A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Barbara Pomepui

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui

ID: 1159 - Spy satellite

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26...U8g8uH5tO3.j.cb0RoMG3ELIRgsDW6vz1AZbQJiSrfzs/d5zLjP3vD
................................u2XQlVhILz1........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6Ua/...20....E2.....odTpMSywrqD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..02k.4zxJ1x7pzIwbbWGX3yuDyBu6nLO75y1............u1....y1...sD...../..
.w1...kDuR9nezhBOw9Ww.sopkdLzIOeIF3zzzyjYsAIxzzzjz1......kHqvsPiUdisqcljPEz4alq2
7uvAPDkJwzzvz86ti1RBQupj......Yk/.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD....z.MRf9.6qhi..Pru0.qRf9..shi.UWru0.ISf9......G....k1.
..................kzBwzzz1kO.U5.S/...61....Q....m.8L9Y6.Ue.F....8/...2IB....Sl42
...U.8YL8yzlcisz0tZWzTAe906.oc..zzzz.g5MarH7iXyDWra4dabdnz1..........2U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2.zz/cU08../2E.szDU08c..2E
./EzT/8cU0.E./2.Qs5cU08../2E..bTU08c..2E./.ly/8cU0.E./2.Mw5cU08../2E.kqTU08c..2E
./.kz/8cU0.E./2....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.................................
E6...E....E.....I....g.....GVlaNDB4Ro64.rJaQ................................Ak.1
Ak.1................./..................Uz1........yz.........yD................
................................................................................
.....................2.....3....7....22JZFbQVNpI................................
.Q...MU/46U..........c8HMViSqizDJJJJJJJJZzXeAV3uuNvuz..................U4/2.....
..cF./.......O2E................................................................
................................/....E/...k/..../7oPsNpIHVKMkJqQ................
............5...0.........................2........sz.........zD................
...wz........UzDRc3NvwxHZz1.....................................................
..........................................E/....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M.................0./........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}


ID: 1155 - Mandels balls

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26...klZhVj6UJ3.v63.bPBSG3EGdQcGEklvzXlllpm.ZqkzQmcA1DgpBwD
................................u2XQlVhILz1........A./..................y.2.....
................/MU0/....6E4/...L/....E2.....odTpMSywrqD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..02.4imYU1gNTzymCzNuN47uj2sLJt1xJWy9............u1....y1...sD...../..
.w1...kDYsAIxzzzjzHtspvNXQYsy6CvaHLKRcljRRxgCKosEwXgxxoG7LdtzEck1AZPfOyDFHQlSHA1
IwHBsv6JihetzSvHRYImJOyD......or..............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD....z.MRy9.6qtj..Pbz0.qRy9..stj.UWbz0.ISy9......9....k1.
..................kzXwzzz1ku..E......gC...U8....U01R6c0.EU.F....8/....Es....Sl42
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe.MxuvBTuCfuj......................U.8.UQgk0.
todIWOorVy1...................../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.Udn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E...26....E.....I....k.....JZFbQVNoPgFKOiR46ExqRm............................MU/
46U................wz..........E..........A...................zDem2Kcfbhfz1.....
..cF./.......O2E.......U4/2.............................kz1.....................
.....................M....k.....0....EZQdBqPmt4.ZR5.Z75.........................
...............................k........sz1.....................................
................................................................................
................................}


ID: 1152 - Leaf of Pandora

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26...U/sCmqZmupzOJjA99uFN/Ee2T7DV7X8ynrCW9o0ckMzsSQUqea4.qD
................................uT0iM3pUJ.2........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6Uy/...F/....E2.....AD/BHfX//nD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...kDYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljRRxgCKosEwnYRydIKa5uzwPN9SaPRGyDFHQlSHA1
Iw1iNMIOip7tzqF/G0ZZtVyD......oj2.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD....z.MRi9.6qti..Pbv0.qRi9..sti.UWbv0.ISi9......n....k1.
................T0kz.wzzz1.U..6.S....o2...EB....m....62....zzzzzH....I1...U8.t42
...U.yzzzzjeYFnzTeOgz1....6.nc..zzzz.MQizccZWGyD7EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.U7Eg..zzFoTu2.oQm2.szDnueM.YXB
b.EzTt6Ul/k6Uk/.Qs5crI0.a.l0..bTUSH7.M029..ly/uBZ.U7Eg..Mw5crI0.a.l0.kqTUSH7.M02
9..kz/uBZ.U7Eg.....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....A....E.....I....E....EEIJ4Rm3aJH71.rJaQ..........................k/........
..........kAnAnAnAn/.dNaNaNaNayD........szXaNaNaNaNuz...........................
................................................................................
.....................2.....3..../....6JOZpKMit4.................................
.Qk0..........................0E................................................
................................................................................
................................/....E/...E.....B3aPYJ4PoEYEdB2.................
................................................................................
................................................................................
............................................}


ID: 1122 - Like Lace

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26....D8xO/zUa/.1QQ9MbszH2EtnrB41sZxx1Ib2CQhONfzUFmxs6x7qoj
................................oqqqqqqqaz1........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6k50...1/....E2.....MWIHvWdNupD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...kDYsAIxzzzjz1..........UAbUdisqcljWLf.2vK7uuvPCq5I/wzvzIgLwFPgezsjoB5w47VB
OwX75bmhleyXz.TQCrI.zzyD......Io/.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD....z.MRw9.6qlj..P5z0.qRw9..slj.UW5z0.ISw9......G....k1.
..................kzGwzzz1.a.g8.f0...61...E4....m.QnCI2.UP.F....8/...IHB....Sl42
...U.ydelyDk.1wzTeOgz1Ak.16.nc..zzzz.MQizccZWGyD7EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.U7Eg..zzFoTu2.oQm2.szDnueM.YXB
b.EzTt6Ul/k6Uk/.Qs5crI0.a.l0..bTUSH7.M029..ly/uBZ.U7Eg..Mw5crI0.a.l0.kqTUSH7.M02
9..kz/uBZ.U7Eg.....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....E....E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
..................EC./.......U0k................................................
................................................................................
.....................A.....3....6....2YEjVrIhxqPoVaFjl4N........................
.Q...6..0.....................zD........Uz1........0./..................M.2.....
...0./......../EnAnAnAnAHz1.....................................................
................................/....E/...E...../J4SdxaPl.......................
................................OaNaNaNapz9.....................................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/........zj..........2.....
................................................................................
........................................................}


ID: 1121 - Mosaic

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26...kXSiBekFA..L2XYfSQbr1EsF7LuVjwkxP1emROqmN/.ZcmnhF3CWvj
........................................kz1........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6kz0...p/....E2.....wwUvCfRPLpD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...kDYsAIxzzzjz1..........UAbUdisqcljS28nezhBOwXvv.sopkdLzGOeIF3zzzyDh3z4alq2
7uPAPDkJwzzvzetri1RBQupj......o7/.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD....z.MRw9.6qlj..P5z0.qRw9..slj.UW5z0.ISw9......B....k1.
..................kzAwzzz1UK..4.V/...I4...UH....d.bx8w..EVEyzzzzs....gFB....Sl42
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.Udn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....6..........I....M....EE0x4SB34QHNoPgF4...........................k/.6E./...
...................../........yD........kz1........3./........zD........kz1.....
................................................................................
.....................2.....3....6....2YEjVrIkVKNmJqHaNqQZF5BY/..................
.Q...........................U.E........UzXNaNaNaNavz...........................
................................................................................
................................}


ID: 1118 - Butterfly

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26....D8xO/zUa/.1QQ9MbszH2EtnrB41sZxx1Ib2CQhONfzUFmxs6x7qoj
................................oqqqqqqqaz1........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6.G1...z.....E2.....MWIHvWdNupD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0.EywRXl.SNTz.p7V1LfKquDMYQDCGTWBx9............u1....y1...sD...../..
.w1...kDYsAIxzzzjz1..........UAbUdisqcljWLf.2vK7uuvPCq5I/wzvzIgLwFPgezsjoB5w47VB
OwX75bmhleyXz.TQCrI.zzyD......2X5.............kD.A....sD..E.....................
.............oAnAr1...sD....z.MRw9.6qlj..P5z0.qRw9..slj.UW5z0.ISw9......C....k1.
..................kzNwzzz1kP.25.f0...62...E4....y.FC5sD..2.F....8/...An8....Sl42
...U.ydelyD...kzTeOgz1....6.nc..zzzz.Ef401y6tIyjPt41pmERbz9...........k.8.kzzzD.
..........cpfjrwdvgez.........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.U7Eg..zzFoTu2.oQm2.szDnueM.YXB
b.EzTt6Ul/k6Uk/.Qs5crI0.a.l0..bTUSH7.M029..ly/uBZ.U7Eg..Mw5crI0.a.l0.kqTUSH7.M02
9..kz/uBZ.U7Eg.....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E6..2E....E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
..................EC./.......U0k................................................
................................................................................
.....................A.....3....6....2YEjVrIhxqPoVaFjl4N........................
.Q...6..0.....................zD........Uz1........0./..................M.2.....
...0./......../EnAnAnAnAHz1.....................................................
................................/....E/...E...../J4SdxaPl.......................
................................OaNaNaNapz9.....................................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/........zj..........2.....
................................................................................
........................................................}


ID: 1107 - Inside iceberg

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26...UK/vcVyWavzOJig9kJ9S.Eogc0kTzf.zn6z5wm4vLgzwmRuaTOecyj
................................KW2Zt1X9y.2........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6kN2...p/....E2.....omLerwngQkD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..02EcI46xuRLkz2tefj1T8CvDclahoA/Kez9............u1....y1...sD...../..
.w1...kDXRSk.bvZHwHRWfJ6m7UAzs23cghWVYkjFVkPgu.GmwvwDy..qpo2zICQJjUNTfijBiQcKX1X
StHGBNsMoBU0zYZIpzO3Z8nD......I7A.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sDBnAHz.MR0A.6q7k..Pb.1.qR0A..s7k.Uwb.1.IS0A......F....k1.
..................kz/wzzz1US.M4.T0...61...E7....m.uu8w8.EU.F....8/...cFB....Sl42
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.mc..zzzz.Q6Fbf24LNyD5Got8VlJKz1...........kA8.kzzzD.
U1Dbqxm4Izf9M4n5/A7qz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.U7Eg..zzFoTu2.oQm2.szDnueM.YXB
b.EzTt6Ul/k6Uk/.Qs5crI0.a.l0..bTUSH7.M029..ly/uBZ.U7Eg..Mw5crI0.a.l0.kqTUSH7.M02
9..kz/uBZ.U7Eg.....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E...16....E.....I....M....EGfJaPVRKMWJ5PW/UQ....................................
...................0./.............................wz...........................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmZYFH/5PpB5.........................
.....MU/4......................E........kz1........wz.........yD................
........................Uz1........sz.........yD................................
................................}


ID: 1039 - Like doors

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26...kr15ZztchwzWMIqPVmhK1EdEVln3QUGznqUsL80Y5ozQpda6in2.xD
................................aNaNaNaNqz1........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6U0/...O/....E2.....o2j01EVtwoD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..02ExJU/dPlnczsSLN1FiSFtDsuuZD1p7Fy1............u1....y1...sD...../..
.w1...kDbN4oRGJnazf8HhPDdAbtzMotg7D7d1sjbCz.L0M4wyHYhe/nCyMizQrlJx4IZyyj8pULhYA9
az9gowkkWEdtzKzNfZhfq9wj......Yb/.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD....z.MRx9.6qpj..PLz0.qRx9..spj.UWLz0.ISx9......A....k1.
..................kzRwzzz1UE.Q1.l/...s3....J....U0Zd4s0.E4.F....8/...wFB....SH42
...fA1aZczDM6/nzMg2czX6dE1..0c..zrhe...........UoeVkUDGCZz1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYzHNnp0CG3Asz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.Udn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9..AbAic4Qb/......................
E6...I....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................7./.......E1k........wz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....9....oIOs/JOiBrOdF1.hM4.7FrQ....................
.......1Ak.1Ak.......cNaNaNaNK.E........kz1........wz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................2....E/...k/....BJaPbJaQ7NoI....................
................4MU/....................6.2........wz.........zD........Uz1.....
................................................................................
..........................................k1....I....2....EEZVLOjtKA............
..................................................Uyz0..........................
................................................................................
.....................................................2.....3..../....6INoVaBo21.
o/kPiZYFHJ4S.........................MU/4MU/4.U.................FqCTzIXL8z10gmVK
YhnpzYMEUJCoWgvj................................................................
LYhnrDpstz1........5./..........................................}


ID: 1020 - Futuristic city

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26...EG3oZPTVsvzmxdHtEeiu0Eibh0B0uqGzXbexvIPJkozsi95rKyg5uD
................................QxckpX0Lzz1........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6UF/...Y/....E2.....sSMRI0eBNoD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0.ExJU/dPlnczsSLN1FiSFtDsuuZD1p7Fy1............u1....y1...sD...../..
.w1...kDbN4oRGJnazf8HhPDdAbtzMotg7D7d1sjbCz.L0M4wyHYhe/nCyMizQrlJx4IZyyj8pULhYA9
az9gowkkWEdtzKzNfZhfq9wj......2o0.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD....z.MRo9.6qFj..P5x0.qRo9..sFj.UW5x0.ISo9......D....k1.
..................kzRwzzz1k9....s0...61....D....m.Qc5c...S.F....8/...EHB....SH42
...fA1...wD...kzTeOgzzzzz1..nc..zzzz.Q6Fbf24LNvjZBL9s6JkUz9...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.U7Eg..zzFoTu2.oQm2.szDnueM.YXB
b.EzTt6Ul/k6Uk/.Qs5crI0.a.l0..bTUSH7.M029..ly/uBZ.U7Eg..Mw5crI0.a.l0.kqTUSH7.M02
9..kz/uBZ.U7Eg.....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45..AbAic4Qb/......................
E6..2E....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................3./.......s1knAnAnAnAvz1.....................................
................................................................................
.....................E.....3....9....oIOs/JOiBrOdF1.hM4.7FrQ....................
.......1Ak.1Ak...............E.E........kz1........wz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................2....E/...k/....BJaPbJaQ7NoI....................
................4MU/....................6.2........wz.........zD........Uz1.....
................................................................................
..........................................k1....I....2....EEZVLOjtKA............
..................................................Uyz0..........................
................................................................................
........................................................}


ID: 1019 - Alien Factory

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26...UNCM/jhK9..LWDxVYGdr1EduZAZ.re7ynyo5jrncjZzwYm/9shpOvj
................................rzzzzzzzjz1........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6EY/...U/....E2.....IxUvCfRPLpD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0.ExJU/dPlnczsSLN1FiSFtDsuuZD1p7Fy1............u1....y1...sD...../..
.w1...kDbN4oRGJnazf8HhPDdAbtzMotg7D7d1sjA8Y4tw0tpyHI/4yv5rngz6Gawz2j8zyjPJrnuJ9G
azfwJCM4doetzeDvXNBaFovj......oL0.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD....z.MRo9.6qFj..P5x0.qRo9..sFj.UW5x0.ISo9......C....k1.
..................kzAwzzz1UM....Q/...61....Q....U0L4Aw2.EY.F....8/...YGB....SH42
...fA1aZczDM6/nzMg2czX6dE1..0c..zrhe.Q6Fbf24LNvjZBL9s6JkUz1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.Udn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9..AbAic4Qb/......................
E6..2E....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................3./.......s1knAnAnAnAvz1.....................................
................................................................................
.....................E.....3....9....oIOs/JOiBrOdF1.hM4.7FrQ....................
.......1Ak.1Ak...............E.E........kz1........wz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................2....E/...k/....BJaPbJaQ7NoI....................
................4MU/....................6.2........wz.........zD........Uz1.....
................................................................................
..........................................U0....I....2....EEZVLOjtKA............
..................................................Uyz0..........................
................................................................................
........................................................}


ID: 1012 - Carved wood

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26...k6HCQpBc2tzuyxJEtBCM0EuXyZ0wC9AzPoCTIR5k3uzEVwopBJ4VvD
................................/fQc3Nvw3.2........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6E20...D2....E2.....sW5n/ldQznD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...kDYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljWPbuqsa5OwXWICjaOLRhzQ2k.VM7WzyDfIE2JJns
VvX0lpiWZ6yvzKpeSYdqJLvD......Ih6.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD....z.MRZ9.6qJi..PLt0.qRZ9..sJi.UWLt0.ISZ9......a....k1.
..................kzAwzzz1EB....b....w1....D....J/1C6c3.EG.F....8/...kH4....SX4A
...U.8YL8yzlcisz0tZWzTAe906.oc..zzzz.g5MarH7iXyDWra4dabdnz1..........2U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2.zz/cU08../2E.szDU08c..2E
./EzT/8cU0.E./2.Qs5cU08../2E..bTU08c..2E./.ly/8cU0.E./2.Mw5cU08../2E.kqTU08c..2E
./.kz/8cU0.E./2....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08..6rPrtKAic4Qb/..................
E....A....E.....I....A....kLklKMiJaFjl4N.IaQ....................................
...................wz...........................................................
................................................................................
.....................E.....3....9....UIMgNqHXF5BW/..............................
.......1Ak.1Ak.......AnAnAnAngzD...................sz........UzD........Uz1.....
................................................................................
................................/....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.gF4.............
............5s....U.....................sznAnAnAnAnsz.........yD........Uz1.....
...sz.........zD........E.oAnAnAnAnoz...........................................
............................................}


ID: 0985

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...u1...w....26....u6ItTfkc4.9jDAIKI2f0EaxRUY8d9I.AAtdMSazD2.Fz.80yMBC/k
................................aHjkohNF/.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...Uu..../EU0/......k0...z/....E4.....EKXL9SOzEoD/.......EpVO2dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.w1...kDWAvsBshf6vXHdmVP1TByyKC89sy7B4ojG7.gGODY/xfqddNY5UasyOVEiceVmJgjiZfZHCf7
WvvH5HeqSmMEzksuXxAlXXjjU.....IB0.............kD.2....sD..mz0...................
.............oAnAt1...sD....z.MRGA.6q7l..Pb21.qRGA..s7l.UWb21.ISGA......O....k1.
.....Ksulz1.......kzAwzzzX7K.s3......Y5...EK....U0uQ4w2.kg.F....8/...AW1...UJn42
..kPV/aZczDM6/nzMg2czX6dEb5.0c..zzzz.U7Ti5Tjp8zD5Got8VlJKz1...........U.8.UQgk0.
CUm6FLPpjzHQNbzTGMixz0..........VQX0.UKRA0..qIU1bNlyzaG92FpyVY.E.QNpDPnnl/QQrc..
042...kuvBTuCfxj.q0FIhT67.A.Mu3F4oiM.3F68..k.1A............8H0/bvOonz0EcvtZlhm/k
/2V0.wDU./..M4n5/A7mz..alwF.HWzD.6MxWxXaxy9..UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.Udn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.l.HAks0QiR4.....................
E....A....k.....I....E....kLWx4SoZ4PdtqN.IaQ....................................
...................3./.......k/E........I.2........0./..........................
................................................................................
.....................2.....3....9....oINiRKNmVISkJaQ............................
.............6.......cNaNaNaNK.EOaNaNaNahzXaNaNaNaNyz.........yD........cz9.....
................b210gmVKIzXyyd4joB7ezoAnAnAnAnyD........kz1.....................
................................0....E/...E.....TNoPgFKOiRaA.E5.................
...........0............0.......nAnAnAnA1zXaNaNaNaNizcNaNaNaNavDOaNaNaNaty1.....
...0./.........E................................................................
............................................}


ID: 0940 - Rosace 2

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...E4...w....26...kSGFyQ96dxzm58RyDHmJ1Eust6Ddh1yuXsdgCAeulRzqrn4r9YM7tD
................................aNaNaNaNqz1........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6Ua0...x.....E2.....o2j01EVtwoD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0..............................................u1....y1...sD...../..
.w1...kDfiOnjiWYGwf8cXmG7LdtzurwJ9ZPfOyjOXH0s/5UGwfC5n9Jihetz.It1ZImJOyjZsAIxzzz
jz1......ILWwuMhUdisqclj......YI8.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sDnAnAz.MR5A.6qRk..Pr/1.qR5A..sRk.Uwr/1.IS5A......A....k1.
..................kz9yzzz1.E.Q5.k1...I4...EJ....O0DK529.Uf.5....L....om2...YNl42
...U.0...wzzzzzz....zzzzz16.oQozzzzz.6R6nw5TN9.kiUNAT2kYMz9U.........2U.8.kzzzD.
5Got8VlJqyHCR8Zc4xRkz.........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2.zz/cU08../2E.szDU08c..2E
./EzT/8cU0.E./2.Qs5cU08../2E..bTU08c..2E./.ly/8cU0.E./2.Mw5cU08../2E.kqTU08c..2E
./.kz/8cU0.E./2....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.................................
E6..2I....E.....I....E....kLCJqPH3bQM/kPrJaQ....................................
.............................UzDaNaNaNaNyznAnAnAnAnwz...........................
................................................................................
.....................A.....3....9....6JOZpKMitaA................................
4MU/..........................................................zD........sz1.....
...oz0.............................wz...........lXqs6K9yYv1.....................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g............................2........sz.........zD................
................................................................................
..........................................E.....I....M....EE0x4SK3aQtBpMVlKNoE4.
......................k/..E........................../........yD........kz1.....
..............zD................................................................
.....................................................2.....3..../....2INsZqPi31.
.....................................................EVf53iSIMzj................
................................................................................
................................................................}


ID: 0938 - Rosace

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...E4...w....26...kSGFyQ96dxzm58RyDHmJ1Eust6Ddh1yuXsdgCAeulRzqrn4r9YM7tD
................................aNaNaNaNqz1........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6Ur0...71....E2.....o2j01EVtwoD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0..............................................u1....y1...sD...../..
.w1...kDfiOnjiWYGwf8cXmG7LdtzurwJ9ZPfOyjOXH0s/5UGwfC5n9Jihetz.It1ZImJOyjZsAIxzzz
jz1......ILWwuMhUdisqclj......YfA.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD....z.MR5A.6qRk..Pr/1.qR5A..sRk.Uwr/1.IS5A......W....k1.
..................kz9yzzz1EA..C.T0...E/...EC....m0yl529.U1.5....L....E39...YNl42
...U.0...wzzzzzz....zzzzz16.oQozzzzz.Q6Fbf24LNvD5Got8VlJaz9U.........2U.8.kzzzD.
ZBL9s6JkEzfpfjrwdvgez.........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2.zz/cU08../2E.szDU08c..2E
./EzT/8cU0.E./2.Qs5cU08../2E..bTU08c..2E./.ly/8cU0.E./2.Mw5cU08../2E.kqTU08c..2E
./.kz/8cU0.E./2....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.................................
E6...I....E.....I....E....kLCJqPH3bQM/kPrJaQ....................................
..............................zD........kz1........wz...........................
................................................................................
.....................A.....3....9....6JOZpKMitaA................................
4MU/..........................................................zD..........2.....
...oz0.............................wz...........lXqs6K9yYv1.....................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g............................2........sz.........zD................
................................................................................
..........................................E.....I....M....EE0x4SK3aQtBpMVlKNoE4.
......................k/..E........................../........yD........kz1.....
..............zD................................................................
.....................................................2.....3..../....2INsZqPi31.
.....................................................EVf53iSIMzj................
................................................................................
................................................................}


ID: 0923 - As a hand-made painting

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26...kKVi6d0Ei/.T4fRkX7sH2Eau0LVs/D6.gpgAJ6dlYbz2YhCZs1bxuj
................................oqqqqqqqaz1........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6.a/...l.....E2.....MWIHvWdNupD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..02EhI5e34U4sy.rxn8ZQ7BvjV.4Vhhj/oy1............u1....y1...sD...../..
.w1...kDSjwwnsSldyPFh/JR62ktzsVRm2nbjMyjhtmakyNicyPLF1KuH5WtzkxVA3.RDQyDYerkih.v
jz1bHfyODiRgzsPQUdisqclj......I83.............kD.2....sD..kz....................
.............oAnAr1...sD....z.MRb9.6qRi..Prt0.qRb9..sRi.UWrt0.ISb9......7....k1.
..................kzAwzzz1.U..6.P....61...EB....m..06c3..U.F....8/...I1.....Sl42
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz.MQizccZWGyD7EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.U7Eg..zzFoTu2.oQm2.szDnueM.YXB
b.EzTt6Ul/k6Uk/.Qs5crI0.a.l0..bTUSH7.M029..ly/uBZ.U7Eg..Mw5crI0.a.l0.kqTUSH7.M02
9..kz/uBZ.U7Eg.....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E6..2E....E.....I....g....UIdJKPVtaPm.UM.YaPb31......................MU/4.......
...................................................yzcNaNaNaN4.E........Ez9.....
........................kz1..........2DOXXMhsHiD................................
.....................2.....3....8....6IRg7qPs/J9m.kRZ75.........................
............0................U.EBnAnAnAnwznAnAnAnAnsz.........yj................
..........................kAnAnAnAnwz...........................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g............................2........sz.........zD................
................................................................................
..........................................k.....I....Y....kLq3aPYJaQkx4Pm.kPmp4.
...................................................wzMaNaNaNaNyDaNaNaNaNazXNaNaN
aNatzcNaNaNaNawDOaNaNaNa7zXaNaNaNaNmzcNaNaNaNayDaNaNaNaNqz1.....................
........................................................}


ID: 0878 - Alien monster

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26...Uf7KIzcSmxzyE35QmwcJ1EdYYsfRxZhyPlNPYxW6eZzO5.5eNoCAtj
................................aNaNaNaNqz1........A./..................y.2.....
................/MU0/....6Ej/..../....E2.....o2j01EVtwoD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...kDYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljRRxgCKosEwnYRydIKa5uzwPN9SaPRGyDFHQlSHA1
Iw1iNMIOip7tzqF/G0ZZtVyD......oB3.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD....z.MRX3.6qBK..PrM/.qRX3..sBK.UWrM/.ISX3......C....k1.
................2.kzAwzzz1.T..E.Y0...o2...U5....U0J46Y7..vU5....K....Apz..UbMl42
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe.cVoK/nl2xvjKjySnbiney1...........U.8.UQgk0.
..........6...................../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.Udn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....A....E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................3./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3..../....wpIX34PdtqN.o0RmZ4.........................
.............................UzD........kz1........wz...................kz9.....
...wz0..................y.2.......UD./.......s1E................................
................................3....E/...E.....GZKNh3aPi/......................
........................................E.2........wz...........................
...wz..............................6./..........................................
............................................}


ID: 0784 - Another jewel

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26....j6FFHrEcqzCLRJMvYLT0EHzZC7PLnez92/9QwFd8VzOW8xBy1cprj
................................8bolHGDeX.2........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6Uy/...o.....E2.....sVQvfVm75mD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..02.QPoV0MzfuzW6vnkfn5gtjzjF45HxrVx9............u1....y1...sD...../..
.w1...kDdJbBTlWJXvvLX8ZB1QifycS6LbgweInjo9Dkl1iIsvHUkAKJkwFBz6GAauyEv2dD3kB4jcD5
pwHAwTPqNt2yyOhKNoEtgBij......IO6.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD....z.MRm9.6q7j..Pbw0.qRm9..s7j.UWbw0.ISm9......C....k1.
..................kzAwzzz1.T.g2.O/...U0.........U0.K3c0.kQkG....6/...M0..../Sl42
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe.cVoK/nl2xvj5Got8VlJqy1...........U.8.UQgk0.
5Got8VlJqyHCR8Zc4xRcz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.Udn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....E....E.....I.........kLG/rPrBnLoE4.rJaQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3..../....wpIkVKNmJaFjl4NdtqNm.......................
6.............................zDOaNaNaNaNz9........wzcNaNaNaNavDOaNaNaNatyXaNaNa
NaNmz.........................................zj........kz1.....................
................................8....E/...k0....GZKNh3aPi71.....................
..........U/4M..........................................................kz1.....
...../........xj..............................zD..........EwcBCWpWDty...........
..........................................E.....I....k....EHZtqNZ7rGjB4OK71.mp4.
..........................U/4MU/4M.................0./........zD..........E4JJJJ
JJJpz.........................................................................zD
........................................................}


ID: 0781

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
?Mandelbulb Maniacs
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26...Em7Rngo/gozmybGxAB720EkhF58Uxjez9WgD1jCTkazyz4NQApT5qj
................................KEXGpAWVf.2........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6.S/...t.....E2.....EJBbpROdZlD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0..............................................u1....y1...sD...../..
.w1...kDdJbBTlWJXvvLX8ZB1QifycS6LbgweInjk1Cnn0Xp8w1erkDrrWCBzcDcyVzO/8ejPWRrBqbt
owHaD9n4uJh0zqYI7U4zZBij......I05.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD....z.MRm9.6q7j..Pbw0.qRm9..s7j.UWbw0.ISm9......8....k1.
..................kz7wzzz1EO.66.R0...U0...kb....U0s0/c0..2kG....6/...k1..../Sl42
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe.cVoK/nl2xvj5Got8VlJqy1...........U.8.UQgk0.
5Got8VlJqyHCR8Zc4xRcz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.Udn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....E....E.....I.........kLG/rPrBnLoE4.rJaQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....6....EJMgZqQI/5S................................
.........6....................zj........kz1.............................kz1.....
........................U.2.....................................................
................................8....E/...k0....GZKNh3aPi71.....................
..........U/4M..........................................................kz1.....
...../........xj..............................zD..........EwcBCWpWDty...........
..........................................E.....I....k....EHZtqNZ7rGjB4OK71.mp4.
..........................U/4MU/4M.................0./........zD..........E4JJJJ
JJJpz.........................................................................zD
........................................................}


ID: 0779

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26..............1.......s1E................................
........................................kz1........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6EF/...e.....E2.....wwUvCfRPLpD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...kDYsAIxzzzjz1..........UAbUdisqcljJi6Oyz.oEw9elCrJ1p6uz6rmcHsy3Gyjwa2AmAC5
Iw1r54eVvL6tzgeQYJpEBWyD......2e1.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD....z.MRt9.6qZj..PLy0.qRt9..sZj.UWLy0.ISt9......8....k1.
..................kzNwzzz1.i.I9.H....g4.........U0Ha3E0.UTkF....8/...w/.....Sl42
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe...........UtodIWOorVy9...........U.8.UQgk0.
..........6...................../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.Udn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9..oKMuZaPb/0RV74PZ3X9e/rN........
E../.E....E4....I....2....UIdJKPVtaP.A5.rJaQ....................................
...................7.dNaNaNaNayDJJJJJJJJJz9.....................................
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0...........................E........Uz1........wz...........................
................................................................................
................................8....E/..../....TVoPkBJQmFLK....................
........................................kz1..................UzD........6.2.....
................................................................................
..........................................U.....I....2....EEZVLOjtKA............
..........................................UaNaNaNaNzz0..........................
................................................................................
........................................................}


ID: 0777

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....S....U/...w....2....UwmFazslH/.vcf0lwlg82EQWeMP.wXGzP/Iy5dlS5yzKYR4Lw.EKzD
........................................kz1........Y./..................y.2.....
................/M.0/....6.x....W.....E2.....omEQgisq6rD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDrymdVoKUJuP9eVKSi4IOzSGkQMPT.dqjolFZd9iBmxX/3eacFFh1wUBNxr2fLrdjG0dvly8g
IuXa003ix/YOzS908Rbf/ZqD......29..............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD....z.MRt9.6qZj..PLy0.qRt9..sZj.UWLy0.ISt9......4....k1.
..................kz6wzzz1kW.6A.5....E8....2....U0Am1E0.UTkF....8/...Y/.....Sl42
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe.cVoK/nl2xvj......................U.8.UQgk0.
KjySnbiney97H0/bvOojz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.Udn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E../.E....E4....I....g....UIdJKPVtaPm...rJaQ.........................MU/4.......
...................................................wz..........E........Ez9.....
........................kz1..........2DOXXMhsHiD................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0...........................E........Uz1........wz...........................
................................................................................
................................8....E/..../....TVoPkBJQmFLK....................
........................................kz1..................UzD........6.2.....
................................................................................
..........................................U.....I....2....EEZVLOjtKA............
..........................................UaNaNaNaNzz0..........................
................................................................................
........................................................}


ID: 0649

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....S...U8/...61.........fXvL/2nv9.bzyN1SJ/CAE/ntjQ3l4T.gZvwn2uwB7.fD5EU7TcW0k
................................E.74q2F1lz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...U0.....c.0/.....Er/...M3....E......w9V0QVRL2rD/.U0RC4Eo.Uy/dkpXm1....U
z.....kD12../2........U../.......EzD......................U0.....y1...sD...../..
.w1...sD24bx3eK7avfUDEoGrm0MzG.BJ9MERsqjcOizkkn3lxHVl6dMCk3.z64Ks98RYsjjX90VHKmW
3wHw7oSX0oVPz8VW5hVJg.qDUAnAHyX9..............kD.2....AE/.mz0...................
.............oAnAt1...sD....z.MRy9.6qtj..Pbz0.qRy9..stj.UWbz0.ISy9U0RC4EX....UA.
.....Ksulz1.....OyD.S.2U.0.L.w4.O/...U2...k2....v17/5Q3.UAk0....B....s1/..U4CzCQ
xIHIbW1KEyzlciszsU3YzTAe9S7.p6nzzzzz.IqQhUXI/1yDEZqulQA8Sz9...........U28.kzzzD.
ZBL9s6JkUznV2RiGMQZhz.........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2...6U./.E./2Ewr.U.0.../2E./9D5TQX..2E
./Y8Y/6U...U.06EvkbKOt0../2E./ET.02...2E./2Wx/8cU0.E./2E2t5cU08../2E./hTU08c..2E
./Iyz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.A5PV7JNYJ5Sic4Qb/kN.Qb9e/rN.sWO
E....E....U4....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UYd8MI7p/wzCnAnAnAnJ0kPaNaNaNC3.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....5....oINiRKNmZYFH/kA.A3.r/......................
.....MU/4............E......ku.E.......o1.InAnAnAngjzMaNaNaNC4/E................
..EG./....................EJqTZ0IfTpz...................Uz1........sz0..........
................................0....E/...E.....TNoPgFKOiRKA.E5.H/..............
................................vFVf53iShz1........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....I....U....kLcJ4PdB5Qd7LMg/.Std5.
.....................MU/4...06..................................................
.....EVf53iSIMvD........................................kz1.......Gwz...........
........................................................}


ID: 0648 - Cross

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26..............1.......s1E................................
........................................kz1........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6Uv/...A0....E2.....wwUvCfRPLpD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..1..IBSdPGA6ozC25f9iBO.wDnAnAnAnAHznAnAnAnAnwz..u1....y1...sD...../..
.w1...kDYsAIxzzzjz1bze5JKH/3zcdwlD9fN1ljRRxgCKosEwXnGqH9nkdLzugGbL3zzzyDFHQlSHA1
Iw10u2LJwzzvzadWlQ5CQupj......oh/.............kD/2....sD..E.....................
.............oAnAr1...sD....z.MRf9.6qhi..Pru0.qRf9..shi.UWru0.ISf9......N....k1.
..................kz6wzzz1kf.U6.g/...A7...EB....U0Fe6I7..W.F....8/...I1.....Sl42
...U.yzzzzD...kz....zzzzz16.0c..zrhe.MxuvBTuCfuj5Got8VlJKz1...........U.8.UQgk0.
KjySnbin8zXfbjBj1PWwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.Udn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E6./2E....E.....I....Y....EE0x4SKBpJVNLS..kI37nQh/....................k/........
0..................7.dNaNaNaNaxDBnAnAnAnwz1........5.BnAnAnAnAyDnAnAnAnAHzXaNaNa
NaNqzOaNaNaNatzD..........EnAnAnAnAvz.........zD................................
.....................k.....3..../....2INsZqPi31.nZaP............................
.....................kpX0LD8Qpyj........I.2........../.........E..........2.....
...2./..........................................................................
................................/....E/.........0J4Rc3HBm61.jRLNm/..............
........................................U.2........wz0..........................
................................................................................
..........................................k.....I....Q....EHZtqNZ7LG4B3.........
..........................U/4M......................./........zD........kzXaNaNa
NaNuz...................y.2.....................................................
........................................................}


ID: 0647

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26...EQPVcSGi.1.1HxfNcXz.2ElCxNVZNQoyvVcmXGaN...DAZuLnE5zxD
........................................kz1........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6EF0...w/....E2.....wwUvCfRPLpD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0..IBSdPGA6ozC25f9iBO.wDnAnAnAnAHznAnAnAnAnwz..u1....y1...sD...../..
.w1...kDqIZeBnNCHuvk8uxPRlKsyIpJZIBsq6rjolFZd9iBmx1TX.xDIlhZyUdWFiyfiAdjRaV0iHmo
Ku1NX6CpUPXQzuj2885Mg3ij......oQ1.............kD/A....sD..E.....................
.............oAnAr1...sD....z.MR1A.6qBk..Pr.1.qR1A..sBk.Uwr.1.IS1A......H....k1.
..................kz6wzzz1UT..6.e....IA...EF....U0is623.kV.F....8/...cXz....Sly/
...U.yzzzzzzzzzz....z1....6.0c..zrhe.YHbG7eFT5uD06gJ7KDgNz1...........U.8.UQgk0.
..........sV2RiGMQZhz.........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.Udn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E6./2I....E.....I....Y....EE0x4SKBpJVNLS..kI37nQh/....................k/........
0..................7.dNaNaNaNaxDBnAnAnAnwz1.......U6.BnAnAnAnAyDnAnAnAnAHzXaNaNa
NaNqzOaNaNaNatzD..........EnAnAnAnAvz.........zD................................
.....................2.....3....1....w3FjtKRoFZQVtqQaxaQh/......................
............................../E........Uz1.......././..........................
................................................................................
................................A....E/...E...../J4SdxaPl.kQdt4.................
................................QxckpX0Lhz9........3./.........E..........2.....
...../......../E................................................................
..........................................E.....I.........UEZF5OlIXAm.kPrJaQ....
..........................U/4M.....................6./........zj................
................................................................................
.....................................................A.....3....5....oINiRKNmZYF
H/...................................MU/4......................E........sz1.....
...wzcNaNaNaNayD..................UD./..........................................
................................................................}


ID: 0611

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...w....26...UEy05gIE4yziDpQuyzhUzDwm1GdmlD/.w7CTG0XHmwzY5pb6jIx8zj
................................Vdp9VjG3Z.2........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6EN/...k0....E2.....w6bxV9TK0mD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0..........szAnAnAnAnAxDOaNaNaNa7z9zd4joB74Mz..u1....y1...sD...../..
.w1...kD/V1sKZFquxfm1vfrtyjtzWyapPuezMyjoNp0NJCYhznqXd..er9ozYduHZG7R5xjWDSHWkeS
Mz1iNMIOip7tziO3IY0qlIyD......ov4.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sDBnAHx.MRo9.6qFj..P5x0.qRo9..sFj.UW5x0.ISo9......Q....k1.
..................kzAwzzz1EO.w4.Q....cD...UN....E1023sE..O.F....8/...Y0/....Sl42
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.mc..zXCc.El18XGQeGyDjvIRhrVAkz1..........2.28.kFrA0.
FWb96aAIVzvh1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNP6.eeWCNq0.yRii.EJJUk1f..XR
S1.mx3CcN/UvNP6.QsLsUa3.ibhV..bTV1OK.sSq40.ly3CcN/UvNP6.MwLsUa3.ibhV.kqTV1OK.sSq
40.kz3CcN/UvNP6...EsUa3.eeWCNq0.IJ36wk8.wyLsUa3.................................
E6./2E....E.....1....6.....JmZqMj7bP..pPrJaQ....................................
..........kAnAnAnAnyzCnAnAnAnAzD........Uz1........sz.........yD................
..............yD........Uz1........sz...........................................
.....................M.....3....9....oIOs/JOiBrOdF1.X34P........................
.......1Ak.1Ak.......oAnAnAnA1.E........sz1........wz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..........................2.YaNaNaNaNuz........UzD................
................................................................................
..........................................E.....I....A....kL2xaPpF5Jm3aPnNqPmp4.
...................................................6./........yD........I.2.....
...wz..............................................................wz...........
........................................................}


ID: 0475

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b.....Y/...g2...w....26...ERCzTbKoDrz8C0IIMd64zDFpHzeg4n5yXmt1TUZJapzyBnuxLoZ/wj
................................iTafQdHeo.2........Y./..................y.2...wD
...Uz......k..../MU0/......s/...G/....E3.....MCuQAb7h1lD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..02kRLaxTx2ndzOkk1A7INIxDjn8tj/MAWz9............u1....y1...sD...../..
.z1...kDYsAIxzzzjz1lTplE2uS.z6P/A0u8WWlDRRxgCKosEwXpWhljqmUvzSqjR3NO.MxjFHQlSHA1
Iwn67JUZd/Upz6ft2rfhAsyj......IB3.............sD.6....sD..E.0...................
.............oAnAt1...sD....z.rbx9.2Uqj.k0Oz0.Jcx9.wVqj.E8Oz0.ncx9......8....k1.
..................kzAwzzz1ES.Q8.G....c9...k7....L.TD5Y7.Uc.F....6/...oYq....SF52
...U.yDU.wzz..kzz1..z1....6.0c..zzzz...Fbf24LNvj4odIWOor/z9...........U.8.kzzzD.
.odIWOorVy1.jGR3SUQxz0........../EU0.wzzz1...........61...................E.2c..
Zzzz............50...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................gzP2.UwD..yhBlzEC3.z9W6.Dj7tP7..wjI
tUTLuYDen/kz2GMirmYx20..zHbFsDSJjHp2..R9.UznSNTM..kvDZ.ygRKxo//.er1.sT2QxzsD.wDL
RUzUtZzZ...h...y...xDY.bzzlw1M0kyzny9/kmxzpy.2Uf................................
E../.A....E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....7....2YEjVbJHxJOXJaPm...........................
.Q........U...................yD........Uz1........wz...................kz1.....
...sz...........................................................................
................................/....E/...U0....BJaPbJaQ7NoIklKRn/..............
................4MU/....................6.2........wz.........zD........Uz1.....
...................................sz.........yD........Uz1.....................
............................................}


ID: 0403

Mandlebulb 3D parameters by Barbara Pomepui
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
b.....Y/...g2...w....26...kSWd.7WWpVzcwo0pDbpp.E2unbJnXHXzvLcbwfDh1uzGlJY7ucJlyD
................................RixtyHAIG.2........Y./..................y.2...wD
...Uz.....kb..../MU0/......Y0...q1....E3.....Uiym8G2MAnD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...kDRR6vLip38xfILO72hOXEz6QuVILY.xijR/xZk1vTbw14i3HOBwaAzoGcsXjAXroD34TPBvnD
/xnhjFTSrb4GzQxgfLDWKLnj......YC1.............sD.6....sD..E.0...................
.............oAnAt1...sD....z.rbNA.2Ual.k0O41.JcNA.wVal.E8O41.ncNA......R....k1.
.....AQxcz1.......kzDwzzz1kP....M/...2A....7....h/1y4M4..U.0....4....2ov...FcN5I
...U.am9m.UeYF1.TeOg.c8NoQ7.nc..zzzz..E92FpyVY.k46HNL1YP0.I..........6k.8.kzzzT0
..6..........0.........U8Bg0aYtD/EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............S/...................2./8.kzzzD...........UC....................
/EU0.wzzz1...................................wvZt/EjXyc7zz/TzN5.F6V2oszDEWIG.oPZ
JaHzTF5c.0kOw/r6QsrLde8.uiwma.bTvibI.IAl2P0lylLZi/kQ1ia7MwLRKu7.xpMYakqTKh3T.wdc
iO0kzV5L7/USrFb7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.IqQZ75Ric4Qb/..................
E6...A....E.....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UQ..........................k/C.......
..........kAnAnAnAHyzMaNaNaNatxDOaNaNaNaVz1........sz.........yD................
................................................................................
.....................A.....3....B....woMohoPXV4.................................
.....MU/4MU/4...0..............E........cz9........oz.........xD................
................................................nAnAnAnAnz1........../..........
................................/....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs