EU0.wzzz1................................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U4....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0EF3JozXz/cU08.3JIFzPwDU08c.IIF
3xTeT/8cU0EF3JozMs5cU08.3JIFznaTU08c.IIF3xDky/8cU0EF3J2EKw5cU08.3JIF.dqTU08c.IIF
3/2kz/8cU0EF3J2E..EytbzzHYGytbzzT6Jytbzz/gLytbzzl.HAic4Qb/EN2ZqQo7LOXFb9Wp4Q.Q4.
E6...6..F2E.....I....k....kEmxqQn7IO4x4PY/UQ..............................U/4MU/
4M........UaNaNaNaNwz........M.kBnAnAnAnC.QaNaNaNatwz........6.E.......UQ.A.....
..0E./.......d0k.......UK.A.......I6.NaNaNaNaFzD/.........2.....................
.....................2.....3....C....UINdR4OopIMkZYFH/..........................
02E./2E./MU/46U./2...........M0E.....................szzzzzzzz.knAnAnAnAnzXNaNaN
aNa/.1.......E.k.......Ms.A.............................6.2..........1.......UzD
........2.2.....................}
{Titel: Egg}


ID: 0571 - ComponantX

Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...E4...w....26...UrxVTyDXt/.XkVqnheGl5Ep2QBINVj2.op3yTAUM7izKzXcj4t.ZzD
........................................kz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....k7..../MU0/.....ET4...X.....E3.....wwUvCfRPLpD/.......PKJJ/dkpXm1/OaNa
z.UaNadD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDVuRHbLZ8MxfXlfcZHfcqyYF/W0U9/WqDmCLL5REQAwv/A/2G63pOzKi4r7tVaGjjd9TowZ0U
cx1qM8z94BV1zGhD7nopdUpDU.....It7.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................k....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1Uh.c1......A9...k7.........E0....F....6/...caz....SFz8
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz8........../EU0.wzzz1................................E.2c..
Zzzz............u1...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E6...E..l2.0....I....k....UIjJbPYJ4N0x4S.IaQ.............................sU1..U1
06E./.....EBnAnAnAHxz........Q.EMaNaNaNa5.InAnAnAnQ0./.......Mzj................
........................kz1..........BnAnAnAnAzDaNaNaNaNqz1.....................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.................................
.....MU/4MU/4........kAnAnAnAbzDBnAnAnAHXz1........yzkAnAnAnAjzD................
................................................................................
................................/....E/...k0....634PaxoMoFXM....................
.................k.1Ak.1A.......zzzzzzzzqz1.......././.......UyDoAnAnAnnsz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E/....I....A....kLklKMiJaFjl4N..kQaxaQ
h/.......................2E./..............nAnAnAnIpz...........vFVf53iSox1.....
...wz.........zD...................................................wz0........zD
........................................................}
{Titel: ComponantX}


ID: 0565 - HotFence

Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue
Back to top | Back to Index

Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...6....2A...kFvS./.....980zxzzzr1EIqupJ0QfnwHS4trZ.ruAzAZrFKNa3U.E
................................OaNaNaNadz1........A.Nz/................y.2...wD
...Uz6....kt..../Q.1/......70...v.....E3.....ID8QxckploD/Q.........G0dkpXm1.OaNa
z.....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDECayXi7lax1..........WjJy0vma8djv8jrnNkXyq9YXdzcPGgNzEEnhwuma8dj2oQ9jigd
GuHyKt9g9PeYyYmQF6ua2PqDU.....221...X3........oD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDDmPXx...........................................6....k1.
.....Ksulz1.....uyD.kwD..ktd.A1......k....UG....j0Pz1I2..U.A....H/...I16..UG.prW
NsESx/U9PxDU.06URyxz.xzzzP5.2c..zzDU............6............0.......2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../2W0.6nAu...mIqp.taszg/osMgdlHzD/gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvjzDL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqazH3k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.kKNttWOkR4.Z7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....c....EHdFbQZZYFH/kPrJaQ..........................U1C....6U/
4M........EaNaNaNaNqzIaNaNaNadyDBaNaNaNa7z1.....................OaNaNaNatz1.....
...wz.......Uk3E.......oF/2.......cJ./..........................................
.....................2.....3....8....UKNsFrNmZ4NmYYFH/..........................
.sU1....0MU/4.................xD..........oAnAnAnAngz...........nAnAnAnA1z1.....
..Uwz.........zD.......kf.2.......6A./..........................................
................................/....E/...E0....ax4PYZaPbZaPaZLG4B3.............
..............U/4M....U/.............................AnAnAnAnQyD................
..........................2........../..........................................
..........................................E.....I....g.....OZlKOsZYFH/..........
.........................s......06U./................/........zD........kznNaNaN
aN4yzcNaNaNaNauD.....................cNaNaNaNavD........kz1....................E
........................................................}
{Titel: HotFence}


ID: 0563 - PlanetManiac

Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...0.....A....Rx.U9Pla4.n7PWaOLbO4Ei5nB1xZkYzPTKjKT9ZK2.FBnserCIH.k
........................................kz1........E.tD/................y.2...wD
...Uz6.....e.....M.12.....EBJ...8.....E3.....UzIXLua2PoD/..........m/dkpXm1....E
//EnAnID12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDVVf.d8.l4xXEmMhpt.Bmy6zJMFX5gDiDZ7sM/VtHYv9o7ps27jP0zI4fmwfSpOoDJWpfC9e5
1vHNxRsUyLfFziKL9OBd.bkDU.....oA3.........EnAnQD02....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.........................................../....k1.
.....Ksulz1.......kzEzzzz1sJ.g8......I/...E6....m.dm727..U.F....6/...I1.....SH52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.65nsk.JyTZ..UijmeaAk2E6.NIpbMEZ/A.h0.c0FWB.Hk.Iakz....
.6Fjxf3WC.2.EDvViAaN.DkCELmhMs0kAE.2/wzz.0..aM20CErE.HFqkgT5kL4k.MWhaR9/c.Q.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........UC....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUnFLMm/ZQjdKNXFb9ktqN............
E....2..F2./....I....o....UIVt4N1JbMZBLG4B3...........................U1C....6..
06U.0.....UnAnAnAnw1.1.........E................................................
......nAnAnAnAwj........6.2........wz........U.E........M.I........yz...........
........................}
{Titel: PlanetManiac}


ID: 0439

Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....s/...8.....U...UOphU4eQluzW1tXkqX1WyDR1ZAhbM4Ym1..........kMYC55TEUyj
........................................1/YtzEj3FUl/./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...U8..../M.1/...........H....6k0.....cuMPW2GhukD/.UGGH8EkTg31xckpj1....Q
/7U0LD0D16../2..............................E.2..........YV0.....y1...sD...../..
.w1...EEdBF9pjFg3w1..........Wq2hIz4lKkjcBF9pjFg3wv/ngMHlgCgvYq2hIz4lKkj5VtXqgHv
biXeXh7G6pe1zU2aDOnChTuCU....32Y/.........UNaNmD.U....8E/.G.....................
.............oAnAt1...sD...UzEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt............U6tIE0....UA.
.....Ksulz1.....szzz1xzzz1Eb.k3.6/....3....J....r/.0662..UUE....6/...s14...UiEzT
...U.0.MzzDg./kz...Uz13.....1Mozzzzz............6YCpCckYczH..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC..........3I13.wqN51../0biMaOyzIXsP8OPAXzD.czYfTLkRzH/pElz
5TtN...LVxTtT1yDbzXjDUIN0.2.WRvgcbtszKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd.oKNi.bPb/......................
E....Ek.l2k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................././..........zzzzzzzzjz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.4x4PY/..........................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................2....E/...U0....13aPoxaQ7NoI.YYFH/EA............
................4MU/4MU/........aNaNaNaN6.2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
...........................................N....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6..........................wz........O3k........S/2.....
...wz...........................................................................
............................wUvDf8RPiuq12.QdCHTb0.......}
{Titel: 08h46m11s Crimson Conclaves-eRTweak}


ID: 0416 - Heart

Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....c....s/...0....I6...kIymyXOq01.DFmtDs1s59EWI7V13vf8z9FkY4XfX/uzYUTLfc.ruxD
........................................kz1DsbgYKRywzE6.................y.2...wD
...Uz6....U0..../M.1/...........8.....E3.....AANe04JGhqD/..........m/dkpXm1.....
0/EnAnQD12../..........wz.................................W0.....y1...sD...../..
.z1...oDweFWO4d1fxHLiMyRAO5Dzs3TCIn6HImjdXGmezKHwwfibmxW9l1NzsCjWS2N16qj3yD/jp1v
ZwP2dEx6V7UMzE39m741.GqDU.....Yj..........EnAnQD56....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD.0Mny.........................................../....k1.
.....Ksulz1.....o.kzN.6E./.r.M5.d....A0...kA........6w5..U.0....U....6l....OZGL0
...U.yzz.yzz...Uz16E.xD...c.pAqzzXCcb/.UrEtMc7xD6.cyFE0ujzH..0.......2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz8........../EU0.wzzz1...........Y....................E.2c..
Zzzz............N/...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................cO4//kzTydveeWN.2..ivW9bHJJ81.C.Qc.
0sBmx/t...UlgwWvQsLnJI1.zTNZi1bTeJU..wjEysClyR9...kzuXjvMwLk7I..zrrQinqTfK5..6zQ
ntCkzF319.EiSIVv...T.s.feemNY.HQIJZQCc1EwybX5g.fl.nAic4Qb/EN2ZqQo7LOXFb9Wp4Q.21C
E....2..F2E.....I....Q....EHVRaJnVJKO3aMnB1.....................................
..........EaNaNaN4h3.7uO/Wtr2zxjyP/X.oZOYznNaNaNaNGtzeNaNaNaNy.EmAnAnAnyH.AZNaNa
NaNqz...........................................................................
........................}
{Titel: Heart}


ID: 0381 - Lampshade

Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...w....2....EAbipO7KR2.j6QFz5.2T3EUjAj0H1JQz9TWMwIMsplzke.xhujooxj
........................................kz1........Y.R2.................y.2...wD
...c.7...EVF..../Q.0/....2kc....h6....k5.....omEQgisq6qD/Q.........G0dkpXm1.....
./....kD1EU./..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDSL.0QCdILx1V0ef0nZk2zmEv82WSpjpjlrYvg1ZU0xn7Xu11G8EMzSnYzIboJ7oDLpyxMtBO
OxfVyMZRt4TGzCMLGKYOuJpjU....42G....E.........cD56....sD..G.....................
.............oAnAx1...sD....zIaRtloZzKuvnZ/.....iT32....................v....k1.
.....Ksulz1.......kGF1...G.U.I3.W....k3...UJ....c.UK6g4.kz.F....6/...cGB....SF5Q
...U.yjmJyzz.02.RYoW.w7lz1663IozzXCc...iwDX1S3tD66gJ7KDgdz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........w0........./.........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........UK....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fnFLMm/ZQjdKNXFb9ktqN............
E....6E.F2E.....I....w....EHdV5IdtqQfZ4BZV5.................................Ak.1
Ak.1...............xz..........E................................................
........................................................Uz1........sz.........yD
........Uz1..........2.....3....1....w3Qg3aPZNoPgF4.YZaPb/......................
........06U...................zD...........zd4joB74Iz0....................UaNaNa
NaNiz...................k.2....................kOaNaNaNatyXaNaNaNaNiz.........zD
................................}
{Titel: Lampshade}


ID: 0138 - Fantasy Snowflake

Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A............7.1.......T4E.............................E0E
........................................U.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kD..../M.1/.....kc0...1/....E3.....UzIXLua2PlD/..........m0dkpXm1.OaNa
z.....cD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDrTE4eg1H7y1..........0....................kx5YV8vkIWz..........U........
.............Qz/NcmCAZsDU.....2Z8.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zIaRtloZzKuvnp91....ZNLSARtjZyyQxm..........I....k1.
.....Ksulz1........Xpkqnzbt/.cC.S1...M5....X....p..e5.8..U.F....6/...2HB....SXTc
..ES.egmz1o3zzD.6Fwz.xvzz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujzH..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1............0........./.........E.2c..
Zzzz............V0...................2./8.kzzzD...........k2....................
/EU0.wzzz1...................................QoeI/.NYJaveeGM534.65RlbHJJNtOa.A./
3sBmx73br0UZdCdvQs5VNS8.kgIBi1bTD0OI..NYYuClyFajo/.zynjvMwLfnu7.nbyvinqTedaM.6tY
MuCkzF5Vg/.7dMXv..Eg406feeGKktMQIJZbA32Ewy5gnp2flMXAi6IHE/......................
E../.ME/F3E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....9....6JOZpKMitaA................................
4MU/.........................O3E.......U4/2.......cF.PaNaNaNatyD........Ez1.....
...oz0.............................oz...........lXqs6K9yov1.....................
................................/....E/...E1....DB4R9xqMc/UATF1FX/..............
................4MU/4MU/..U.............kz1........uz0........xD........Ez1.....
..................................cF./.......O2E.......UK/2........wz..........E
........kz1...............................E.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5.....
..........................U/4MU/4M.................wz.........zD........kz1.....
...wz..........................................................................E
........kz1..........................................2.....3....0....oIMiFKNgNJO
ZR5.ZV5..................................MU/4...0.............0E........kz9.....
...wz.........zD................................................................
........kz1........../..................Uz1........sz.........../....E/...k.....
T/5PVtKN4x4PY/EM......................................U/................Uz1.....
...sz.........yD........sz1........yz..................CD02......UnX.1..........
............................................................................}
{Titel: FantasySnowflake}


ID: 0124 - Cheeky Giraffe

Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......0....6...w....2....kFB6b/N1T4.HqXIkk9hZ1ESyTyOtlv3zvAF/eiEqcqzmbicy5EAMxj
................................Q1Qty4DEWz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kQ..../MU//.....E8W...l.....E3...Uzw4ZoA2SjrpD/.........sC2dkpXm1....U
./U0LD0D12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDV4T6UCxiTxHNIYlCXaU2zu4PqZ9tXfmjeRWE.IjvavfA/aSsUaPLzcSQgyRUGRojNF72dhrI
gwHPCVvhzQnFz6uTquOx6qpDU.....2gu.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....z...........................................L....k1.
.....Ksulz1.......kz..6../.j.2C.E....w4...UD.........ME....1....J/...oZz..E6FN5g
..kz.wD...sz.02U.06....E.Y7/p64../.E..kAgG728Gyj6IGqTnlo/.Q.s410M474.5.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz8........../EU0.wzzz1...........o/........./.........E.2c..
Zzzz.................................2./8.kzzzD...........k6....................
/EU0.wzzz1...................................wzzz1...wDcee0k.1A.WQnCDGJJzzzz.oqQ
JyDmxxzz.0.aQi7gQsrZ5B3.StZLi1bTX8fG.kaRpsCly7dZT/kGAdYvMwbgft3.VnQminqTgmMh.61A
osCkz/vQi/kqH9hv..kczx5feeGdRuPQIJZb9Z8EwyLeaG6f.w4SytWOkR4.....................
E....6E.F2E.....I....g....UIdJKPVtaPm...o/0IjR5......................MU/4.......
...................sz..............................0.NaNaNaNatyDTIsuFVf5Jz9.....
........................kz1................U2uGE................................
.....................2.....3....9....oINiRKNmF1.l...............................
.......1Ak.1Ak................xD.....................MaNaNaNaNyD........Uz1.....
................................................................................
................................}
{Titel: cheekyGiraffe}


ID: 0121 - Frog Fish

Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...g2...w....2A...kPoANUpOD2.Hyr/wm5Rf2EHAnOpDKEFwnkCqVF77Bhz.nNkUjKTLxj
................................YrFzsT1Pkz1........A./..................y.2...wD
...Uz6....U5..../M.1/.....UlB...C/....E3.....kiSMSkP9JpD/..........G0dkpXm1.....
./U0LDGD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDd2pp2mhjlx1...........BvftW/HodjVTXefvD4QufibdJfEtXIz8o5VNNEa2rjMvEPZUxs
xtvGb3xZ/NGQzQLcGj8Iy6pjU.....Y7T.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................B....k1.
.....Ksulz1.......kzA.sz.WUW..1.f....k3....C.......iB63..Y.F....6/...wnq....SFrW
..EeQwzz.0sz.yDU..6k./...MD3/23.......UDtzQNBGxD6.B9myoS..A.qy3OAbOwzEF.F/......
.IGESruuIz9.ITSYjGvzz0koxrRiE4zDAEE6/.2../..5wlycJGozYk/1hSdIb/k/Qa0LcSYrzH.2c..
Zzzz.................................2./8.kzzzD...........k3....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fE3aP1xaQjla9e/rN.sWOkR4.........
E....ME/F3E.....I....Q....EHVRaJnVJKO/kPrJaQ....................................
..........UNaNaNaNazzcNaNaNaNazDTIsuFVf5dz1...................yD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................kzzzzz................................................
..............................0E................................................
................................................................................
.....................................wzzzzD.....................................
........................................U.2.....................................
................................................................................
................................................zzzzz1..........................
...................................................6./..........................
................................................................................
..........................................................kzzzzz................
..............................................................0E................
................................................................................
................................................................/....E/...E/....
FJLMY7LMoB1F............................................................Uz1.....
...sz.........zj...................sz...........................................
............................................................................}
{Titel: FrogFish}


ID: 0084 - Land of the Tree

Mandlebulb 3D parameters by Electro Rogue
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....U0....2...w....2....kqJue8W3bqzcAjhMX5umxDn7S9qg8jfzncLql7hgX1.xsHn3.h2ixD
................................Oo/35efdd/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....C..../M.0/.....Uz....45....E3.....QqqDzph82hD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDdtB.i8mAAvnwI.dna6gcyW0Jx7hOD8gDxb0oA/gMxuH3ts7JQAwjyi7BEM67KdgjtNHt6SlW
su1Y3dwxtdQnyo.WVPZKwMfjU.....Y10.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................i....k1.
.....Ksulz1.......EzK..U.VMV..E.d....61...k9......CK6k3.kv.F....6/...AHB....S1zG
..UU20....2E..6....../2U.W4Mp2I..yD...kRBv4SdZzj6UNAT2kYszP..qzAwHEwz2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........E1........./.........E.2c..
Zzzz............z1...................2./8.kzzzD...........k6....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f/lKOZt4HVhKN2ZqQo7LOXFb9Wp4Q....
E....6E.F2E.....I....w....kIdJaQkZaPnhKOoI4S................................Ak.1
Ak.1...............yz........./E........E.2........2./......../E................
........................................................Uz1........sz.........yD
........Uz1..........2.....3....1....wZFjl4NdtqN7BqPn34.........................
4MU/..........................0k........E.2........2./........xD................
........................................................kz9........0./..........
........kz1.....................}
{Titel: LandOfTheTree}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs