A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Charles Butch Kunkle Jr.

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr. Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr. Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr. Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr.
Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr. Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr. Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr. Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr.
Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr. Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr.

ID: 1109

Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr.
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...cD...2.....QDf.dvPB7.vmFltDGTn5EZmpbmwZJ3x9WyBBrG/T3./gcKDnv9c/k
........................................kz1.......kq./..................y.2...wD
...Uz6...........M.0/.....U43...E1....E3......rlZbMAujnD/.........US1dkpXm1....6
//EnAnQD12../2UNaNaNaNalz0........xDaNaNaNaN4z9...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDEh/iov3Tlx1..........yj3ipU3amdjShXkxx9RGuXqBBvFjxfOzEc1/zvU5OqDBRHxVgKu
JuXwSHOk1ScNz0ZtoJoPzeqDU.....YA/.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................J....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1......h....M0...UB....J0........UB....T....cKB...UivbH
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...5E/.zzzz...........U6gySnbinezP...........k.WxzXWF1.
..........6.2RiGMQZtz...........YRn3/UU.4...R3.0uMFUzs/pcmh8XK/E/Qq6aXLYQ.AF4YV.
/2E...k/yS95jirD.OqqKFKXQ.2.XxspJdF5.bF68.EW7xVX.ApKQUUTuz18kRdIp0byz..kKTKW1q/k
/QV0.AsIbs6.kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.Y4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E../.Ek2l2E.....I....k....EHZtqNZ7rGjB4OK71...............................U/4MU/
4M.........aNaNaNaNmzAnAnAnAngzD........gzv2W6W6W60zz........C/E.......UH.2.....
..U../............................k4.1........wDBnAnAnAn2.A.....................
.....................6.....3....A....2IPVdLOiRaEjVbA............................
.Q..4MU/....Bak......MaNaNaNadzDOaNaNaNa1.A........wz...........................
..............yD..............................zD................................
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/........nAnAnAnA3.2........wz.........zD........kz1.....
..........................................................kAnAnAnAHxzcNaNaNaNqzD
..........................................E.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5.....
..........................U/4MU/4M................k1./........zD........kz1.....
...wz...................W.2..........................................oAnAnAnAHzD
aNaNaNaNsz1.............................................}
{Titel: the harpsicord of infinity - fraterchaos}


ID: 1021

Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr.
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...cD...2....EOlHrPlpXF.rnXQLwpT.3Ed1E5.KGRN.2JlwGoT4FE.dfqaOEf5F2k
................................F19TngotjzXKtSqwYcYX./..................Y.2...wD
...Uz6....E2.....M.0/...........V0....E3.....Qc.khzqDknD/.........US1dkpXm1....6
//EnAnQD12../2........k..NaNaNaNaH/knAnAnAnAxz1..........wU0.....y1...sD...../..
.zHnAnQD83cAN7veIwn5Y719bUmOzw.PHvqIlMqDOW7uTv3OlxPRWFo6XFKCzolAIsF1rPnjWNme6U/v
.xvG58JsNZTNzu6LktY91gqDU.....oZ5.............sD.6....sD.AG.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................V....k1.
.....Ksulz1.....D/kz..sz........N....I/....C....Q/...62....A....m....sIB...Uxzbf
eh0U.G7ZI4UV4OM.ckFb/.6U.0..2Amz.1Ak..UoK/nl2xvj6sM93P58izH...........E.Q..U.06.
.wUmc2beYz1.H0/bvOojz0..........YMNL/.kz....NK.0B4Oozu/sla.v0Lzj.YV2noVytzH.4c..
1GNd..EbG7eFT5tD.W0dRIRSkz9..........gF68.EW7xVX.ApKQUUTuzX8kRdIp0byz..kKTKW1q/k
1QV0.AsIbs6.kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A.....Y0.IF4TwT/UG8d2.5i7zwTT..1Ak.6LS
uePRH.6U.0.k.1AkMwKiAvA..1Ak.DRSVZbb.A7sxrjyy72GH0k9AGDxBxbB075.x.4qMntTx2JO.IaR
7bQ/.a./..k15.k1...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffrsWOkR4.nI1AmYHAic4Qb/kN........
E../.AU.V2./....I....c....EHZtqNZ7LG4B3QgJrQ..............................U/4M..
..........kmAnAnAngwzAnAnAnAng.E........YzHnAnAnAnAuz0..........................
..............yD........UzXaNaNaNatwz...........................................
.....................2.....3....0....w3RjFrPmZqMVlaA.65.........................
..U1.......1Ak.......cNaNaNaNizDAnAnAnAncz9........sz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................3....E/....1..../pKMuZaPb7oPs71.................
............5.U/4M....E11A......BnAnAnAn7.YzzzzzzzTyz........Q.E................
........................Uz1.....................BnAnAnAnuz1.......BF./.......g1E
............................................}
{Titel: unknown intruder - fraterchaos}'


ID: 0988

Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr.
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...8....22...E1f5uD17Y2.bxNWFGcAD4Eq8UxfLEKK.w6dABktUD/.z/pjYt2TP.k
................................WrskVq2J0.2.......kS.tW/...............k0/2...wD
OaNay6........../MU0/....2EQ...../....E4.....AQPhSs.gVmD/.UVsMEEUJXU1dkpXo1.Yeed
.3UaNadD12../..........wz................................MU0.cNaNw1...sD...../..
.z1...kDSu8Ozr6/8x9w8y4GertKzASJWmKnOhfDQCZuIcOgpwvka7WsXh87z4IQgUoAirpDCF57tw13
Px1yVc1vVzLGzQByp9Aa5UnDU.....YV0.........UaNalD02....sD..G.....................
..................2...sD....zw1...................................EDVJ9E8....k1.
.....Ksulz1.....uyDvpzzzzXdO.68.2/...M1...UG....m.Wm6I2.EI.A....H/...Yom..UG.xTe
NsE7uV1KEyzlciszsU3YzTAe9076os..zzSi...wQOr9PEyD6.Dbqxm4ozH..........2m.8.kXWF1.
..........M.R8Zc4xRcz...........//U0.wzga/..0PJWp1PuzAXB3skNKgzj/.........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD............5....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjBHCl.X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....I.//3U.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................................................................
...4./.......M2ktRhviviPTznzzzzzzze..ZaNaNaNip/EnAnAnAnAny1.....................
.....................2.....3....9.....pIkVKNmJKG4B3.4B3.........................
.sU1....0...06.......AnAnAnAnK/EBnAnAnAHL.YaNaNaNat/.PaNaNaNa7.k..........kAnAnA
nA1..1..........orDpsZitW.InAnAnAnI2.1........zD..............................zD
................................/....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06...............................oAnAnAnAHxD................
...................................wz...................kz1.....................
..........................................E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3.....
.....................6E./2E./2U/4MU.02E...........EK./..........................
...kzcNaNaNaNawDOaNaNaNa7zXaNaNaNatxz.........................................zD
........kz1...................zD.....................2.....3....B....UKNsRaQdFKG
4B3..............................sU1....0MU/4E.......gaNaNaNaNxjnAnAnAnAN.oAnAnA
nA1/.1..................sz9........yz...........................................
.......Ua/oAnAnAnAnszMaNaNaNatxD................................}
{Titel: batjorge trans-koch tweak - batjorge>fraterchaos}


ID: 0102 - Decaying Structures

Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr.
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...cD...2A...kLSK4Bj4t5.Ra1syIV3/6ESBR5g2wwkzf6evqXRQ9oz6f15EN3100E
................................tzBeaE.kY.ohCHmFWsYg./..................7/2...wD
...Uz6........../I.1/....2km0...f2...2E4.....MhlAaOJC4lD/.kN2p/ES7g62dkpXo1.OaNa
.3....cD12../2UaNaNaNa3xzCnAnAnAnA/EOaNaNaNaNy1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDbxJS05AmVwvR5hVJx9LCzqJfe/cURIiDQisl1wcxsvfd5uhPB1tkyqSSuXqbffnj8PyTrqCO
twnFF1baOGR6zK87GXXc.PjjU.....YC/.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................dBWEET....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.a.c6.3....A/....J....M0........U3....8/...c4u....St5g
..krU.aZczDM6/1eMg2cFV6dED1./6nzzzzz..UdHkZgHDzD6A72QifFjzH...........E28..PyxD.
.gySnbinOz9.M4n5/A7mz...........3Qk3..Ak.1..eLGdPypozsldmxusWpyj/QqOUkpIY.I/b6oy
l2HA..kW62Q5qZyjqpVRmCdhWz9.8dpsJkedzKk70tDU.06..cIjYQP0Uz11hxaE87olz0EiYY24VrzD
ZQm0yvOPy...AoXxNpH0./k5NuIMgQzD.EO89.34Lz9..wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.IDv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/bn.1AlsWOkR4.....................
E../.Ek2lAE.....I....g....kOjB4OTxqMo/..o7LMnE4...........................U/4MU/
4M........U.......gszYNaNaNad0/ENaNaNaNO..InAnAnAnl3./..........................
.............................................xzD........m.A.......I9./..........
.....................6.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..tp4.........................
.....MU/4MU/4........EnAnAnAnIzDAnAnAnA1Vz9nAnAnAHC3.RaNaNaNiD/E................
................................................................................
................................2....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.................
............5s..................QaNaNaNucz1..........kNaNaNaN6zDOaNaNaNa..IaNaNa
NaNqz...........................................................................
..........................................U1....I....c....EHZtqNZ7rA.YYPo/0IjR5.
..........................U/4MU/4M.........NaNaNat2/.FnAnAnAnI/EbNaNaNaNuz1OaNaN
aNszz.............................M8./..................yz1.......E3.1..........
........................................................}
{Titel: Ping Pong 44 - decaying structures}


ID: 0097 - emboldened by past successes

Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr.
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1..ET5...cD...2A...kX.nSlpleuzaGL1ytJKV7ElbpApDHYTz9j1D3gLgP..5oPZvQbyhzD
................................qkTqyZJerz1........Y./..................7/2...wD
...Uz6........../E.1/.....E93.../1...2E3.....2V3mbTd8vnD/.UWwovDD8gc3dkpXm1.ai7l
./EnAnQD12../2.........kzqAnAnAnAnwjOaNaNaNaE.2...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDq8CZX4WBaxHJJCJLmQvHzebdKbUO/jmDrlQEy6FOUw1c2D37DLkHzcBPvuI.FNqDNIpuMwY4
ExPThPAAp8CNza1i3xkV1uoDU.....ID/.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................I....k1.
.....Ksulz1.....j.kz.wzzzXGN..6.W....20...EF....M0...Q2...kD....D/...cKB....Sl5g
..kAx/aZczDM6/nzMg2czX6dEP5./Ylzzzzz...Fbf24LNyj6s41pmERbz9...........E2t.U9q.5.
..Dbqxm4Yz1.0PJWp1Pqz0........../6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD/.........E/bQVz
.1Ak..UbEGFNGNxD.86aBX4/Kz9.PB9Q/.EzzIk70tDU.06..cIjYQP0Uz12hxaE87olz0EiYY24VrzD
ZQm0yvOPy...AoXxNpH0./k5NuIMgQzD.EO89.34Lz9..wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/bn.1AmsWOkR4.....................
E../.Ek.l6E.....I....M....kLGx4RVFLNoE4.o/0IjR5......................k.1Ak.1A...
..................g9.1..........................................................
................................................................................
.....................2.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO............................
.QU1.................sAnAnAnIhzDzzzzzzzz6.AoAnAnAnArzkAnAnAnAXyDOaNaNaNaVz1.....
................................................................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.EGiF56ExqR............
................4MU/4MU/........lAnAnAndF.2nAnAnAng/./.......MzDOaNaNaN86.2.....
................................................................................
..........................................k0....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm..IjR5.
......................k/.MU/4....ok.1.....UAnAnAnArwzcNaNaNaN4.kyzzzzzzz0.2.....
...................................sz.............................k3./..........
.......sq.A.............................................}
{Titel: Ping Pong 24 - emboldened by past successes}


ID: 0093 - Unknown Artifact

Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr.
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1..ET5...cD...2A...kOJdyS7bwrzoNjDTdAg2zDPx/Xj.HnbzPlUBkkBFztzej96efHhJyD
................................4PGiX.wop.2........Y./..................7/2...wD
...Uz6........../E.1/.....Ux/...i/...2E3.....U5NhGaXk0kD/.UWwovDD8gc3dkpXm1.ai7l
./EnAnQD12../2UaNaNaNaNazoAnAnAnAnxDBnAnAnAHH.2..........cU0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDinuhad0PdwnOcV4zypQsymlP9hcgGXjDtjm9/KlSqvPyC0LKn5H/zYOuOErTgXmDq3DlL9UY
fvfG3HsMOuE8zmwBrbd.6GkDU.....2o..............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................9....k1.
.....Ksulz1.....j.kz.Q3XnWkJ.U7.f....M0...EE....F0...24...U/....q....cKB....St5g
..kAxVHOZOxXZJosU33XhzMN3N5./c..zzzz..kD4Tgo8oyD6odIWOorly9...........E28.kzgG6.
..cXcESLfz9.zMwlGfErz0........../6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD/.........E/bQVz
.1Ak..UbEGFNGNxD.86aBX4/Kz9.PB9Q/.EzzIk70tDU.06..cIjYQP0Uz12hxaE87olz0EiYY24VrzD
ZQm0yvOPy...AoXxNpH0./k5NuIMgQzD.EO89.34Lz9..AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslEl.1AksWOkR4.....................
E../.Ek.l6E.....I....6....kL4x4PYZaPbFJNo7LMnE4......................6U.........
...................wz...........6k85OFqCLzHW//KtE9miz0..........................
................................................................................
.....................A.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO............................
.QU1..U/.6...........2......6ezDJnAnAnAnQznNaNaNaNawzkAnAnAnAXyDOaNaNaNaVz1.....
................................................................................
................................5....E/...U0....BJaPbJaQn.EGiF56ExqR............
................4MU/4MU/........XNaNaNaH9.YAnAnAnAn0.BnAnAnAnQ.EbNaNaNaVxz1.....
.......................g./2.....................................................
..........................................k/....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm..IjR5.
......................k/.MU/4....ok.1.....U.......6vzcNaNaNaN4.kzzzzzzzzJ.2.....
.............31k.......g./2........sz.............................s3.1..........
.......U4/2.............................................}
{Titel: Ping Pong 26 - unknown artifact}


ID: 0090 - Simple Complexification

Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr.
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...cD...2....k9lO/w3922.nM1q1bExX0EDMG84tnenznJJb7OFEo0.Vx5q8rhmW.k
................................S1JpBG7yD.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6...........M.0/.....kK6...K0....E3.....Qy07Ovf.klD/.........US1dkpXm1....6
//EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDuPfQ/tYiFvXEI6hYlHLIzWZcexfn/ElDezADXn29ownQLe/URcr2zcF1zq31r0pDjklAcUZk
Ex9OphdiyDhwyIhvulbzXEnDU.....oA1.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................F....k1.
.....Ksulz1.....7yzz.cgm..kA.U/.z....U5...kJ....m....20...kB....5/...cKB....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc...........U6.........E...........028.kFrA0.
.odIWOorFy1.2RiGMQZxz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2PC..UvNPcvMN/U./2.ibhVifE4z1.U.srt
uSCMP.6E./UvNPcvd516wk8.kMbrSrNG.02E.sSq4uS5JxD...UvNPcv4ypz....ibhVi1nO.0...sSq
4uy7s/6...UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E../.Ek.l2E.....I....6....kLHBKMgJqEoE4.rJaQ....................................
..........UNaNaNaNawz........kyD................................................
................................................................................
.....................U.....3....A....2IPVdLOiRaEjVbA............................
.Q..4MU/....Bak......oAnAnAnAD.EOaNaNaNaJ.A........xz...........................
..............yD.............................MzD................................
................................/....E/...k0....fxqMcxpPXF5.....................
................4MU/4MU/........BnAnAnAHN.2.............................kz1.....
...................................................................sz...........
..........................................E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.........
..................................U/4MU............3./..........................
.....Iv8AJJJJJxDpi0HJJJJJz1.......E..1........zD..........EhfkIJJJJpz...........
.............................E/E........................}
{Titel: simple complexification - fraterchaos}


ID: 0073 - Landing Bay VI

Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr.
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...cD...2A...E53Wfuc8a/.l4sVywlgk3ET.0QasNdpyX1gDewLPtwzkLrCO9e65/E
................................7STmZPdI0.YR.JZHE1Rl./.................UF/2...wD
...Uz6........../E/1/.....k0....q1....E5.....AEr2IgkVDnD/.ElUYjEk8g62dkpXm1....U
z.EnAnQD12../2EnAnAnAnYtzCnAnAnAnQyDnAnAnAnArz9..........oU0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDhzHSfBwcRx1kI2lGBwHDzEKbQbwWpZkDvdw2ZgEMxwnMoJG84YNLzyerrjqSobljhoRpeAXT
svHYkjMnf025zo2fLRM9wtpjU.....oM/.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................fQxqEN....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzXUW....c/...20...kC....M0...Q2...k5....o....Epm....Sn5g
..kdZ.aZczDM6/nzMg2czX6dEv8./c..zzzz..EbG7eFT5uj6MJOyyyDuzH...........E2I.U9q.5.
.odIWOorVy9.ilEhAIrtz0..........2Qk9..Ak.1..0XJ8//vnzslsji3/xZyD/2ZXJ5UYK.I/b6oy
l2HA..kW62Q5qZyj.qVRmCdhWz9.8dpsJkedzKk70tDU.06..cIjYQP0Uz16hxaE87olz0EiYY24VrzD
ZQm0yvOPy...AoXxNpH0./k5NuIMgQzD.EO89.34Lz9..wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.Idv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/bns0QiR4.b/......................
E../.Ek2lAU.....I....2....kLox4Rj7LOX34P.YLP....................................
..........EaNaNaNaNzz0........zD........kz1........wz........s0E................
................................................................................
.....................2.....3....9....gqPXVqLjB4R...Rm3qAY/......................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNozDaNaNaNap0.InAnAnAnAkzaNaNaNaNCzD................
................................................BnAnAnAn4.2.......UA.1.......p0E
................................2....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.................
............5s..................cNaNaNahhz1nAnAnAnQ3.XaNaNaNaC.EaNaNaNaNiznAnAnA
nAHzz...........................................................................
..........................................k/....I....c....EHZtqNZ7rA.YYPo/0IjR5.
..........................U/4MU/4M........UmAnAnAHf/.pAnAnAnAB/E/.......oz1BnAnA
nAQ/./..........................................................................
........................................................}
{Titel: Ping Pong 38 - landing bay IV}


ID: 0061 - Towed of Babel

Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr.
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...cD...2A....sEe5dDvxuzWv2m1qPA7AEmC9HZptOSznHKbRzArLwzOMbz48PC5/E
................................L/Tz./7gazXR.JZHE1Rl./.................UF/2...wD
...Uz6........../E/1/.....U1....Y1...2E5.....IJQxib6C.pD/.UlEF.ES7g62dkpXm1.OaNa
.B....cD12../2UNaNaNaNytz0........yjnAnAnAnAHz1..........oU0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDsQoRHneJnxX8u/I7gUdPzCuRMvTJddljcrwRujHZix9Yl4V4heoQzCx.8wawyRnj6RzDG.No
WwHpZSmrlHcBzQ0Ei0/3RWrjU.....Yu..............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................qlzVD4/...k1.
.....Ksulz1.......kz.IX9cUEK..........2...kF....u/...U....U8....T....Epm....Sl5g
...fl2XFDJ1...U95N3BcMSrJ176423.zzzz..ktPnvka6zj6IDDhKpkwzP...........E2I.U9q.5.
.AL9s6JkUz9.aC/LmCxwz0..........2Qk3..Ak.1..eLGdPypozsldmxusWpyj/QqOUkpIY.I/b6oy
l2HA..kW62Q5qZyj.qVRmCdhWz9.8dpsJkedzKk70tDU.06..cIjYQP0Uz12hxaE87olz0EiYY24VrzD
ZQm0yvOPy...AoXxNpH0./k5NuIMgQzD.EO89.34Lz9..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/bssWOkR4.b/......................
E../.Ek.lAE.....I....2....kLox4Rj7LOX34P.YLP..........................k/C.......
...........nAnAnAng/.1........zD........kz1........wz........s0E................
................................................................................
.....................A.....3....9....gqPXVqLjB4R...Rm3qAY/......................
.....MU/4MU/4........gNaNaNaNlyDiNaNaNaNJzvNaNaNaNt1.LNaNaNaNCwD................
................................................OaNaNaN4fz9.......UA.1.......p0E
................................/....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.................
............5s..................0......Ifz1..........kNaNaNaNszDOaNaNaNa..oAnAnA
nAHzz...........................................................................
..........................................E0....I....c....EHZtqNZ7rA.YYPo/0IjR5.
..........................U/4MU/4M........UmAnAnAHf/.dNaNaNaN8/EoAnAnAnAtz1BnAnA
nAQ../.............................0./.............................yz0..........
........................................................}
{Titel: Ping Pong 40 - tower of Babel redux}


ID: 0043 - Engine Overheating

Mandlebulb 3D parameters by Charles Butch Kunkle Jr.
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...cD...2A....ADtr103k/./99CcC1469EpY8puMeg4.22ulepNF2lzMLKy5Fvs20E
................................76aczKY1Zz1........Y./..................2/2...wD
...Uz6........../I/1/.....EP....x0...2E4.....oG9ynS3B3pD/.U0j49FS7g62xckpp1.OaNa
.B....cD12../2UNaNaNaNGwzCnAnAnAnA.EaNaNaNaNaz9..........wU0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDwbzCA9KsXvvs9M4//AdSz8B.DkY7JqjDcd.dXBNrdxPCnIUMn3ExyCgID9S2rQrjcX6q0ZlB
rxX9uCYKDGlxyGwL5PRQRbqjU.....Io..............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kMnylDH....k1.
.....Ksulz1.......kz..Ak.X.R.Y5.R....k/...kG....x/...c3...UB....V....ca8....Sv5g
...U.W1KEKxlciMisU3YgSAe906.kc..zzSi...........U6QwRAgHzmzH...........028.U9q.5.
..........6.xOfIDXEwz0..........3Qk3..Ak.1..eLGdPypozsldmxusWpyj/QqOUkpIY.I/b6oy
l2HA..kW62Q5qZyj.qVRmCdhWz9.8dpsJkedzKk70tDU.06..cIjYQP0Uz11hxaE87olz0EiYY24VrzD
ZQm0yvOPy...AoXxNpH0./k5NuIMgQzD.EO89.34Lz9..ENGy..E./2Ezz/deh5../2E.tzDnYNE..2E
./IzTlGCH/.E./2EQsbNTp6../2E./bTbWs9..2E./2ly7JQ30.E./2EMw5B.81../2E.lqT9ZY9..2E
./2kzpWFU/.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cl.1ApsWOkR4.....................
E../.Ek.lAE.....I....c....kEVt4Rj7LG4B3..YLP..............................U/4MU/
4M........UaNaNaNatyzEnAnAnAnwyDaNaNaNatG.InAnAnAnw2./..........................
................................................................................
.....................2.....3....9....gqPXVqLjB4R...Rm3qAY/......................
.....MU/4MU/4........2......URzDNaNaNaNeE.IaNaNaNa4..pAnAnAnQQ/E................
.......................................................Ezz1.......UA.1.......p0E
................................2....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.................
............5s..................0......Ibz1..........gaNaNaNahyDOaNaNaNa..IaNaNa
NaNqz...........................................................................
..........................................U1....I....c....EHZtqNZ7rA.YYPo/0IjR5.
..........................U/4MU/4M.........NaNaNat2/.FnAnAnAnI/EbNaNaNaNuz1OaNaN
aNszz.............................M8./..................yz1.......E3.1..........
........................................................}
{Titel: Ping Pong 42 - engine overheating}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs